OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement uitgereikt door de instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    11 JUNI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.06/10/2004
  • datum laatste wijziging
    30/09/2015

COORDINATIE

B.Vl.R. 2-3-2007 - B.S. 3-4-2007

B.Vl.R. 11-4-2008 - B.S. 22-8-2008

B.Vl.R. 24-7-2009 - B.S. 7-9-2009

opgeheven door B.Vl.R. 12-12-2014 - B.S. 3-2-2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 85, gewijzigd bij decreet van 30 april 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 februari 2004;

Gelet op het advies nr. 37.169/1 van de Raad van State, gegeven op 27 mei 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder :

1° structuurdecreet : het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;

2° instellingen voor hoger onderwijs : de ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs, zoals bedoeld in artikel 7 van het structuurdecreet, en de geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs, zoals bedoeld in artikel 8 van het structuurdecreet.

Dit besluit is van toepassing op de diploma's uitgereikt in overeenstemming met het structuurdecreet door de instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen.

Art. 2.

Het diploma vermeldt :

1° de benaming van de graad met de nadere kwalificatie en in voorkomend geval de specificatie met vermelding van het studiegebied en in voorkomend geval de afstudeerrichting. [Voor de geïntegreerde lerarenopleidingen bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs worden de gekozen onderwijsvakken vermeld;]²

2° de studieomvang van de opleiding uitgedrukt in studiepunten;

3°[de vermelding dat de opleiding voldoet aan de accreditatie- en erkenningsvoorschriften zoals bepaald in het Structuurdecreet ;]³

4° de titel die gevoerd mag worden overeenkomstig artikel 25 van het structuurdecreet;

5° de toegekende eindbeoordeling : de graad van verdienste [indien van toepassing]²;

6° de officiële naam van de [instelling(en)]² voor hoger onderwijs;

7° de vermelding dat het diploma wordt uitgereikt overeenkomstig het structuurdecreet;

8° de voornaam, naam, geboortedatum en -plaats van de gediplomeerde;

9° de plaats en datum van de uitreiking;

10° de naam en handtekening van het hoofd van de instelling voor hoger onderwijs;

[11° de vermelding dat een diplomasupplement hoort bij het diploma.]¹

Het diploma wordt bekleed met het zegel van de instelling voor hoger onderwijs [, eventueel met het logo van de associatie waartoe de instelling voor hoger onderwijs behoort]².

[De vermeldingen opgenomen in het eerste lid, 2° en 3° gelden niet voor doctoraatsdiploma's.]³

[ ]¹ B.Vl.R. 2-3-2007; [ ]² B.Vl.R. 11-4-2008; [ ]³ B.Vl.R. van 24-7-2009

Art. 3.

Het diplomasupplement vermeldt bovenaan letterlijk : "Het diplomasupplement is gebaseerd op het model dat door de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES is ontwikkeld. Het diplomasupplement verschaft onafhankelijke gegevens ter verbetering van de internationale transparantie en faire erkenning van diploma's voor academische en beroepsdoeleinden. Het diplomasupplement beschrijft de aard, het niveau, de context, de inhoud en de status van de studie die met succes werd gevolgd door de persoon vermeld op het diploma waartoe het diplomasupplement hoort. Het diplomasupplement is vrij van enig waardeoordeel, verklaringen over gelijkwaardigheid en erkenningsuggesties."

Het diplomasupplement verstrekt informatie over de volgende acht onderdelen :

1.Informatie over de identiteit van de gediplomeerde

1.1. naam

1.2. voornaam

1.3. geboortedatum [en -plaats]³

1.4. studentennummer [binnen]² de instelling voor hoger onderwijs

2. Informatie over de aard van het diploma

2.1. de benaming van de graad met nadere kwalificatie, in voorkomend geval de specificatie en de afstudeerrichting. [Voor de geïntegreerde lerarenopleidingen bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs worden de gekozen onderwijsvakken vermeld]²

2.2. het studiegebied

2.3. de associatie waartoe de instelling voor hoger onderwijs behoort [eventueel met het logo van de associatie]²

2.4. de officiële naam van de [instelling(en)]² voor hoger onderwijs

2.5. de onderwijstaal van de opleiding

3. Informatie over het niveau van het diploma

3.1. [oriëntatie]² van de opleiding : de aanduiding "hoger professioneel onderwijs" of "academisch onderwijs"

3.2. de studieomvang van de opleiding uitgedrukt in studiepunten

3.3. de toelatingsvoorwaarden : de voorwaarde(n) op basis waarvan de gediplomeerde werd toegelaten tot de opleiding.

4. Informatie over de opleiding en de behaalde studieresultaten

4.1. onderwijsvorm : organisatie van de opleiding in de vorm van voltijds / deeltijds onderwijs of afstandsonderwijs

4.2. programmakenmerken : het opleidingsprofiel met de doelstellingen en de eindtermen (zoals beschreven in het Hoger Onderwijsregister), [...]³ desgevallend de vermelding van de wet, het decreet of de Europese richtlijn waarmee het instellingsbestuur rekening hield bij de vaststelling van het opleidingsprogramma

4.3. het overzicht van de opleidingsonderdelen

4.3.1. de opleidingsonderdelen, inclusief stages en scripties, met hun gewicht in studiepunten en de behaalde individuele examencijfers [en de gebruikte onderwijstaal]¹

4.3.2. in voorkomend geval de titel van de masterproef met het gewicht in studiepunten en het behaalde individuele cijfer

4.4. het examencijfersysteem

4.5. de toegekende eindbeoordeling : de graad van verdienste [indien van toepassing]²

5. Informatie over de functie van het diploma

5.1. gegevens in verband met de aansluiting en de mogelijke vervolgopleidingen

5.2. civiele effecten

5.2.1. vrijblijvende informatie over de diplomavoorwaarden van beroepen waaraan het diploma voldoet en eventueel de vermelding van de toepasselijke Europese richtlijn

5.2.2. de titel die gevoerd mag worden overeenkomstig artikel 25 van het structuurdecreet

6. Aanvullende informatie

6.1. extra informatie

6.1.1. de beslissing tot het verlenen van vrijstellingen van examens op grond van elders verworven kwalificaties en competenties

6.1.2. de studieduurverkorting : de motivatie tot beslissing tot vermindering van de studieomvang en de grootte ervan, uitgedrukt in studiepunten

6.1.3. de vooropleiding met vermelding van de instelling(en) waaraan de student opleidingsonderdelen heeft gevolgd als die verschillend is (zijn) van de uitreikende instelling

6.2. informatiebronnen

6.2.1. de website waarop het Hoger Onderwijsregister, zoals bedoeld in artikel 64 van het structuurdecreet, wordt aangeboden [, waarin onder meer de accreditatie of de erkenning van de opleiding wordt vermeld]³;

6.2.2. het contactadres en de website van de geregistreerde instelling voor hoger onderwijs

6.2.3. het contactadres en website van NARIC-Vlaanderen, het Vlaams informatiecentrum van het National Academic Recognition and Information Centre Netwerk van de Europese Economische Ruimte opgericht in 1984 door de Europese Commissie van de Europese Unie

7. Authenticiteit van het diplomasupplement

7.1. datum

7.2. [naam en]³ handtekening

7.3. de functie van diegene die het diplomasupplement ondertekent

7.4. zegel van de instelling voor hoger onderwijs

8. Informatie over het Vlaams hoger onderwijssysteem

8.1. een beschrijving van het Vlaams hoger onderwijssysteem

8.2. een diagram van het Vlaams onderwijssysteem

[8.3. de compatibiliteit van het Vlaamse hogeronderwijssysteem met het overkoepelend raamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte met de vermelding dat de zelfcertificatie in het kader van het Bolognaproces werd afgerond met de conclusie van onafhankelijke internationale experten waaruit blijkt dat het kwalificatieraamwerk hoger onderwijs van Vlaanderen compatibel is met het overkoepelend raamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte en de website http : //www.nvao.net/nqf-fl waarop de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} (NVAO) dat officieel bevestigt.]³

De informatie wordt verstrekt aan de hand van de acht onderdelen en in dezelfde volgorde als in § 2 omwille van de internationale herkenbaarheid van het diplomasupplement.

