OPGEHEVEN : Besluit houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie

  • goedkeuringsdatum
    01 DECEMBER 2000
  • publicatiedatum
    B.S.01/02/2001
  • datum laatste wijziging
    27/11/2013

COORDINATIE

B.Vl.R. 10-1-2003 - B.S. 20-3-2003

B.Vl.R. 2-9-2005 - B.S. 21-10-2005

opgeheven door B.Vl.R. 6-9-2013 - B.S. 27-11-2013

De Vlaamse regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij de decreten van 1 december 1993, 22 februari 1995, 19 april 1995 en 24 juli 1996,

Gelet op het decreet van 17 juli 1991 betreffende de inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten, inzonderheid op artikel 5, § 1, 6°, gewijzigd bij de decreten van 22 februari 1995 en 24 juli 1996;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 16 mei 2000;

Gelet op het protocol nr. 359 van 28 augustus 2000 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten op 13 en 26 juni en 4 juli 2000;

Gelet op het protocol nr. 133 van 28 augustus 2000 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs op 13 en 26 juni en 4 juli 2000;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het besluit absoluut noodzakelijk is voor de goede werking van het volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs en door het feit dat het onmogelijk is het besluit te laten ingaan in de loop van een schooljaar, waardoor de ingangsdatum reeds is voorzien op 1 september 2000;

Gelet op het advies van de Raad van State L. 30.680/1, gegeven op 25 september 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° afdeling : het structuuronderdeel, bedoeld in artikel 3, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;

2° centrum : een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijs voor sociale promotie inricht, met dien verstande dat, indien het bestuurshandelingen betreft, het bestuur wordt bedoeld;

3° departement : het departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

4° lokaal comité : het inzake arbeidsvoorwaarden en personeelsleden bevoegde lokaal overlegorgaan of onderhandelingsorgaan.

Art. 2.

De algemene vakken en de technische vakken die in het onderwijs voor sociale promotie kunnen ingericht worden zijn de algemene en de technische vakken die in het voltijds secundair onderwijs kunnen ingericht worden overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds secundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs.

[In het onderwijs voor sociale promotie kunnen bovendien Arabisch, Chinees, Deens, Esperanto, Grieks, Hebreeuws, Japans, [[Latijns schrift,]] Nederlands tweede taal, Pools, Portugees, Turks en Zweeds als algemeen vak worden ingericht.]

[In het onderwijs voor sociale promotie kunnen bovendien agogische methodieken, bedrijfsbeheer, bibliotheekwetenschappen, bloemschikken, boekbinden, brouwerij, etalage, fotografie, informaticatoepassingen, integrale kwaliteitszorg, kant, koken, maalderij, [[kleding]], situatiegerichte training, smeden, textielmachines, [[Vlaamse gebarentaal,]]weven en woninginrichting als technisch vak worden ingericht.]

B.Vl.R. 10-1-2003; B.Vl.R. van 2-9-2005

Art. 3.

De praktische vakken die in het onderwijs voor sociale promotie kunnen ingericht worden zijn de technische vakken, bedoeld in artikel 1, voorafgegaan door de woorden : praktische oefeningen, praktijk, stages, handvaardigheid of realisatietechnieken.

Art. 4.

Elk centrum legt uiterlijk op 31 maart 2001 en na onderhandeling in het lokaal comité een voorstel van concordantie tussen de vakken die tijdens het schooljaar 1999-2000 werden gegeven en de vakken van de nieuwe lessentabel aan het departement ter goedkeuring voor. Een zelfde procedure wordt gevolgd voor afdelingen die tijdens het schooljaar 2000-2001 voor de eerste maal door een centrum worden georganiseerd. De ingediende voorstellen worden voor advies voorgelegd aan de inspectie.

Indien de inspectie het voorstel negatief adviseert dan zendt het departement het ingediende voorstel samen met het advies per aangetekend schrijven aan het centrum. Het centrum legt aan het departement een aangepast voorstel ter goedkeuring voor dat dan terug voor advies aan de inspectie voorgelegd wordt.

Indien de inspectie het voorstel positief adviseert dan wordt het voor goedkeuring voorgelegd aan de minister. Het departement zendt aan het centrum een afschrift van het goedgekeurde voorstel.

Indien het centrum ondanks aanmaning geen voorstel ter goedkeuring voorlegt of indien het centrum na in kennis gesteld te zijn van een negatief advies geen nieuw voorstel voorlegt of indien ook het tweede voorstel van het centrum negatief geadviseerd wordt door de inspectie dan legt het departement Onderwijs op 31 juli 2001 de concordantie ambtshalve vast. De aldus vastgelegde concordantie wordt ter goedkeuring aan de minister voorgelegd.

Art. 5.

In afwachting van de goedkeuring van leerplannen voor de vakken die bij dit besluit worden ingevoerd, blijven per afdeling de leerplannen van de geconcordeerde vakken gelden.

Art. 6.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2000.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.