Wet betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    07 JULI 1970
  • publicatiedatum
    B.S.12/09/1970
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    30/10/2012

COORDINATIE

Wet 27-7-1971 - B.S. 1-9-1971; err. B.S. 8-9-1971

Wet 6-7-1972 - B.S. 9-9-1972

Wet 18-2-1977 - B.S. 12-3-1977; err.B.S. 31-3-1977 en 21-3-1985

Wet 3-7-1981 - B.S. 31-7-1981

Wet 21-6-1985 - B.S. 6-7-1985

Wet 15-7-1985 - B.S. 27-7-1985

Decr. 5-7-1989 - B.S. 25-8-1989

Decr. 31-7-1990 - B.S. 18-8-1990

Decr. 12-6-1991 - B.S. 4-7-1991

Decr. 17-7-1991 - B.S. 31-8-1991

Decr. 23-10-1991 - B.S. 28-11-1991

Decr. 9-4-1992 - B.S. 16-5-1992

Decr. 13-7-1994 - B.S. 31-8-1994

Decr. 19-4-1995 - B.S. 20-7-1995

B.Vl.R. 9-5-1996 - B.S. 25-7-1996

Decr. 2-3-1999 - B.S. 21-8-1999

Decr. 13-7-2001 - B.S. 27-11-2001

Decr. 14-2-2003 - B.S. 1-7-2003

Decr. 19-3-2004 - B.S. 10-06-2004

Decr. 7-7-2006 - B.S. 31-8-2006

(21) Decr. van 15/06/2007 (B.S. 31/08/2017)

(22) Wet van 03/08/2012 (B.S. 30/10/2012)

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Algemene structuur van het hoger onderwijs

Artikel 1.

§ 1. [22Wet van 03/08/2012
B.S. 30/10/2012
Het onderwijs wordt onverdeeld in de volgende niveaus :

a) het kleuteronderwijs;

b) het lager onderwijs, waar het Europees kwalificatieniveau 1, bedoeld in de Aanbeveling van 23 april 2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren, kan worden bereikt;

c) het secundair onderwijs, waar de Europese kwalificatieniveaus 2, 3 en 4 of 5, bedoeld in hogergenoemde Aanbeveling, kunnen worden bereikt;

d) het hoger onderwijs, waar de Europese kwalificatieniveaus 5, 6, 7 en 8, bedoeld in hogergenoemde Aanbeveling, kunnen worden bereikt.

22Wet van 03/08/2012
B.S. 30/10/2012
]

§ 2 en 3. [21Decr. van 15/06/2007
B.S. 31/08/2017
...21Decr. van 15/06/2007
B.S. 31/08/2017
]

[21Decr. van 15/06/2007
B.S. 31/08/2017
...21Decr. van 15/06/2007
B.S. 31/08/2017
]

- (1): Houdt op van toepassing te zijn op het hoger onderwijs met volledig leerplan (Decr. 13-7-1994; Art. 365, 23°)

- (2): Opgeheven, voor zover het betrekking heeft op de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap (B.Vl.R. 9-5-1996; Art. 1, 86° en 2, 42°)

- (3): Opgeheven, met inachtname van de bepalingen van artikel 83 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs en met uitzondering van de bepalingen van : 1° artikel 1, § 1, en 2° artikel 2, derde, vierde en vijfde lid, voor zover deze voorschrijven dat : a) de studiën binnen de opleidingsvormen van het korte type van het hoger onderwijs ten minste twee jaar bedragen; b) de studiën binnen de opleidingsvormen van het lange type van het hoger onderwijs ten minste vier jaar bedragen. (Decr. 19-3-2004; Art. IV.1)