Besluit van de Vlaamse regering betreffende de keuze voor en de vrijstelling van het volgen van een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer in het officieel lager en secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    14 JULI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.01/09/2004
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    28/09/2016

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 28/09/2016)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, inzonderheid op de artikelen 52ter en 52quater, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2003;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op artikel 29, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2003, en op artikel 177, § 1, 3°;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1959 houdende toepassing van artikel 8 van de wet van 29 mei 1959;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 april 2004;

Gelet op het advies nr. 37.258/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juni 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op het officieel lager onderwijs en het officieel voltijds secundair onderwijs, met uitzondering van de vierde graad.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° ouders : personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben, of de meerderjarige leerling zelf;

2° departement : de bevoegde dienst of ambtenaar van het departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

3° schoolbestuur : de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor één of meer scholen; wat het Gemeenschapsonderwijs betreft worden met inrichtende macht inzonderheid de bestuursorganen bedoeld die zijn vermeld in het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs.

Art. 3.

[1B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 28/09/2016
De keuze voor godsdienst of niet-confessionele zedenleer of de keuze voor een vrijstelling van het volgen van godsdienst of niet-confessionele zedenleer, die de ouders maken bij de inschrijving van de leerling of voor het einde van het lopende schooljaar bij een wijziging van keuze, wordt bevestigd met een ondertekende verklaring in het formulier waarvan het model is opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.1B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 28/09/2016
]

(voetnoot 1)

Art. 4.

Bij bezwaren tegen het volgen van een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer, informeert de school de ouders over hun rechten en plichten met betrekking tot vrijstelling.

Art. 5.

[1B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 28/09/2016
...1B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 28/09/2016
]

Art. 6.

Het schoolbestuur neemt kennis van de aanvraag tot vrijstelling.

Art. 7.

[1B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 28/09/2016
De lesuren waarvoor de vrijstelling wordt verleend, moet de leerling gebruiken voor zijn eigen ethische vorming en voor de ontwikkeling van zijn persoonlijke identiteit, voor de groei in menselijke waarden en voor de uitbouw van een eigen levensovertuiging met respect voor de grondwettelijke beginselen en voor de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder.1B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 28/09/2016
]

Art. 8.

[1B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 28/09/2016
Zonder zich over de opportuniteiten van de opdrachten uit te laten, zal de directie en de klassenraad toezien op het naleven van de bepalingen van artikel 7.1B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 28/09/2016
]

Art. 9.

§ 1. Het departement neemt kennis van het niet respecteren door de school van de bepalingen inzake vrijstelling van de keuze, na klacht van de ouders.

§ 2. Het departement deelt de vaststelling bij aangetekend schrijven mee aan het schoolbestuur. Het aangetekend schrijven verwijst naar de mogelijke sancties.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de betekening van het aangetekend schrijven kan het schoolbestuur bij het departement een verweerschrift indienen. De betekening wordt geacht plaats te vinden de derde werkdag na het versturen van het aangetekend schrijven. De herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie, de paasvakantie en de zomervakantie schorten de termijn van dertig kalenderdagen op.

§ 3. Na ontvangst van het eventueel verweerschrift en uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen na de betekening van het aangetekend schrijven aan het schoolbestuur, legt het departement desgevallend een dossier met een voorstel tot sanctie voor aan de minister, bevoegd voor het onderwijs.

§ 4. Binnen een termijn van drie maanden na de betekening van het aangetekend schrijven neemt de minister, bevoegd voor het onderwijs, een beslissing aangaande een sanctie. De beslissing wordt bij aangetekend schrijven meegedeeld aan het betrokken schoolbestuur. Na de termijn van drie maanden kan er geen sanctie meer worden opgelegd.

Art. 10.

Het koninklijk besluit van 10 september 1959 houdende toepassing van artikel 8 van de wet van 29 mei 1959 wordt opgeheven.

Art. 11.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2004.

Art. 12.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Formulier voor de keuze van levensbeschouwing/vrijstelling in officiële lagere of secundaire scholen als vermeld in artikel 3

Het formulier dient om bij een eerste inschrijving van een leerling in een officiële lagere of secundaire school te kiezen tussen één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer of om, in geval van bezwaar tegen het volgen van één van vernoemde cursussen, een vrijstelling te bekomen.

Hetzelfde formulier wordt gebruikt bij een wijziging van keuze.

Een ouder, de voogd of diegene aan wiens hoede het kind of de jongere is toevertrouwd, of de meerderjarige leerling, vult het formulier in en bezorgt het aan de directie van de school.

Formulier: Keuze van een levensbeschouwelijk vak of aanvraag van een vrijstelling in een officiële lagere of secundaire school

- (1): Dit treedt in werking op 1 september 2016 met dien verstande dat het tijdstip voor een wijziging van keuze in werking treedt op 1 januari 2017, voor de keuzes vanaf het schooljaar 2017-2018. (B.Vl.R. 30-8-2016; Art. 5)