Informatie over alle acht onderdelen en informatiepunten wordt verstrekt, zoniet wordt de reden aangegeven of aangeduid dat het informatiepunt "niet van toepassing" is. De instellingen voor hoger onderwijs kunnen de informatiepunten 6.1. "extra informatie", 6.2. "informatiebronnen" en 8 "Informatie over het Vlaams hoger onderwijssysteem" aanvullen en uitbreiden met extra subonderdelen.

De instelling voor hoger onderwijs kan vrij de opmaak van het diplomasupplement bepalen met uitzondering van de informatieopdeling in acht onderdelen met de informatiepunten en de volgorde ervan, zoals bepaald in § 2.

De instelling voor hoger onderwijs kan extra authenticiteitmaatregelen nemen voor het diplomasupplement.

[ ]¹ B.Vl.R. 2-3-2007; [ ]² B.Vl.R. 11-4-2008; [ ]³ B.Vl.R. van 24-7-2009

[Art. 3bis.

Het diploma en het bijhorend diplomasupplement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn één geheel.]

B.Vl.R. van 2-3-2007

Art. 4.

De diploma's, uitgereikt overeenkomstig [ artikel 24bis, 24ter, 24quater, 86 en 94 van het structuurdecreet], vermelden dezelfde gegevens zoals bepaald in artikel 2, § 1 van dit besluit, maar omwille van de bijzondere aard van de diploma's worden die gegevens aangevuld en aangepast zoals apart aangegeven [in de bijlagen 1 tot en met 6 van dit besluit].

De bijhorende diplomasupplementen van de diploma's van dit artikel bevatten dezelfde gegevens zoals bepaald in artikel 3, [eerste en tweede lid] van dit besluit maar omwille van de bijzondere aard van de diploma's worden die gegevens aangevuld en aangepast zoals apart aangegeven [in de bijlagen 1 tot en met 6 van dit besluit].

B.Vl.R. van 11-4-2008

[Art. 4bis.

De diploma's, uitgereikt overeenkomstig artikel 55octies, § 9, van het structuurdecreet, vermelden dezelfde gegevens zoals bepaald in artikel 2, § 1, van dit besluit, maar omwille van de bijzondere aard van de diploma's worden die gegevens aangevuld en aangepast zoals apart aangegeven in de bijlage 7 van dit besluit.

De bijhorende diplomasupplementen van de diploma's van dit artikel bevatten dezelfde gegevens zoals bepaald in artikel 3, eerste en tweede lid, van dit besluit maar omwille van de bijzondere aard van de diploma's worden die gegevens aangevuld en aangepast zoals apart aangegeven in de bijlage 7 van dit besluit.]

B.Vl.R. van 11-4-2008

Art. 5.

Het diploma en het bijhorend diplomasupplement uitgereikt overeenkomstig het structuurdecreet door een ambtshalve geregistreerde instelling voor hoger onderwijs, zoals bedoeld in artikel 7 van het structuurdecreet, worden verstrekt in het Nederlands.

Op verzoek van de student verstrekt de ambtshalve geregistreerde instelling voor hoger onderwijs kosteloos en éénmalig het diploma en het diplomasupplement ook in het Engels.

Voor een opleiding die overeenkomstig artikel 91 van het structuurdecreet volledig in een andere taal dan het Nederlands wordt aangeboden, wordt het diploma en het diplomasupplement in die taal opgemaakt en ook in het Nederlands.

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 2004-2005 voor de diploma's uitgereikt overeenkomstig de bepalingen van het structuurdecreet.

De instellingen voor hoger onderwijs kunnen de diploma's en de diplomasupplementen uitgereikt in uitvoering van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap uitreiken conform de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement zoals bepaald in dit besluit.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het hoger onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage 1. - De vorm van het gezamenlijk diploma en het diplomasupplement uitgereikt door twee of meer universiteiten en/of hogescholen

Het gezamenlijk diploma, uitgereikt overeenkomstig artikel 24bis, 24ter, 24quater en 86 van het structuurdecreet, vermeldt de volgende gegevens :

1° de benaming van de graad met de nadere kwalificatie en in voorkomend geval de specificatie met vermelding van het studiegebied en in voorkomend geval de afstudeerrichting. Voor de geïntegreerde lerarenopleidingen bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs worden de gekozen onderwijsvakken vermeld;

2° de studieomvang van de opleiding uitgedrukt in studiepunten;

3°[de vermelding dat de opleiding voldoet aan de accreditatie- en erkenningsvoorschriften zoals bepaald in het Structuurdecreet;]

4° de titel die gevoerd mag worden overeenkomstig artikel 25 van het structuurdecreet;

5° de toegekende eindbeoordeling : de graad van verdienste indien van toepassing;

6° de officiële namen van de universiteiten, zoals bedoeld in artikel 4 van het structuurdecreet, of de officiële namen van de hogescholen, zoals bedoeld in artikel 5 van het structuurdecreet, die binnen de perken van hun onderwijsbevoegdheid het gezamenlijk diploma uitreiken;

7° de vermelding dat het diploma wordt uitgereikt overeenkomstig het structuurdecreet en inzonderheid artikel 24bis, 24ter, 24quater en 86;

8° de voornaam, naam, geboortedatum en -plaats van de gediplomeerde;

9° de plaats en datum van de uitreiking;

10° de namen en handtekeningen van de hoofden van de betrokken universiteiten of hogescholen , of de handtekening van het hoofd van één van de instellingen met de vermelding dat die persoon ondertekent in naam van alle betrokken instellingen;

11° de vermelding dat een diplomasupplement hoort bij het diploma.

Het bijhorend diplomasupplement van het gezamenlijk diploma, uitgereikt overeenkomstig artikel 86 van het structuurdecreet, verstrekt de volgende informatie over de volgende acht onderdelen :

1.Informatie over de identiteit van de gediplomeerde

1.1. naam

1.2. voornaam

1.3. geboortedatum [en -plaats]

1.4. studentennummer binnen de instelling voor hoger onderwijs

2. Informatie over de aard van het diploma

2.1. de benaming van de graad met nadere kwalificatie, in voorkomend geval de specificatie en de afstudeerrichtingen Voor de geïntegreerde lerarenopleidingen bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs worden de gekozen onderwijsvakken vermeld

2.2. het studiegebied

2.3. de associaties waartoe de universiteiten behoren of de associatie(s) waartoe de hogescholen behoren eventueel met het logo van de associatie

2.4. de officiële namen van de universiteiten of de hogescholen

2.5. de onderwijstaal van de opleiding

3. Informatie over het niveau van het diploma

3.1. oriëntatie van de opleiding : de aanduiding "hoger professioneel onderwijs" of "academisch onderwijs".

