Koninklijk besluit houdende organisatie van de semi-internaten in het buitengewoon onderwijs van de Staat en tot vaststelling van de personeelsnormen.

  • goedkeuringsdatum
    21 AUGUSTUS 1978
  • publicatiedatum
    B.S.02/09/1978
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 31/07/1990 (B.S. 04/01/1991)

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Ministers van Nationale Opvoeding en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de Rijksscholen voor buitengewoon onderwijs van het kleuter- en/of lager niveau.

Art. 2.

Er mag maximum één Rijksschool als semi-internaat per vier Rijksinrichtingen voor buitengewoon onderwijs worden georganiseerd.

Art. 3.

De regelmatig ingeschreven gehandicapte leerlingen, die genieten van bijkomende activiteiten buiten die voorzien door de school, worden in aanmerking genomen voor het semi-internaatstelsel.

Art. 4.

De ouders van een gehandicapte leerling die in aanmerking wordt genomen voor het semi-internaatstelsel, dragen financieel bij in de maaltijden.

Deze bijdrage dient gestort op de schoolintendantie en wordt bepaald door Onze Ministers van Nationale Opvoeding, ieder wat hem betreft.

Art. 5.

Het schoolhoofd van de Rijksschool voor buitengewoon onderwijs van het kleuter- en/of lager niveau heeft de leiding over het semi-internaat en staat in voor de coördinatie met de school.

Art. 6.

De geneesheer verbonden aan de Rijksinrichting voor buitengewoon onderwijs staat in voor de medische begeleiding en de continuïteit van de zorgen.

Art. 7.

De regels betreffende de personeelsbezetting worden als volgt vastgesteld :

1° Eén vierde betrekking van administratief personeel tot 25 leerlingen en verder één vierde betrekking per supplementaire groep van 25 leerlingen;

2° Een halve betrekking van onderhoudspersoneel per groep van 25 leerlingen;

3° Eén vierde betrekking van orthopedagoog, pedagoog of psycholoog per groep van 25 leerlingen;

4° Eén vierde betrekking van logopedist per groep van 25 leerlingen;

5° Eén vierde betrekking van kinesist per groep van 25 leerlingen;

6° Een halve betrekking van ergotherapeut per groep van 25 leerlingen;

7° Een halve betrekking van opvoeder per groep van 15 leerlingen;

8° Een halve betrekking van verzorgend personeel per groep van 25 leerlingen;

9° Een betrekking van hoofdopvoeder per groep van 150 leerlingen.

Art. 8.

[1B.Vl.R. van 31/07/1990
B.S. 04/01/1991
De prestatieregeling van de personeelsleden verbonden aan de bovenvermelde instellingen is gelijk aan die van de personeelsleden van de semi-internaten die in het raam van de medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten erkend zijn.1B.Vl.R. van 31/07/1990
B.S. 04/01/1991
]

Art. 9.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1979.

Art. 10.

Onze Ministers van Nationale Opvoeding zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.