Wet betreffende de leerplicht.

 • goedkeuringsdatum
  29 JUNI 1983
 • publicatiedatum
  B.S.06/07/1983
 • datum laatste wijziging
  25/09/2014
 • erratum
  B.S.2-4-1985

COORDINATIE

Decr. 31-7-1990 - B.S. 18-8-1990

Arr. Nr. 14/92, 27-2-1992 - B.S. 2-4-1992

Decr. 8-7-1996 - B.S. 5-9-1996

Decr. 25-2-1997 - B.S. 17-4-1997

Decr. 14-7-1998 - B.S. 29-8-1998

Decr. 13-7-2001 - B.S. 27-11-2001

Decr. 14-2-2003 - B.S. 1-7-2003

Decr. 22-6-2007 - B.S. 21-8-2007

Decr. 30-11-2007 - B.S. 11-2-2008

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Decr. 10-7-2008 - B.S. 3-10-2008

Decr. 8-5-2009 - B.S. 28-8-2009

B.Vl.R. 17-12-2010 - B.S. 24-6-2011

Decr. 19-7-2013 - B.S. 27-8-2013

Decr. 25-4-2014 - B.S. 25-9-2014

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

§ 1. Voor de [minderjarige]¹ is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt met het schooljaar dat begint in het jaar waarin hij de leeftijd van zes jaar bereikt en eindigt op het einde van het schooljaar in het jaar tijdens hetwelk hij achttien jaar wordt.

[ ]¹ Arr. Nr. 14/92, 27-2-1992; van

§ 2. [...]

Decr. van 25-4-2014

[§ 2bis. [[...]] ]

Decr. 22-6-2007; [[ ]] Decr. van 25-4-2014

§ 3. De minderjarige die het [voltijds secundair onderwijs] met vrucht heeft beëindigd is niet meer onderworpen aan de leerplicht.

Decr. van 10-7-2008

§ 4 en 5. [...]

Decr. van 25-4-2014

§ 6. [...]

Decr. van 19-7-2013

§ 7. Voor de minderjarige van vreemde nationaliteit die immigreert samen met de personen die de ouderlijke macht uitoefenen, of hem in rechte of in feite onder hun bewaring hebben [...]¹, gelden de bepalingen van dit artikel vanaf de zestigste dag na die waarop voornoemde personen werden ingeschreven in het vreemdelingen- [, het wacht-]² of in het bevolkingsregister van de gemeente van hun verblijfplaats, al naar het geval.

[ ]¹ Arr. Nr. 14/92, 27-2-1992; [ ]² Decr. van 22-6-2007

Art. 2.

[...]

Decr. van 10-7-2008

Art. 3.

[...]

Decr. van 25-4-2014

Art. 4.

[...]

Decr. van 25-2-1997

Art. 5.

§ 1. De politierechtbank neemt kennis, op vordering van het openbaar ministerie, van de inbreuken op de verplichtingen opgelegd bij of krachtens de artikelen 1, 2 en 3 van deze wet die werden gepleegd door personen die de ouderlijke macht uitoefenen of in rechte of in feite de leerplichtige onder hun bewaring hebben.

Deze inbreuken worden gestraft met een geldboete van 1 tot 25 frank voor [elke minderjarige]¹ waarvoor een inbreuk wordt vastgesteld.

Bij herhaling kunnen de geldboeten worden verdubbeld of kan een gevangenisstraf van één dag tot één maand worden uitgesproken.

Opdat er herhaling zij, volstaat het dat de vervolgde persoon in de twee vorige jaren reeds tenminste éénmaal werd veroordeeld krachtens een bepaling van deze wet, voor afwezigheden van dezelfde minderjarige.

§ 2. De bepalingen van boek I van het Strafwetboek uitgezonderd hoofdstuk V maar met inbegrip van hoofdstuk VII zijn van toepassing op de bij deze wet bepaalde overtredingen.

§ 3. De tenuitvoerlegging van het vonnis ter verwijzing in een geldboete of een gevangenisstraf, kan echter worden uitgesteld over een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van het vonnis.

Het toekennen van dit uitstel moet mogelijk maken vast te stellen dat de wettelijke verplichting werd nageleefd in die periode. De veroordeling wordt als niet bestaande beschouwd, zo de veroordeelde tijdens die periode de wetgeving op de leerplicht naleeft.

§ 4. Het openbaar ministerie kan inbreuken op de verplichtingen van deze wet die werden begaan door de personen die de ouderlijke macht uitoefenen of in rechte of in feite de leerplichtige onder hun bewaring hebben voorleggen aan de jeugdrechtbank, die maatregelen kan bevelen ten aanzien van de ouders, zoals voorzien in de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming.

§ 5. [...]²

[ ]¹ Arr. Nr. 14/92, 27-2-1992; [ ]² Decr. van 25-4-2014

HOOFDSTUK II. - Aanvullende en wijzigingsbepalingen

Art. 6 t.e.m. 14.

[...]

Decr. van 25-4-2014

HOOFDSTUK III. - Opheffingsbepalingen

Art. 15.

[...]

Decr. van 25-4-2014

HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding

Art. 16.

[...]

Decr. van 25-4-2014

- (1): Opgeheven voor het basisonderwijs, met uitzondering van de artikelen 1, § 1 en § 7, 5, 10, 11, 12 en 13 (Decr. 25-2-1997; Art. 182, 11°)