3.2. de studieomvang van de opleiding uitgedrukt in studiepunten

3.3. de toelatingsvoorwaarden : de voorwaarde(n) op basis waarvan de gediplomeerde werd toegelaten tot de opleiding.

4. Informatie over de opleiding en de behaalde studieresultaten

4.1. onderwijsvorm : organisatie van de opleiding (voltijds of deeltijds onderwijs)

4.2. programmakenmerken : het opleidingsprofiel met de doelstellingen en de eindtermen (zoals beschreven in het Hoger Onderwijsregister), [...] desgevallend de vermelding van de wet, het decreet of de Europese richtlijn waarmee het instellingsbestuur rekening hield bij de vaststelling van het opleidingsprogramma

4.3. het overzicht van de opleidingsonderdelen

4.3.1. de opleidingsonderdelen, inclusief stages en scripties, met hun gewicht in studiepunten en de behaalde individuele examencijfers of de verzameling van creditattesten van het flexibel studietraject met uitdrukkelijke vermelding van de universiteiten of de hogescholen waar de student het opleidingsonderdeel volgde en de gebruikte onderwijstaal

4.3.2. in voorkomend geval de titel van de masterproef met het gewicht in studiepunten en het behaalde individuele cijfer

4.4. het examencijfersysteem

4.5. de toegekende eindbeoordeling : de graad van verdienste indien van toepassing

5. Informatie over de functie van het diploma

5.1. gegevens in verband met de aansluiting en de mogelijke vervolgopleidingen

5.2. civiele effecten

5.2.1. vrijblijvende informatie over de diplomavoorwaarden van beroepen waaraan het diploma voldoet en eventueel de vermelding van de toepasselijke Europese richtlijn

5.2.2. de titel die gevoerd mag worden overeenkomstig artikel 25 van het structuurdecreet

6. Aanvullende informatie

6.1. extra informatie

6.1.1. de beslissing tot het verlenen van vrijstellingen van examens op grond van elders verworven kwalificaties en competenties

6.1.2. de studieduurverkorting : de motivatie tot beslissing tot vermindering van de studieomvang en de grootte ervan, uitgedrukt in studiepunten

6.1.3. de vooropleiding met vermelding van de instelling(en) waaraan de student opleidingsonderdelen heeft gevolgd als die verschillend is (zijn) van de uitreikende instelling

6.1.4. extra informatie over de gezamenlijk georganiseerde opleiding

6.2. informatiebronnen

6.2.1. de website waarop het Hoger Onderwijsregister, zoals bedoeld in artikel 64 van het structuurdecreet, wordt aangeboden [, waarin onder meer de accreditatie of de erkenning van de opleiding wordt vermeld]

6.2.2. de contactadressen en websites van de universiteiten of hogescholen

6.2.3. het contactadres en website van NARIC-Vlaanderen

7. Authenticiteit van het diplomasupplement

7.1. datum

7.2. [naam en] handtekeningen

7.3. de functie van diegenen die het diplomasupplement ondertekenen

7.4. de zegels van de universiteiten of hogescholen

8. Informatie over het Vlaams hoger onderwijssysteem

8.1. een beschrijving van het Vlaams hoger onderwijssysteem

8.2. een diagram van het Vlaams onderwijssysteem

[8.3. de compatibiliteit van het Vlaamse hogeronderwijssysteem met het overkoepelend raamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte met de vermelding dat de zelfcertificatie in het kader van het Bolognaproces werd afgerond met de conclusie van onafhankelijke internationale experten waaruit blijkt dat het kwalificatieraamwerk hoger onderwijs van Vlaanderen compatibel is met het overkoepelend raamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte en de website http : //www.nvao.net/nqf-fl waarop de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} (NVAO) dat officieel bevestigt]

B.Vl.R. van 24-7-2009

Bijlage 2. - De vorm van het diploma en het diplomasupplement uitgereikt door hogescholen en universiteiten in het kader van een samenwerkingsakkoord met een andere hogeschool of universiteit in België, een andere ambtshalve geregistreerde instelling voor hoger onderwijs, een geregistreerde instelling voor hoger onderwijs, de Koninklijke Militaire School in Brussel of een instelling voor hoger onderwijs in het buitenland

Het diploma, uitgereikt overeenkomstig artikel 94, § 1, van het structuurdecreet, vermeldt de volgende gegevens :

1° de benaming van de graad met de nadere kwalificatie en in voorkomend geval de specificatie met vermelding van het studiegebied en in voorkomend geval de afstudeerrichting. Voor de geïntegreerde lerarenopleidingen bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs worden de gekozen onderwijsvakken vermeld;

2° de studieomvang van de opleiding uitgedrukt in studiepunten;

3°[de vermelding dat de opleiding voldoet aan de accreditatie- en erkenningsvoorschriften zoals bepaald in het Structuurdecreet;]

4° de titel die gevoerd mag worden overeenkomstig artikel 25 van het structuurdecreet;

5° de toegekende eindbeoordeling : de graad van verdienste indien van toepassing;

6° de officiële naam van instelling(en) voor hoger onderwijs;

7° de vermelding dat het diploma wordt uitgereikt overeenkomstig het structuurdecreet, inzonderheid artikel 94, § 1;

8° de voornaam, naam, geboortedatum en -plaats van de gediplomeerde;

9° de plaats en datum van de uitreiking;

10° de naam en handtekening van het hoofd van de instelling voor hoger onderwijs , of de handtekening van het hoofd van één van de instellingen met de vermelding dat die persoon ondertekent in naam van alle betrokken instellingen;

11° de vermelding dat een diplomasupplement hoort bij het diploma.

Het diplomasupplement van het diploma, uitgereikt overeenkomstig artikel 94, § 1, van het structuurdecreet, verstrekt informatie over de volgende acht onderdelen :

1.Informatie over de identiteit van de gediplomeerde

1.1. naam

1.2. voornaam

1.3. geboortedatum [en -plaats]

1.4. studentennummer binnen de instelling voor hoger onderwijs

2. Informatie over de aard van het diploma

2.1. de benaming van de graad met nadere kwalificatie, in voorkomend geval de specificatie en de afstudeerrichtingen Voor de geïntegreerde lerarenopleidingen bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs worden de gekozen onderwijsvakken vermeld

2.2. het studiegebied

2.3. de associatie waartoe de instelling voor hoger onderwijs behoort eventueel met het logo van de associatie

2.4. de officiële naam van de instelling(en) voor hoger onderwijs

2.5. de onderwijstaal van de opleiding

3. Informatie over het niveau van het diploma

3.1. oriëntatie van de opleiding : de aanduiding "hoger professioneel onderwijs" of "academisch onderwijs".

3.2. de studieomvang van de opleiding uitgedrukt in studiepunten

3.3. de toelatingsvoorwaarden : de voorwaarde(n) op basis waarvan de gediplomeerde werd toegelaten tot de opleiding.

