Besluit van de Vlaamse regering betreffende de concordantie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie

  • goedkeuringsdatum
    10 JANUARI 2003
  • publicatiedatum
    B.S.20/03/2003
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    20/03/2003

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 december 2001;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 26 februari 2002;

Gelet op het protocol nr. 466 van 19 juli 2002 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 234 van 19 juli 2002 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 5 juli 2002 betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen één maand;

Gelet op het advies 33.950/1 van de Raad van State, gegeven op 3 oktober 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie worden het tweede en derde lid vervangen door wat volgt : ...

Art. 2.

De vakken die op advies van de inspectie tijdens het schooljaar 2000-2001 geconcordeerd werden naar toegepaste informatica worden op 1 september 2001 ambtshalve geconcordeerd naar informaticatoepassingen.

Al de vakken van de afdeling "kunst in de woning" worden op 1 september 2001 ambtshalve geconcordeerd naar woninginrichting.

De volgende vakken die op advies van de inspectie tijdens het schooljaar 2000-2001 geconcordeerd werden naar gezinstechnieken, maatschappelijke vorming, Nederlands, opvoedkunde of verzorging worden op 1 september 2001 ambtshalve geconcordeerd naar agogische methodieken :

1° agogiek;

2° agogische begeleidingsmodellen;

3° agogische vaardigheden;

4° agogische vraagstellingstypes;

5° algemene sociale vaardigheden;

6° begeleidingsvaardigheden;

7° communicatief gedrag;

8° communicatietechnieken;

9° communicatieve vaardigheden;

10° expressieve vaardigheden;

11° gespreksvoering, groepswerk;

12° groepsmethodieken;

13° metho bijzondere vraagstukken;

14° metho bijzondere vraagstukken, polyvalent verzorgende;

15° metho gezinsgericht werken;

16° metho methodische begeleiding;

17° metho omgaan met bijzondere doelgroepen;

18° metho socio- of sociaal-cultureel werk;

19° metho vaardigheden omgangskunde;

20° methodologie;

21° methodologie (gespreksvoering, groepswerk, observatie, rapportage, observeren en rapporteren, omgangskunde, opvoedende technieken, verbale expressie,...);

22° observeren en rapporteren;

23° omgangskunde;

24° samenwerkingsvaardigheden;

25° socio-cultureel werk;

26° verbale expressie;

27° werken met groepen.

De volgende vakken die op advies van de inspectie tijdens het schooljaar 2000-2001 geconcordeerd werden naar opvoedkunde of verzorging worden op 1 september 2001 ambtshalve geconcordeerd naar situatiegerichte training :

1° gesuperviseerde beroepspraktijk PV;

2° gesuperviseerde praktijk;

3° situatiegerichte training;

4° categoriale methodieken;

5° gesuperviseerde beroepspraktijk;

6° methodologie;

7° metho socio- of sociaal-cultureel werk BP;

8° metho onderwijs & PMS BP;

9° metho geïntegreerde oefeningen;

10° metho gezondheidszorg BP;

11° projectwerking.

Art. 3.

De prestaties geleverd in het vak dat geconcordeerd werd, worden geacht gepresteerd te zijn in het geconcordeerde vak.

De ambts-, dienst- en geldelijke anciënniteit verworven in het vak dat geconcordeerd werd, geldt voor de berekening van de respectievelijke anciënniteit in het geconcordeerde vak.

De vacantverklaringen gebeurd tijdens het schooljaar 2000-2001 worden geacht te zijn gebeurd in het geconcordeerde vak van benoeming.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.