Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977.

  • goedkeuringsdatum
    08 AUGUSTUS 1984
  • publicatiedatum
    B.S.20/11/1984
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

(voetnoot 1)

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, inzonderheid op artikel 77, § 1;

Op de voordracht van Onze Ministers van Onderwijs,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Voor de toepassing van artikel 77, § 1, van de wet van 24 december 1976, worden voor de volgende ambten en mandaten in het kunstonderwijs, de volledige prestaties bepaald op :

- Hoger Kunstonderwijs (beeldende kunsten en muziek) :

leraar niet-uitsluitend ambt ....................... 12 u./w.

adjunct-leraar en voordrachthouder ................. 12 u./w.

lesgever ........................................... 18 u./w.

Art. 2.

Het koninklijk besluit van 15 december 1978 houdende uitvoering van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1977.

Art. 4.

Onze Ministers van Onderwijs zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

- (1): Voor het hoger onderwijs : zie opheffingsbepalingen van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 31-8-1994)