4. Informatie over de opleiding en de behaalde studieresultaten

4.1. onderwijsvorm : organisatie van de opleiding (voltijds of deeltijds onderwijs)

4.2. programmakenmerken : het opleidingsprofiel met de doelstellingen en de eindtermen (zoals beschreven in het Hoger Onderwijsregister), [...] desgevallend de vermelding van de wet, het decreet of de Europese richtlijn waarmee het instellingsbestuur rekening hield bij de vaststelling van het opleidingsprogramma

4.3. het overzicht van de opleidingsonderdelen

4.3.1. de opleidingsonderdelen, inclusief stages en scripties, met hun gewicht in studiepunten en de behaalde individuele examencijfers met uitdrukkelijke vermelding van de instelling waar de student het opleidingsonderdeel volgde en de gebruikte onderwijstaal

4.3.2. in voorkomend geval de titel van de masterproef met het gewicht in studiepunten en het behaalde individuele cijfer

4.4. het examencijfersysteem

4.5. de toegekende eindbeoordeling : de graad van verdienste indien van toepassing

5. Informatie over de functie van het diploma

5.1. gegevens in verband met de aansluiting en de mogelijke vervolgopleidingen

5.2. civiele effecten

5.2.1. vrijblijvende informatie over de diplomavoorwaarden van beroepen waaraan het diploma voldoet en eventueel de vermelding van de toepasselijke Europese richtlijn

5.2.2. de titel die gevoerd mag worden overeenkomstig artikel 25 van het structuurdecreet

6. Aanvullende informatie

6.1. extra informatie

6.1.1. de beslissing tot het verlenen van vrijstellingen van examens op grond van elders verworven kwalificaties en competenties

6.1.2. de studieduurverkorting : de motivatie tot beslissing tot vermindering van de studieomvang en de grootte ervan, uitgedrukt in studiepunten

6.1.3. de vooropleiding met vermelding van de instelling(en) waaraan de student opleidingsonderdelen heeft gevolgd als die verschillend is (zijn) van de uitreikende instelling

6.1.4. extra informatie over het samenwerkingsakkoord

6.2. informatiebronnen

6.2.1. de website waarop het Hoger Onderwijsregister, zoals bedoeld in artikel 64 van het structuurdecreet, wordt aangeboden [, waarin onder meer de accreditatie of de erkenning van de opleiding wordt vermeld]

6.2.2. de contactadressen en websites van de instellingen van het samenwerkingsakkoord

6.2.3. het contactadres en website van NARIC-Vlaanderen

7. Authenticiteit van het diplomasupplement

7.1. datum

7.2. [naam en] handtekening

7.3. de functie van diegene die het diplomasupplement ondertekent

7.4. zegel van de instelling voor hoger onderwijs

8. Informatie over het Vlaams hoger onderwijssysteem

8.1. een beschrijving van het Vlaams hoger onderwijssysteem

8.2. een diagram van het Vlaams onderwijssysteem

[8.3. de compatibiliteit van het Vlaamse hogeronderwijssysteem met het overkoepelend raamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte met de vermelding dat de zelfcertificatie in het kader van het Bolognaproces werd afgerond met de conclusie van onafhankelijke internationale experten waaruit blijkt dat het kwalificatieraamwerk hoger onderwijs van Vlaanderen compatibel is met het overkoepelend raamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte en de website http : //www.nvao.net/nqf-fl waarop de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} (NVAO) dat officieel bevestigt]

B.Vl.R. van 24-7-2009

Bijlage 3. - De vorm van het diploma en het diplomasupplement uitgereikt door een hogeschool of universiteit samen met een of meerdere partnerinstellingen

Het diploma, uitgereikt overeenkomstig artikel 94, § 2, van het structuurdecreet, vermeldt de volgende gegevens :

1° de benaming van de graad met de nadere kwalificatie en in voorkomend geval de specificatie en desgevallend de andere benaming(en) dat (die) door de partnerinstelling(en) kan (kunnen) worden afgeleverd krachtens de voor haar (hen) geldende regelgeving indien de regelgeving geldend voor die partnerinstelling(en) dit toelaat. Voor de geïntegreerde lerarenopleidingen bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs worden de gekozen onderwijsvakken vermeld;

2° de studieomvang van de opleiding uitgedrukt in studiepunten;

3°[de vermelding dat de opleiding voldoet aan de accreditatie- en erkenningsvoorschriften zoals bepaald in het Structuurdecreet;]

4° de titel die gevoerd mag worden overeenkomstig artikel 25 van het structuurdecreet;

5° de toegekende eindbeoordeling : de graad van verdienste indien van toepassing;

6° de officiële naam van de hogeschool of universiteit en de officiële naam van de partnerinstelling(en) indien de regelgeving geldend voor die partnerinstelling(en) dit toelaat;

7° de vermelding dat het diploma wordt uitgereikt overeenkomstig het structuurdecreet, inzonderheid artikel 94, § 2;

8° de voornaam, naam, geboortedatum en -plaats van de gediplomeerde;

9° de plaats en datum van de uitreiking;

10° de naam en handtekening van het hoofd van de hogeschool of universiteit en de naam en handtekening van het hoofd van de partnerinstelling(en) indien de regelgeving geldend voor die partnerinstelling(en) dit toelaat , of de handtekening van het hoofd van één van de instellingen met de vermelding dat die persoon ondertekent in naam van alle betrokken instellingen;

11° de vermelding dat een diplomasupplement hoort bij het diploma.

Het diplomasupplement van het diploma, uitgereikt overeenkomstig artikel 94, § 2 van het structuurdecreet, verstrekt informatie over de volgende acht onderdelen :

1.Informatie over de identiteit van de gediplomeerde

1.1. naam

1.2. voornaam

1.3. geboortedatum [en -plaats]

1.4. studentennummer binnen de instelling voor hoger onderwijs

2. Informatie over de aard van het diploma

2.1. de benaming van de graad met de nadere kwalificatie, in voorkomend geval de specificatie met de afstudeerrichtingen en desgevallend de andere benaming(en) dat (die) door de partnerinstelling(en) kan (kunnen) worden afgeleverd krachtens de voor haar (hen) geldende regelgeving Voor de geïntegreerde lerarenopleidingen bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs worden de gekozen onderwijsvakken vermeld

2.2. de studiegebieden

2.3. de associatie waartoe de instelling voor hoger onderwijs behoort eventueel met het logo van de associatie

2.4. de officiële naam van de hogeschool of universiteit en de officiële naam van de partnerinstelling(en)

2.5. de onderwijstaal van de opleiding

3. Informatie over het niveau van het diploma

3.1. oriëntatie van de opleiding : de aanduiding "hoger professioneel onderwijs" of "academisch onderwijs".

3.2. de studieomvang van de opleiding uitgedrukt in studiepunten

3.3. de toelatingsvoorwaarden : de voorwaarde(n) op basis waarvan de gediplomeerde werd toegelaten tot de opleiding.

