[6B.Vl.R. van 07/10/2022
B.S. 29/12/2022
OPGEHEVEN6B.Vl.R. van 07/10/2022
B.S. 29/12/2022
] Besluit van de Vlaamse regering betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen.

  • goedkeuringsdatum
    28 JUNI 2002
  • publicatiedatum
    B.S.24/09/2002
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    04/01/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 01/09/2006 (B.S. 31/10/2006)

(2) B.Vl.R. van 23/05/2008 (B.S. 30/06/2008)

(3) B.Vl.R. van 17/12/2010 (B.S. 03/02/2011)

(4) B.Vl.R. van 28/10/2016 (B.S. 29/12/2016)

(5) B.Vl.R. van 18/05/2018 (B.S. 21/06/2018)

(6) B.Vl.R. van 07/10/2022 (B.S. 29/12/2022)

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 24, § 2, tweede lid, 11°;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op artikel 68, § 1, 3° en 71bis;

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 41, 14°;

Gelet op het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I, inzonderheid op artikel IV.2, IV.3, § 1, § 2 en § 3, IV.5, 2°, V.6, en V.7;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 4 juni 2002;

Gelet op het protocol 445 van 13 juni 2002 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol 213 van 13 juni 2002 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité van het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de vanaf 1 september 2002 reeds operationeel zijnde lokale overlegplatforms :

- de decretaal voorziene ondersteuning moeten kunnen genieten en dat aldus dringend moet kunnen worden overgegaan tot de aanwerving van de deskundigen;

- rechtszekerheid moeten hebben omtrent een aantal essentiële organisatorische werkingsvoorwaarden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
decreet : het decreet betreffende de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs;4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
]

2° departement : bevoegde dienst of ambtenaar van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

3° [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
deskundige : de deskundige, bedoeld in artikel VIII.4, § 3, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs;4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
]

4° [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
lokaal overlegplatform : een lokaal overlegplatform, bedoeld in artikel VIII.2, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs;4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
]

5° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs;

6° [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
voorzitter : de voorzitter, bedoeld in artikel VIII.4, § 2, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs;4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
]

7° [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
werkingsgebied : het werkingsgebied, bedoeld in artikel VIII.3, § 1, van de Codificatie sommige bepalingen betreffende het onderwijs.4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
]

HOOFDSTUK II. - Oprichting en samenstelling

Afdeling 1. - Werkingsgebied

Art. 2.

De gemeenten en regio's, opgenomen als bijlage 1 bij dit besluit, zijn vanaf 1 januari 2003 prioritair in de zin van [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
artikel VIII.3, § 2, eerste lid, van de Codificatie sommige bepalingen betreffende het onderwijs4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] . Ze worden aangeduid met het volgnummer, voorafgaand aan de betrokken gemeente of regio.

De lokale overlegplatforms die vanaf 1 september 2002 in deze gemeenten en regio's worden opgericht overeenkomstig de bepalingen van het decreet en dit besluit, worden evenwel ondersteund door een deskundige.

Afdeling 2. - Voorzitter

Art. 3.

§ 1. De minister duidt overeenkomstig [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
artikel VIII.4, § 2 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] de voorzitter van elk overlegplatform aan.

§ 2. [3B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 03/02/2011
De voorzitter wordt belast met een mandaat van zes jaar maar dit mandaat kan voortijdig beëindigd worden.3B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 03/02/2011
]

Bij het voortijdig beëindigen van het mandaat, wordt een opvolger aangeduid voor de resterende mandaatperiode, na overleg met het lokaal overlegplatform.

§ 3. De voorzitter ontvangt een jaarlijkse forfaitaire vergoeding, die uitbetaald wordt per kwartaal kalenderjaar of - in voorkomend geval en voor de gepresteerde periode - bij voortijdige beëindiging.

