OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-III. (uittreksel)

 • goedkeuringsdatum
  09 APRIL 1992
 • publicatiedatum
  B.S.16/05/1992
 • datum laatste wijziging
  01/09/2008
 • erratum
  B.S.19-5-1992

COORDINATIE

Decr. 18-5-1999 - B.S. 20-7-1999

opgeheven door Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Titel I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 59bis, § 2, 2°, van de Grondwet. ...

Titel VI. - Het hoger onderwijs

...

Art. 42.

De studieduur van alle opleidingen van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan bedraagt, uiterlijk met ingang van het academiejaar 1993-1994, minimaal drie jaar.

...

Titel VII. - Diverse bepalingen

Art. 68.

Voor de rangschikking van het hoger kunstonderwijs, het hoger technisch onderwijs van de derde graad en de niet-gerangschikte afdelingen in het hoger onderwijs van het lange type zoals bepaald in het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, gelden de volgende overgangsbepalingen :

§ 1. De rangschikking van het hoger kunstonderwijs, met uitzondering van de in het hoger kunstonderwijs gerangschikte afdeling binnenhuisarchitectuur, en van het hoger technisch onderwijs van de derde graad in het hoger onderwijs van het lange type, gebeurt als volgt :

- in het academiejaar 1993-1994 worden het eerste studiejaar van de eerste cyclus en het eerste studiejaar van de tweede cyclus georganiseerd in het hoger onderwijs van het lange type;

- in het academiejaar 1994-1995 worden de eerste cyclus, de tweede cyclus, voor zover hij twee studiejaren telt, en het eerste en tweede studiejaar van de tweede cyclus, voor zover hij drie studiejaren telt, georganiseerd in het hoger onderwijs van het lange type;

- in het academiejaar 1995-1996 worden alle studiejaren georganiseerd in het hoger onderwijs van het lange type.

Indien de studieduur van een in het academiejaar 1990-1991 georganiseerde opleiding identiek is aan de studieduur van een overeenkomstige opleiding van het hoger onderwijs van het lange type, bepaald in de lijst bedoeld in artikel 8 van het decreet van 23 oktober 1991, wordt voor de studenten die in het academiejaar 1991-1992 slagen voor de examens van het tweede studiejaar, in een aangepast eenmalig programma voorzien, op grond waarvan zij een diploma van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van het lange type kunnen verwerven. Het derde studiejaar van dit programma wordt georganiseerd in het academiejaar 1992-1993, het vierde studiejaar in het academiejaar 1993-1994 en eventueel het vijfde studiejaar in het academiejaar 1994-1995.

Indien de studieduur van een in het academiejaar 1990-1991 georganiseerde opleiding één jaar minder bedraagt dan de studieduur van een overeenkomstige opleiding van het hoger onderwijs van het lange type, bepaald in de lijst bedoeld in artikel 8 van het decreet van 23 oktober 1991, wordt voor de studenten die in het academiejaar 1991-1992 slagen voor de examens van het tweede studiejaar, in een aangepast eenmalig programma voorzien, op grond waarvan zij een diploma van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van het lange type kunnen verwerven. Het derde studiejaar van dit programma wordt georganiseerd in het academiejaar 1992-1993, het vierde studiejaar in het academiejaar 1993-1994 en het vijfde studiejaar in het academiejaar 1994-1995. De studenten die slagen voor de examens van het vierde studiejaar en niet inschrijven voor dit vijfde bijkomende studiejaar, bekomen een diploma van het hoger kunstonderwijs.

De studenten die in de academiejaren 1992-1993 en 1993-1994 slagen voor de examens van het tweede studiejaar worden toegelaten tot het eerste studiejaar van de tweede cyclus van de opleiding van het hoger onderwijs van het lange type die hiermee overeenstemt overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 23 oktober 1991. Zij worden geacht te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bepaald in artikel 12 van het decreet van 23 oktober 1991 voor wat betreft de toelating tot de tweede cyclus van het hoger onderwijs van het lange type.

§ 2. De herstructurering van de bestaande opleidingen binnenhuisarchitectuur, die hiervoor in aanmerking komen volgens artikel 34 van het decreet van 23 oktober 1991, naar het hoger onderwijs van het lange type, studiegebied architectuur, opleiding tot interieurarchitect, gebeurt als volgt :

- in het academiejaar 1992-1993 worden deze opleidingen op dezelfde wijze georganiseerd als in het academiejaar 1991-1992;

de inrichtende macht kan de studieprogramma's van het eerste en tweede studiejaar aanpassen met het oog op een overgang naar het hoger onderwijs van het lange type;

- in het academiejaar 1993-1994 worden het tweede en het vierde studiejaar georganiseerd op dezelfde wijze als in het academiejaar 1991-1992;

binnen het studiegebied architectuur wordt het eerste studiejaar van de tweede cyclus interieurarchitect georganiseerd;

- in het academiejaar 1994-1995 is de opleiding binnenhuisarchitectuur volledig afgebouwd en wordt de volledige cyclus interieurarchitect georganiseerd.

De studenten die in de academiejaren 1992-1993 en 1993-1994 slagen voor de examens van het tweede studiejaar van een opleiding binnenhuisarchitectuur, worden toegelaten tot de tweede cyclus van het hoger onderwijs van het lange type, studiegebied architectuur, opleiding tot interieurarchitect. Zij worden geacht te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bepaald in artikel 12 van het decreet van 23 oktober 1991 voor wat betreft de toelating tot de tweede cyclus van het hoger onderwijs van het lange type.

§ 3. De Vlaamse Regering stelt de modaliteiten vast voor de toepassing van deze overgangsmaatregelen voor alle opleidingen van het hoger kunstonderwis die niet formeel in studiejaren georganiseerd zijn.

[§ 4. De studenten die op basis van de overgangsbepalingen, voorzien in § 1 tot en met § 3 van dit artikel, een diploma verwerven van het hoger onderwijs van het lange type, worden geacht ook in het bezit te zijn van het met hun diploma overeenstemmende kandidaatsdiploma.]

Decr. van 18-5-1999

...