4. Informatie over de opleiding en de behaalde studieresultaten

4.1. onderwijsvorm : organisatie van de opleiding (voltijds of deeltijds onderwijs)

4.2. programmakenmerken : het opleidingsprofiel met de doelstellingen en de eindtermen (zoals beschreven in het Hoger Onderwijsregister), [...] desgevallend de vermelding van de wet, het decreet of de Europese richtlijn waarmee het instellingsbestuur rekening hield bij de vaststelling van het opleidingsprogramma

4.3. het overzicht van de opleidingsonderdelen

4.3.1. de opleidingsonderdelen, inclusief stages en scripties, met hun gewicht in studiepunten en de behaalde individuele examencijfers met uitdrukkelijke vermelding van de instelling waar de student het opleidingsonderdeel volgde en de gebruikte onderwijstaal

4.3.2. in voorkomend geval de titel van de masterproef met het gewicht in studiepunten en het behaalde individuele cijfer

4.4. het examencijfersysteem

4.5. de toegekende eindbeoordeling : de graad van verdienste indien van toepassing

5. Informatie over de functie van het diploma

5.1. gegevens in verband met de aansluiting en de mogelijke vervolgopleidingen

5.2. civiele effecten

5.2.1. vrijblijvende informatie over de diplomavoorwaarden van beroepen waaraan het diploma voldoet en eventueel de vermelding van de toepasselijke Europese richtlijn

5.2.2. de titel die gevoerd mag worden overeenkomstig artikel 25 van het structuurdecreet

6. Aanvullende informatie

6.1. extra informatie

6.1.1. de beslissing tot het verlenen van vrijstellingen van examens op grond van elders verworven kwalificaties en competenties

6.1.2. de studieduurverkorting : de motivatie tot beslissing tot vermindering van de studieomvang en de grootte ervan, uitgedrukt in studiepunten

6.1.3. de vooropleiding met vermelding van de instelling(en) waaraan de student opleidingsonderdelen heeft gevolgd als die verschillend is (zijn) van de uitreikende instelling

6.1.4. informatie over de overeenkomst tussen de hogeschool/universiteit en de partnerinstelling(en)

6.2. informatiebronnen

6.2.1. de website waarop het Hoger Onderwijsregister, zoals bedoeld in artikel 64 van het structuurdecreet, wordt aangeboden [, waarin onder meer de accreditatie of de erkenning van de opleiding wordt vermeld]

6.2.2. het contactadres en de website van de hogeschool of universiteit en het (de) contactadres(sen) en website(s) van de partnerinstelling(en)

6.2.3. het contactadres en website van NARIC-Vlaanderen en het contactadres en website van het NARIC informatiecentrum van de lidstaat van de Europese Economische Ruimte of het ENIC informatiecentrum van de lidstaat van de Raad van Europa en UNESCO-CEPES waartoe de partnerinstelling(en), behoort (behoren).

7. Authenticiteit van het diplomasupplement

7.1. datum

7.2. [naam en] handtekening

7.3. de functie van diegene die het diplomasupplement ondertekent

7.4. zegel van de instelling voor hoger onderwijs

8. Informatie over het Vlaams hoger onderwijssysteem

8.1. een beschrijving van het Vlaams hoger onderwijssysteem

8.2. een diagram van het Vlaams onderwijssysteem

[8.3. de compatibiliteit van het Vlaamse hogeronderwijssysteem met het overkoepelend raamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte met de vermelding dat de zelfcertificatie in het kader van het Bolognaproces werd afgerond met de conclusie van onafhankelijke internationale experten waaruit blijkt dat het kwalificatieraamwerk hoger onderwijs van Vlaanderen compatibel is met het overkoepelend raamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte en de website http : //www.nvao.net/nqf-fl waarop de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} (NVAO) dat officieel bevestigt]

B.Vl.R. van 24-7-2009

Bijlage 4. - De vorm van het gezamenlijk diploma en het diplomasupplement uitgereikt door een hogeschool of universiteit samen met één of meer buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs in het kader van een internationaal of Europees onderwijsprogramma of in het kader van een samenwerkingsovereenkomst

Het gezamenlijk diploma, uitgereikt overeenkomstig artikel 94, § 3, van het structuurdecreet, vermeldt de volgende gegevens :

1° de benaming van de graad met de nadere kwalificatie en in voorkomend geval de specificatie met vermelding van het studiegebied en in voorkomend geval de afstudeerrichting. Voor de geïntegreerde lerarenopleidingen bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs worden de gekozen onderwijsvakken vermeld;

2° de studieomvang van de opleiding uitgedrukt in studiepunten;

3°[de vermelding dat de opleiding voldoet aan de accreditatie- en erkenningsvoorschriften zoals bepaald in het Structuurdecreet;]

4° de titel die gevoerd mag worden overeenkomstig artikel 25 van het structuurdecreet;

5° de toegekende eindbeoordeling : de graad van verdienste indien van toepassing;

6° de officiële naam van de hogeschool of universiteit en de officiële naam van de buitenlandse instelling(en) van hoger onderwijs;

7° de vermelding dat het diploma wordt uitgereikt overeenkomstig het structuurdecreet, inzonderheid artikel 94, § 3;

8° de voornaam, naam, geboortedatum en -plaats van de gediplomeerde;

9° de plaats en datum van de uitreiking;

10° de naam en handtekening van het hoofd van de hogeschool of universiteit en de naam en handtekening van het hoofd van de buitenlandse instelling(en) voor hoger onderwijs , of de handtekening van het hoofd van één van de instellingen met de vermelding dat die persoon ondertekent in naam van alle betrokken instellingen;

11° de vermelding dat een diplomasupplement hoort bij het diploma.

Het diplomasupplement van het gezamenlijk diploma, uitgereikt overeenkomstig artikel 94, § 3, van het structuurdecreet verstrekt informatie over de volgende acht onderdelen :

1.Informatie over de identiteit van de gediplomeerde

1.1. naam

1.2. voornaam

1.3. geboortedatum [en -plaats]

1.4. studentennummer binnen de instelling voor hoger onderwijs

2. Informatie over de aard van het diploma

2.1. de benaming van de graad met nadere kwalificatie, in voorkomend geval de specificatie en de afstudeerrichtingen Voor de geïntegreerde lerarenopleidingen bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs worden de gekozen onderwijsvakken vermeld

2.2. het studiegebied

2.3. de associatie waartoe de instelling voor hoger onderwijs behoort eventueel met het logo van de associatie

2.4. de officiële naam van de hogeschool of universiteit en de officiële naam van de buitenlandse instelling(en) voor hoger onderwijs

2.5. de onderwijstaal van de opleiding

3. Informatie over het niveau van het diploma

3.1. oriëntatie van de opleiding : de aanduiding "hoger professioneel onderwijs" of "academisch onderwijs".

3.2. de studieomvang van de opleiding uitgedrukt in studiepunten

3.3. de toelatingsvoorwaarden : de voorwaarde(n) op basis waarvan de gediplomeerde werd toegelaten tot de opleiding.