De vergoeding bedraagt [5B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 21/06/2018
4.000 euro5B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 21/06/2018
] in de lokale overlegplatforms 3, [2B.Vl.R. van 23/05/2008
B.S. 30/06/2008
8, 14,2B.Vl.R. van 23/05/2008
B.S. 30/06/2008
] 43, [2B.Vl.R. van 23/05/2008
B.S. 30/06/2008
47 en 512B.Vl.R. van 23/05/2008
B.S. 30/06/2008
] . In de andere lokale overlegplatforms bedraagt de vergoeding [5B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 21/06/2018
3.000 euro5B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 21/06/2018
] .

De vergoeding [5B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 21/06/2018
...5B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 21/06/2018
] wordt jaarlijks aangepast, rekening houdend met het indexcijfer der consumptieprijzen, [5B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 21/06/2018
vermeld5B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 21/06/2018
] in hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen [5B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 21/06/2018
, en dit indexcijfer wordt voor 75 % toegepast5B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 21/06/2018
] .

Art. 4.

Eénzelfde voorzitter kan meerdere lokale overlegplatforms voorzitten, met uitzondering van de overlegplatforms 3, 15, 38, 43, 54 en 70. In voorkomend geval ontvangt hij een vergoeding per overlegplatform.

Afdeling 3. - Deskundige

Art. 5.

De minister stelt de deskundige bij elke lokaal overlegplatform aan als volgt :

1° hetzij door middel van een verlof wegens opdracht in het belang van het onderwijs, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van het Gemeenschapsonderwijs, respectievelijk het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding van 27 maart 1991;

2° hetzij door middel van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 6.

De deskundige voldoet aan volgende aanwervingsvoorwaarden :

1° houder zijn van een diploma van hoger onderwijs;

2° blijk geven van kennis en inzicht in de gelijkekansenproblematiek in het onderwijs aan de hand van een samen met de kandidaatstelling ingediende schriftelijke uiteenzetting.

De personen die in het schooljaar 2001-2002 werkzaam waren als deskundige bij een plaatselijk overleg in de zin van de gemeenschappelijke verklaring van 15 juli 1993 inzake een non-discriminatieverklaring in het onderwijs, kunnen worden aangeworven op basis van een schriftelijke rapportering van de verrichte activiteiten.

Art. 7.

Het departement maakt de vacatures bekend, samen met een beschrijving van het profiel van een deskundige, de aanwervings- en functioneringsvoorwaarden en de wijze van kandidaatstelling.

De bekendmaking gebeurt via het Belgisch Staatsblad en ten minste één ander relevant informatiekanaal.

Art. 8.

De in artikel 6, § 1, eerste lid, 2°, bedoelde schriftelijke uiteenzetting en de in artikel 6, § 1, tweede lid, bedoelde schriftelijke rapportering worden beoordeeld door een selectiecommissie.

De selectiecommissie is samengesteld uit drie experten op het vlak van het gelijkekansenbeleid in het onderwijs, aangesteld door de minister. De leden van de selectiecommissie kunnen geen deel uitmaken van een lokaal overlegplatform.

Art. 9.

De minister duidt overeenkomstig de bepalingen van [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
artikel VIII.4, § 3 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] de deskundige van elk lokaal overlegplatform aan, op voordracht van de selectiecommissie.

De minister kan, rekening houdend met de schaalgrootte en de kenmerken van de leerlingenpopulatie, meerdere overlegplatforms aan éénzelfde deskundige toewijzen [2B.Vl.R. van 23/05/2008
B.S. 30/06/2008
...2B.Vl.R. van 23/05/2008
B.S. 30/06/2008
] .

Art. 10.

De deskundige voldoet aan de functioneringsvoorwaarden, opgenomen als bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 11.

De deskundige beheert een werkingsbudget, dat binnen de beschikbare begrotingskredieten wordt toegekend, ten bate van de werking van het lokaal overlegplatform.

Afdeling 4. - Participanten

Art. 12.

