Koninklijk Besluit tot regeling van het stelsel der dienstprestaties van de surveillanten en studiemeesters bij de Rijksinrichtingen voor middelbaar en technisch onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    08 APRIL 1959
  • publicatiedatum
    B.S.30/05/1959
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/09/2009

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 05/02/2010 (B.S. 08/04/2010)

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 1957, houdende coördinatie van de wetten op het middelbaar onderwijs, zoals zij werden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 1957, houdende coördinatie van de wetten op het technisch onderwijs, zoals zij werden gewijzigd;

Gelet op het advies van de Syndicale Raad van Advies;

Gelet op de wet van 23 december 1946, houdende oprichting van een Raad van State, inzonderheid op artikel 2, tweede lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Openbaar Onderwijs,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De prestaties van de externe en van de interne surveillanten en studiemeesters bij de Rijksinrichtingen voor middelbaar en technisch onderwijs worden opgetekend in een diensttabel die, vóór 1 oktober van elk schooljaar door het inrichtingshoofd wordt opgemaakt en die aan Onze Minister van Openbaar Onderwijs ter goedkeuring wordt voorgelegd.

In afwachting van deze goedkeuring, is de voorlopige uurregeling, vastgesteld door het hoofd der inrichting, van toepassing.

Art. 2.

Elke dienstprestatie die voorkomt op de tabel moet, in principe, minimum vier opeenvolgende uren omvatten, en mag niet meer dan acht uren aanwezigheid omvatten voor een dagdienst, noch meer dan zestien opeenvolgende uren aanwezigheid, wanneer in deze dienst nachtprestaties begrepen zijn.

Elk uur verplichte aanwezigheid in de inrichting gedurende de dag, van bij het opstaan tot het slapengaan der leerlingen, wordt beschouwd als dienstuur.

De uren aanwezigheid gedurende de nacht, tussen het slapengaan en het opstaan der leerlingen, worden [1B.Vl.R. van 05/02/2010
B.S. 08/04/2010
vanaf 1 september 20091B.Vl.R. van 05/02/2010
B.S. 08/04/2010
] geteld voor [1B.Vl.R. van 05/02/2010
B.S. 08/04/2010
vier1B.Vl.R. van 05/02/2010
B.S. 08/04/2010
] uur dienst. Aan de interne studiemeesters mag men niet opleggen meer dan vier nachten per week aanwezig te zijn. [1B.Vl.R. van 05/02/2010
B.S. 08/04/2010
Onder geen beding mag de duur van de nacht met ingang van 1 september 2009 toenemen ten aanzien van de duur ervan op 31 mei 2009.1B.Vl.R. van 05/02/2010
B.S. 08/04/2010
]

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde diensttabel wordt derwijze opgesteld dat de studiemeesters minstens één zondag volledig vrij zouden hebben per drie zondagsprestaties.

Art. 4.

De dienst moet zodanig worden geregeld dat de studiemeester in de mogelijkheid zijn regelmatig hun godsdienstige plichten te vervullen.

Art. 5.

Dit besluit treedt op 1 april 1959 in werking.

Art. 6.

Onze Minister van Openbaar Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.