4. Informatie over de opleiding en de behaalde studieresultaten

4.1. onderwijsvorm : organisatie van de opleiding (voltijds of deeltijds onderwijs)

4.2. programmakenmerken : het opleidingsprofiel met de doelstellingen en de eindtermen (zoals beschreven in het Hoger Onderwijsregister), [...] desgevallend de vermelding van de wet, het decreet of de Europese richtlijn waarmee het instellingsbestuur rekening hield bij de vaststelling van het opleidingsprogramma

4.3. het overzicht van de opleidingsonderdelen

4.3.1. de opleidingsonderdelen, inclusief stages en scripties, met hun gewicht in studiepunten en de behaalde individuele examencijfers met uitdrukkelijke vermelding van de instelling waar de student het opleidingsonderdeel volgde en de gebruikte onderwijstaal

4.3.2. in voorkomend geval de titel van de masterproef met het gewicht in studiepunten en het behaalde individuele cijfer

4.4. het examencijfersysteem

4.5. de toegekende eindbeoordeling : de graad van verdienste indien van toepassing

5. Informatie over de functie van het diploma

5.1. gegevens in verband met de aansluiting en de mogelijke vervolgopleidingen

5.2. civiele effecten

5.2.1. vrijblijvende informatie over de diplomavoorwaarden van beroepen waaraan het diploma voldoet en eventueel de vermelding van de toepasselijke Europese richtlijn

5.2.2. de titel die gevoerd mag worden overeenkomstig artikel 25 van het structuurdecreet

6. Aanvullende informatie

6.1. extra informatie

6.1.1. de beslissing tot het verlenen van vrijstellingen van examens op grond van elders verworven kwalificaties en competenties

6.1.2. de studieduurverkorting : de motivatie tot beslissing tot vermindering van de studieomvang en de grootte ervan, uitgedrukt in studiepunten

6.1.3. de vooropleiding met vermelding van de instelling(en) waaraan de student opleidingsonderdelen heeft gevolgd als die verschillend is (zijn) van de uitreikende instelling

6.1.4. informatie over het internationaal onderwijsprogramma of Europees onderwijsprogramma of de samenwerkingsovereenkomst tussen de hogeschool/universiteit en de buitenlandse instelling(en) voor hoger onderwijs

6.2. informatiebronnen

6.2.1. de website waarop het Hoger Onderwijsregister, zoals bedoeld in artikel 64 van het structuurdecreet, wordt aangeboden [, waarin onder meer de accreditatie of de erkenning van de opleiding wordt vermeld]

6.2.2. het contactadres en de website van de hogeschool of universiteit en het (de) contactadres(sen) en website(s) van de buitenlandse instelling(en) voor hoger onderwijs

6.2.3. het contactadres en website van NARIC-Vlaanderen en het contactadres en website van het NARIC informatiecentrum van de lidstaat van de Europese Economische Ruimte of het ENIC informatiecentrum van de lidstaat van de Raad van Europa en UNESCO-CEPES waartoe de buitenlandse instelling(en) voor hoger onderwijs, behoort (behoren)

7. Authenticiteit van het diplomasupplement

7.1. datum

7.2. [naam en] handtekening

7.3. de functie van diegene die het diplomasupplement ondertekent

7.4. zegel van de instelling voor hoger onderwijs

8. Informatie over het Vlaams hoger onderwijssysteem

8.1. een beschrijving van het Vlaams hoger onderwijssysteem

8.2. een diagram van het Vlaams onderwijssysteem

[8.3. de compatibiliteit van het Vlaamse hogeronderwijssysteem met het overkoepelend raamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte met de vermelding dat de zelfcertificatie in het kader van het Bolognaproces werd afgerond met de conclusie van onafhankelijke internationale experten waaruit blijkt dat het kwalificatieraamwerk hoger onderwijs van Vlaanderen compatibel is met het overkoepelend raamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte en de website http : //www.nvao.net/nqf-fl waarop de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} (NVAO) dat officieel bevestigt]

B.Vl.R. van 24-7-2009

Bijlage 5. - De vorm van het dubbel doctoraatsdiploma en het diplomasupplement uitgereikt door een universiteit samen met een andere binnenlandse of buitenlandse universiteit

Het dubbeldiploma, uitgereikt overeenkomstig artikel 94, § 4, van het structuurdecreet, vermeldt de volgende gegevens :

1° de benaming van doctor met de nadere kwalificatie en de andere benaming(en) dat (die) door de partneruniversiteit(en) kan (kunnen) worden afgeleverd krachtens de voor haar (hen) geldende regelgeving indien de regelgeving geldend voor die universiteit(en) dit toelaat met vermelding van het studiegebied en in voorkomend geval de afstudeerrichting;

2°[...]

3°[...]

4° de titel die gevoerd mag worden overeenkomstig artikel 25 van het structuurdecreet;

5° de toegekende eindbeoordeling : de graad van verdienste indien van toepassing;

6° de officiële naam van de universiteit en de officiële naam van de partneruniversiteit(en) indien de regelgeving geldend voor die partneruniversiteit(en) dit toelaat;

7° de vermelding dat het diploma wordt uitgereikt overeenkomstig het structuurdecreet, inzonderheid artikel 94, § 4;

8° de voornaam, naam, geboortedatum en -plaats van de gediplomeerde;

9° de plaats en datum van de uitreiking;

10° de naam en handtekening van het hoofd van de universiteit en de naam en handtekening van het hoofd van de partneruniversiteit(en) indien de regelgeving geldend voor die universiteit(en) dit toelaat , of de handtekening van het hoofd van één van de instellingen met de vermelding dat die persoon ondertekent in naam van alle betrokken instellingen;

11° de vermelding dat een diplomasupplement hoort bij het diploma.

Het diplomasupplement van het dubbeldiploma, uitgereikt overeenkomstig artikel 94, § 4 van het structuurdecreet, verstrekt informatie over de volgende acht onderdelen :

1.Informatie over de identiteit van de gediplomeerde

1.1. naam

1.2. voornaam

1.3. geboortedatum [en -plaats]

1.4. studentennummer binnen de instelling voor hoger onderwijs

2. Informatie over de aard van het diploma

2.1. de benaming van de graad doctor met de nadere kwalificatie en de andere benaming(en) dat (die) door de partneruniversiteit(en) kan (kunnen) worden afgeleverd krachtens de voor haar (hen) geldende regelgeving

2.2. de studiegebieden

2.3. de associatie waartoe de instelling voor hoger onderwijs behoort eventueel met het logo van de associatie

2.4. de officiële naam van de universiteit en de officiële naam van de partneruniversiteit(en)

2.5. de onderwijstaal van de opleiding

3. Informatie over het niveau van het diploma

3.1. oriëntatie van de opleiding : de aanduiding "academisch onderwijs"

3.2. de studieomvang van de opleiding uitgedrukt in studiepunten

3.3. de toelatingsvoorwaarden : de voorwaarde(n) op basis waarvan de gediplomeerde werd toegelaten tot de opleiding.