De minister bepaalt welke organen worden belast met de coördinatie van het aanduiden neemt de nodige initiatieven om de aanduiding van de in [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
artikel VIII.4, §1, eerste lid, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° en 10°, van de Codificatie sommige bepalingen betreffende het onderwijs4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] bedoelde participanten te laten coördineren door overkoepelende organen.

HOOFDSTUK III. - Werking

Art. 13.

Het huishoudelijk reglement van elk lokaal overlegplatform legt vanuit de bepalingen van [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
artikel VIII.5 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] ten minste volgende zaken vast :

1° de standplaats van het lokaal overlegplatform;

2° het minimumaantal bijeenkomsten per jaar;

3° de wijze en termijn van bijeenroeping;

4° de wijze van opmaak van de vergaderagenda;

5° de wijze waarop in de plaatsvervanging van afwezige participanten wordt voorzien;

6° de aanwezigheids- en stemquota om tot besluitvorming te komen bij gebrek aan consensus;

7° het takenpakket van de taakverdeling tussen de voorzitter en de deskundige;

8° de wijze waarop het in artikel 11 bedoelde werkingsbudget wordt aangewend;

9° de wijze waarop de gegevens die nodig zijn voor de werking van het lokaal overlegplatform, inzonderheid het opmaken van de in [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
artikel VIII.5, eerste lid, 1°, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] bedoelde omgevingsanalyse, worden opgevraagd;

10° de wijze van notulering;

11° de samenstelling, inzonderheid de wijze waarop de verschillende participanten worden vertegenwoordigd, de bevoegdheden en de werking van het in [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
artikel VIII.6, 1°, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] bedoelde orgaan van dagelijks bestuur, en van eventuele andere deelorganen;

12° [1B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 31/10/2006
de wijze waarop de ouders en de leerlingen betrokken worden bij een bemiddeling [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
...4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] ;1B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 31/10/2006
]

13° [1B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 31/10/2006
de wijze waarop de Commissie inzake leerlingenrechten, vermeld in [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
artikel VIII.8 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] , op de hoogte gebracht moet worden van het falen van een bemiddeling.1B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 31/10/2006
]

In bijlage bij het huishoudelijk reglement gaat de nominatieve lijst van de deelnemers aan het lokaal overlegplatform.

HOOFDSTUK IV. - Ontstentenis van een lokaal overlegplatform

Art. 14.

Indien een school niet gelegen is in het werkingsgebied van een lokaal overlegplatform, gelden volgende regelen :

1° [1B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 31/10/2006
het departement berekent de relatieve aanwezigheid in het werkingsgebied overeenkomstig [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
artikel 110/7 van de Codex Secundair Onderwijs of artikel 37septies van het decreet basisonderwijs4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] ;1B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 31/10/2006
]

2° [1B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 31/10/2006
de bemiddeling [4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
...4B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] wordt waargenomen door :1B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 31/10/2006
]

- de voorzitter of, ingevolge onderlinge afspraak, de deskundige van het lokaal overlegplatform van het betrokken onderwijsniveau waarvan de standplaats het dichtst gelegen is bij de hoofdvestigingsplaats van de betrokken school, en

- een onderwijsinspecteur, aangeduid door de minister.

[3B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 03/02/2011
HOOFDSTUK IVbis. - Overgangsbepaling3B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 03/02/2011
]

[3B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 03/02/2011

Art. 14bis.

De mandaatperiode van de voorzitters waarvan het einde voorzien was op 31 december 2010, wordt verlengd tot 31 december 2012.

Bij het voortijdig beëindigen van het mandaat, wordt een opvolger aangeduid voor de resterende mandaatperiode, in overleg met het lokaal overlegplatform.

3B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 03/02/2011
]

HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 15.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2002.