4. Informatie over de opleiding en de behaalde studieresultaten

4.1. onderwijsvorm : organisatie van de opleiding (voltijds of deeltijds onderwijs)

4.2. [programmakenmerken : niet van toepassing]

4.3. het overzicht van de opleidingsonderdelen

4.3.1. informatie over het verrichte onderzoek van ten minste 6 maanden aan de partneruniversiteit(en) in het kader van het proefschrift

4.3.2. de titel van het doctoraatsproefschrift met het behaalde individuele cijfer

4.4. het examencijfersysteem

4.5. de toegekende eindbeoordeling : de graad van verdienste indien van toepassing

5. Informatie over de functie van het diploma

5.1. gegevens in verband met de aansluiting en de mogelijke vervolgopleidingen

5.2. civiele effecten

5.2.1. vrijblijvende informatie over de diplomavoorwaarden van beroepen waaraan het diploma voldoet en eventueel de vermelding van de toepasselijke Europese richtlijn

5.2.2. de titel die gevoerd mag worden overeenkomstig artikel 25 van het structuurdecreet

6. Aanvullende informatie

6.1. extra informatie

6.1.1. de beslissing tot het verlenen van vrijstellingen van examens op grond van elders verworven kwalificaties en competenties

6.1.2. de studieduurverkorting : de motivatie tot beslissing tot vermindering van de studieomvang en de grootte ervan, uitgedrukt in studiepunten

6.1.3. de vooropleiding met vermelding van de instelling(en) waaraan de student opleidingsonderdelen heeft gevolgd als die verschillend is (zijn) van de uitreikende instelling

6.1.4. informatie over de overeenkomst tussen de universiteit en de partneruniversiteit(en)

6.2. informatiebronnen

6.2.1. de website waarop het Hoger Onderwijsregister, zoals bedoeld in artikel 64 van het structuurdecreet, wordt aangeboden

6.2.2. het contactadres en de website van de universiteit en het (de) contactadres(sen) en website(s) van de partneruniversiteit(en)

6.2.3. het contactadres en website van NARIC-Vlaanderen en het contactadres en website van het NARIC informatiecentrum van de lidstaat van de Europese Economische Ruimte of het ENIC informatiecentrum van de lidstaat van de Raad van Europa en UNESCO-CEPES waartoe de partneruniversiteit(en), behoort (behoren)

7. Authenticiteit van het diplomasupplement

7.1. datum

7.2. [naam en] handtekening

7.3. de functie van diegene die het diplomasupplement ondertekent

7.4. zegel van de instelling voor hoger onderwijs

8. Informatie over het Vlaams hoger onderwijssysteem

8.1. een beschrijving van het Vlaams hoger onderwijssysteem

8.2. een diagram van het Vlaams onderwijssysteem

[8.3. de compatibiliteit van het Vlaamse hogeronderwijssysteem met het overkoepelend raamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte met de vermelding dat de zelfcertificatie in het kader van het Bolognaproces werd afgerond met de conclusie van onafhankelijke internationale experten waaruit blijkt dat het kwalificatieraamwerk hoger onderwijs van Vlaanderen compatibel is met het overkoepelend raamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte en de website http : //www.nvao.net/nqf-fl waarop de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} (NVAO) dat officieel bevestigt]

B.Vl.R. van 24-7-2009

Bijlage 6. - De vorm van het gezamenlijk doctoraatsdiploma en het diplomasupplement uitgereikt door een universiteit samen met een andere binnenlandse of buitenlandse universiteit

Het gezamenlijk diploma, uitgereikt overeenkomstig artikel 94, § 4, van het structuurdecreet, vermeldt de volgende gegevens :

1° de benaming van de graad met de nadere kwalificatie en in voorkomend geval de specificatie met vermelding van het studiegebied en in voorkomend geval de afstudeerrichting;

2°[...]

3°[...]

4° de titel die gevoerd mag worden overeenkomstig artikel 25 van het structuurdecreet;

5° de toegekende beoordeling : de graad van verdienste indien van toepassing;

6° de officiële naam van de universiteit en de officiële naam van de partneruniversiteit(en);

7° de vermelding dat het diploma wordt uitgereikt overeenkomstig het structuurdecreet, inzonderheid artikel 94, § 4;

8° de voornaam, naam, geboortedatum en -plaats van de gediplomeerde;

9° de plaats en datum van de uitreiking;

10° de naam en handtekening van het hoofd van de universiteit en de naam en handtekening van het hoofd van de partneruniversiteit(en) , of de handtekening van het hoofd van één van de instellingen met de vermelding dat die persoon ondertekent in naam van alle betrokken instellingen;

11° de vermelding dat een diplomasupplement hoort bij het diploma.

Het diplomasupplement van het gezamenlijk diploma, uitgereikt overeenkomstig artikel 94, § 4 van het structuurdecreet, verstrekt informatie over de volgende acht onderdelen :

1.Informatie over de identiteit van de gediplomeerde

1.1. naam

1.2. voornaam

1.3. geboortedatum [en -plaats]

1.4. studentennummer binnen de instelling voor hoger onderwijs

2. Informatie over de aard van het diploma

2.1. de benaming van de graad van doctor met de nadere kwalificatie

2.2. het studiegebied

2.3. de associatie waartoe de instelling voor hoger onderwijs behoort eventueel met het logo van de associatie

2.4. de officiële naam van de universiteit en de officiële naam van de partneruniversiteit(en)

2.5. de onderwijstaal van de opleiding

3. Informatie over het niveau van het diploma

3.1. oriëntatie van de opleiding : de aanduiding "academisch onderwijs"

3.2. de studieomvang van de opleiding uitgedrukt in studiepunten

3.3. de toelatingsvoorwaarden : de voorwaarde(n) op basis waarvan de gediplomeerde werd toegelaten tot de opleiding

4. Informatie over de opleiding en de behaalde studieresultaten

4.1. onderwijsvorm : organisatie van de opleiding (voltijds of deeltijds onderwijs)

4.2. [programmakenmerken : niet van toepassing]

4.3. het overzicht van de opleidingsonderdelen

4.3.1. informatie over het verrichte onderzoek van ten minste 6 maanden aan de partneruniversiteit(en) in het kader van het proefschrift

4.3.2. de titel van het doctoraatsproefschrift met het behaalde individuele cijfer

4.4. het examencijfersysteem

4.5. de toegekende eindbeoordeling : de graad van verdienste indien van toepassing

5. Informatie over de functie van het diploma

5.1. gegevens in verband met de aansluiting en de mogelijke vervolgopleidingen

5.2. civiele effecten

5.2.1. vrijblijvende informatie over de diplomavoorwaarden van beroepen waaraan het diploma voldoet en eventueel de vermelding van de toepasselijke Europese richtlijn

5.2.2. de titel die gevoerd mag worden overeenkomstig artikel 25 van het structuurdecreet

6. Aanvullende informatie

6.1. extra informatie

6.1.1. de beslissing tot het verlenen van vrijstellingen van examens op grond van elders verworven kwalificaties en competenties

6.1.2. de studieduurverkorting : de motivatie tot beslissing tot vermindering van de studieomvang en de grootte ervan, uitgedrukt in studiepunten

6.1.3. de vooropleiding met vermelding van de instelling(en) waaraan de student opleidingsonderdelen heeft gevolgd als die verschillend is (zijn) van de uitreikende instelling

6.1.4. informatie over de overeenkomst tussen de universiteit en de partneruniversiteit(en)

6.2. informatiebronnen

6.2.1. de website waarop het Hoger Onderwijsregister, zoals bedoeld in artikel 64 van het structuurdecreet, wordt aangeboden

6.2.2. het contactadres en de website van de universiteit en het (de) contactadres(sen) en website(s) van de partneruniversiteit(en)

6.2.3. het contactadres en website van NARIC-Vlaanderen en het contactadres en website van het NARIC informatiecentrum van de lidstaat van de Europese Economische Ruimte of het ENIC informatiecentrum van de lidstaat van de Raad van Europa en UNESCO-CEPES waartoe de partneruniversiteit(en), behoort (behoren) contactadres en website van NARIC-Vlaanderen

7. Authenticiteit van het diplomasupplement

7.1. datum

7.2. [naam en] handtekening

7.3. de functie van diegene die het diplomasupplement ondertekent

7.4. zegel van de instelling voor hoger onderwijs

8. Informatie over het Vlaams hoger onderwijssysteem

8.1. een beschrijving van het Vlaams hoger onderwijssysteem

8.2. een diagram van het Vlaams onderwijssysteem

[8.3. de compatibiliteit van het Vlaamse hogeronderwijssysteem met het overkoepelend raamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte met de vermelding dat de zelfcertificatie in het kader van het Bolognaproces werd afgerond met de conclusie van onafhankelijke internationale experten waaruit blijkt dat het kwalificatieraamwerk hoger onderwijs van Vlaanderen compatibel is met het overkoepelend raamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte en de website http : //www.nvao.net/nqf-fl waarop de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} (NVAO) dat officieel bevestigt]

B.Vl.R. van 24-7-2009

Bijlage 7. - De vorm van het diploma van leraar van de specifieke lerarenopleiding en het diplomasupplement uitgereikt door een hogescho(o)l(en) en / of universiteit(en)

Het diploma van leraar van de specifieke lerarenopleiding, uitgereikt overeenkomstig artikel 55octies, § 9, van het structuurdecreet, vermeldt de volgende gegevens :

1° de benaming van het diploma van leraar van de specifieke lerarenopleiding : diploma van leraar;

2° de studieomvang van de opleiding uitgedrukt in studiepunten;

3° de specifieke lerarenopleiding is legaal geregeld bij het decreet van 15 december 2006 betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen;

4° de titel die gevoerd mag worden : leraar;

5° de toegekende beoordeling : de graad van verdienste indien van toepassing;

6° de officiële naam van de instelling(en) voor hoger onderwijs;

7° de vermelding dat het diploma wordt uitgereikt overeenkomstig het structuurdecreet, inzonderheid artikel 55octies, § 9;

8° de voornaam, naam, geboortedatum en -plaats van de gediplomeerde;

9° de plaats en datum van de uitreiking;

10° de naam en handtekening van het hoofd van de instelling(en) voor hoger onderwijs, of de handtekening van het hoofd van één van de instellingen met de vermelding dat die persoon ondertekent in naam van alle betrokken instellingen;

11° de vermelding dat een diplomasupplement hoort bij het diploma.

Het diplomasupplement van het diploma van leraar van de specifieke lerarenopleiding, uitgereikt overeenkomstig artikel 55octies, § 9, van het structuurdecreet, verstrekt informatie over de volgende acht onderdelen :

1. Informatie over de identiteit van de gediplomeerde.

1.1. Naam.

1.2. Voornaam.

1.3. Geboortedatum [en -plaats]

1.4. Studentennummer binnen de instelling voor hoger onderwijs.

2. Informatie over de aard van het diploma.

2.1. De benaming van het diploma van leraar van de specifieke lerarenopleiding : diploma van leraar.

2.2. De benaming van de graad met de nadere kwalificatie en het studiegebied van de vooraf behaalde initiële bachelor- en/of mastergraad.

2.3. De associatie waartoe de instelling voor hoger onderwijs behoort eventueel met het logo van de associatie.

2.4. De officiële naam van de instelling(en) voor hoger onderwijs.

2.5. De onderwijstaal van de opleiding.

3. Informatie over het niveau van het diploma.

3.1. Oriëntatie van de opleiding : hoger onderwijs.

3.2. De studieomvang van de opleiding uitgedrukt in studiepunten.

3.3. De toelatingsvoorwaarden : de voorwaarde(n) op basis waarvan de gediplomeerde werd toegelaten tot de opleiding.

3.4. Oriëntatie van de opleiding : volgend op professioneel onderwijs of op academisch onderwijs.

4. Informatie over de opleiding en de behaalde studieresultaten.

4.1. Onderwijsvorm : organisatie van de opleiding in de vorm van voltijds/deeltijds onderwijs of afstandsonderwijs.

4.2. Programmakenmerken : het opleidingsprofiel met de doelstellingen en de eindtermen, desgevallend de vermelding van de wet, het decreet of de Europese richtlijn waarmee het instellingsbestuur rekening hield bij de vaststelling van het opleidingsprogramma.

4.3. Het overzicht van de opleidingsonderdelen.

4.3.1. De opleidingsonderdelen, inclusief praktijkcomponenten (zoals praktijkgerichte onderwijsactiviteiten, preservicetraining en de inservicetraining), met hun gewicht in studiepunten, de behaalde individuele examencijfers en de gebruikte onderwijstaal.

4.4. Het examencijfersysteem.

4.5. De toegekende eindbeoordeling : de graad van verdienste indien van toepassing.

5. Informatie over de functie van het diploma.

5.1. Gegevens in verband met de vooropleiding.

5.2. Civiele effecten.

5.2.1. Vrijblijvende informatie over de diplomavoorwaarden van beroepen waaraan het diploma voldoet en eventueel de vermelding van de toepasselijke Europese richtlijn.

5.2.2. De titel die gevoerd mag worden overeenkomstig artikel 55octies. § 9 van het structuurdecreet : leraar

6. Aanvullende informatie.

6.1. Extra informatie.

6.1.1. De beslissing tot het verlenen van vrijstellingen van examens op grond van elders verworven kwalificaties en competenties.

6.1.2. De studieduurverkorting : de motivatie tot beslissing tot vermindering van de studieomvang en de grootte ervan, uitgedrukt in studiepunten.

6.1.3. De vooropleiding met vermelding van de instelling(en) waaraan de student opleidingsonderdelen heeft gevolgd als die verschillend is (zijn) van de uitreikende instelling.

6.2. Informatiebronnen.

6.2.1. Het contactadres en de website van de ambtshalve geregistreerde instelling voor hoger onderwijs.

6.2.2. Het contactadres en website van NARIC-Vlaanderen, het Vlaams informatiecentrum van het National Academic Recognition and Information Centre Netwerk van de Europese Economische Ruimte opgericht in 1984 door de Europese Commissie van de Europese Unie.

7. Authenticiteit van het diplomasupplement.

7.1. Datum.

7.2. [naam en] Handtekening.

7.3. De functie van diegene die het diplomasupplement ondertekent.

7.4. Zegel van de instelling voor hoger onderwijs.

8. Informatie over het Vlaams hoger onderwijssysteem.

8.1. Een beschrijving van het Vlaams hoger onderwijssysteem.

8.2. Een diagram van het Vlaams onderwijssysteem.

[8.3. de compatibiliteit van het Vlaamse hogeronderwijssysteem met het overkoepelend raamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte met de vermelding dat de zelfcertificatie in het kader van het Bolognaproces werd afgerond met de conclusie van onafhankelijke internationale experten waaruit blijkt dat het kwalificatieraamwerk hoger onderwijs van Vlaanderen compatibel is met het overkoepelend raamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte en de website http : //www.nvao.net/nqf-fl waarop de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} (NVAO) dat officieel bevestigt]

B.Vl.R. van 24-7-2009