Art. 16.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage 1 : werkingsgebied van de lokale overlegplatforms

[2B.Vl.R. van 23/05/2008
B.S. 30/06/2008

I. WERKINGSGEBIED VAN DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS VOOR HET BASISONDERWIJS :

1° Aalst

2° Aarschot

3° Antwerpen

4° Beringen

5° Bilzen

6° Boom

7° Brugge

8° Brussel-Hoofdstad

9° Dendermonde

10° De Panne - Koksijde - Nieuwpoort

11° Diest

12° Dilsen-Stokkem

13° Genk

14° Gent

15° Geraardsbergen

16° Halle - Beersel - Sint-Pieters-Leeuw

17° Hamme

18° Hasselt

19° Heusden-Zolder

20° Houthalen-Helchteren

21° Kortrijk

22° Leopoldsburg

23° Leuven

24° Lier

25° Lokeren

26° Maasmechelen

27° Mechelen - Bonheiden - Sint-Katelijne-Waver - Zemst

28° Menen

29° Oostende - Middelkerke

30° Oudenaarde

31° Roeselare

32° Ronse

33° Sint-Niklaas

34° Sint-Truiden

35° Temse

36° Tienen

37° Tongeren

38° Turnhout

39° Vilvoorde

40° Willebroek

41° Zele

II. WERKINGSGEBIED VAN DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS :

42° Aalst

43° Antwerpen

44° Beringen-Leopoldsburg

45° Boom - Willebroek

46° Brugge - Blankenberge

47° Brussel-Hoofdstad

48° Dendermonde

49° Diest

50° Genk

51° Gent

52° Geraardsbergen - Oudenaarde - Ronse

53° Halle - Beersel - Sint-Pieters-Leeuw

54° Hamme - Zele

55° Hasselt

56° Heusden-Zolder - Houthalen-Helchteren - Hechtel-Eksel

57° Kortrijk - Menen

58° Leuven

59° Lier - Duffel

60° Lokeren

61° Maasmechelen - Dilsen - Stokkem

62° Mechelen - Haacht - Sint-Katelijne-Waver - Keerbergen

63° Oostende - Middelkerke

64° Roeselare

65° Sint-Niklaas - Temse

66° Sint-Truiden

67° Tienen

68° Tongeren - Bilzen - Hoeselt

69° Turnhout

70° Vilvoorde - Grimbergen - Machelen

2B.Vl.R. van 23/05/2008
B.S. 30/06/2008
]

Bijlage 2 : functioneringsvoorwaarden voor de deskundige

De deskundige moet voldoen aan volgende functioneringsvoorwaarden :

1° zich objectief, en neutraal en integer opstellen ten aanzien van de participanten van het lokaal overlegplatform;

2° alle informatie met vertrouwelijk karakter die rechtstreeks of onrechtstreeks via de werking van het lokaal overlegplatform verzameld wordt, uitsluitend en voor zover nodig aanwenden ter behartiging van de gelijke onderwijskansen;

3° de ontwikkelingen binnen de domeinen onderwijs en welzijn inzake onderwijskansarmen en nieuwkomers op de voet volgen en de persoonlijke kennis hierover verruimen;

4° bij de taakuitvoering blijk geven van communicatievaardigheid, zin voor initiatief en samenwerking, resultaatgerichtheid, inzet en motivatie en conflictbeheersing;

5° zich onvoorwaardelijk engageren om het decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I naar de letter en de geest loyaal uit te voeren en zich daarbij te gedragen naar de onderrichtingen van de voorzitter en mee te werken bij elke vorm van controle of evaluatie door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

6° bereid zijn tot het volgen van vorming of nascholing volgen met betrekking tot de vaardigheden bedoeld in 3° en 4° taakuitvoering. De deskundige gedraagt zich ter zake naar de onderrichtingen van de voorzitter. Bedoelde vorming of nascholing valt ten laste van het departement Onderwijs of van het door de deskundige beheerde werkingsbudget;

7° in samenspraak met de voorzitter en het departement Onderwijs de plaatselijke ervaringen en gegevens bundelen en evalueren, teneinde het gelijkekansenbeleid te optimaliseren en desgevallend bij te sturen.