Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling van de Vlaamse Onderwijsraad

  • goedkeuringsdatum
    21 OKTOBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.25/11/2005
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    18/12/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 08/11/2013 (B.S. 09/12/2013) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de samenstelling van de Vlaamse Onderwijsraad
;

(2) B.Vl.R. van 14/09/2018 (B.S. 19/10/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen
;

(3) B.Vl.R. van 20/11/2020 (B.S. 18/12/2020) detail
Besluit van de Vlaamse Regering over de ontbinding zonder vereffening van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen” en tot wijziging van de naam “Hermesfonds”
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad inzonderheid de artikelen 67 § 2, 68, 76 tot en met 85, 88 en 97;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd als volgt : de nieuw samen te stellen VLOR neemt de bevoegdheden op vanaf 1 januari 2006. Gezien de benodigde voorbereidingstijd voor de hersamenstelling is het noodzakelijk dat zo vlug mogelijk zekerheid wordt verworven over de samenstelling van de VLOR. Bovendien dient het besluit van 16 september 2005 dat een samenstelling inhoudt die niet gewenst is, zo snel mogelijk te worden ingetrokken;

Gelet op het advies van 17 oktober met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° ACOD : De Algemene Centrale der Openbare Diensten;

2° COC : Christelijke Onderwijscentrale;

3° COV : Christelijk Onderwijzersverbond;

4° [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
cursist : een persoon die een opleiding volgt of ingeschreven was in het volwassenenonderwijs, in het deeltijds kunstonderwijs, bij Syntra, bij de VDAB of in het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk of een persoon die een opleiding gevolgd heeft in het school- of kalenderjaar dat voorafgaat aan de datum van de oproep;1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
]

5° decreet : het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad;

6° departement : bevoegde dienst of ambtenaar van het departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

[3B.Vl.R. van 20/11/2020
B.S. 18/12/2020
6°bis Departement Werk en Sociale Economie: het departement, vermeld in artikel 25, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;3B.Vl.R. van 20/11/2020
B.S. 18/12/2020
]

7° [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
directeur : elk personeelslid in een onderwijsinstelling dat functioneert in het ambt van directeur, algemeen of coördinerend directeur op het moment van zijn voordracht;1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
]

8° [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
GO! Ouders : oudervereniging van het Gemeenschapsonderwijs;1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
]

9° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs;

10° KOOGO : Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs;

11° OKO : Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers;

12° OVSG : Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten;

13° POV : Provinciaal Onderwijs Vlaanderen;

14° [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
SOCIUS : Steunpunt voor Sociaal Cultureel Volwassenenwerk;1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
]

15° [3B.Vl.R. van 20/11/2020
B.S. 18/12/2020
...3B.Vl.R. van 20/11/2020
B.S. 18/12/2020
]

[2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
15°bis SYNTRUM : de koepelorganisatie die optreedt als vertegenwoordiger van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen;2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
]

16° vakorganisatie : een personeelsvereniging van het onderwijs aangesloten bij een in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen vertegenwoordigde syndicale organisatie;

17° VCOV : Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen;

18° VDAB : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

19° [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
VERVER : de Verenigde Verenigingen;1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
]

20° VLOR : de Vlaamse Onderwijsraad;

21° [2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
...2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
]

22° VSOA : Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt.

HOOFDSTUK II. - Samenstelling van de Algemene raad en de deelraden van de VLOR

Art. 2.

De Algemene raad bestaat uit [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
371B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
] leden en wordt samengesteld als volgt :

1° twee vertegenwoordigers van de instellingshoofden van het hoger onderwijs, één namens de hogescholen en één namens de universiteiten;

2° tien vertegenwoordigers van de inrichtende machten waarvan twee aangeduid door het Gemeenschapsonderwijs, één aangeduid door POV, twee aangeduid door OVSG, vier aangeduid door het [2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
Katholiek Onderwijs Vlaanderen2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] en één aangeduid door OKO;

3° [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
vijf directeurs, van wie één uit het officieel basisonderwijs, één uit het vrij secundair onderwijs, één uit het officieel deeltijds kunstonderwijs, één uit het vrij volwassenenonderwijs en één uit de vrije centra voor leerlingenbegeleiding, samen voorgedragen door de representatieve verenigingen van inrichtende machten en het GO! en de representatieve vakorganisaties;1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
]

4° zes vertegenwoordigers van het personeel waarvan twee aangeduid door het ACOD, drie aangeduid door het COC en COV en één aangeduid door het VSOA;

5° vier vertegenwoordigers van de ouders van leerlingen waarvan één aangeduid door KOOGO, één aangeduid door [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
GO! Ouders1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
] en twee door VCOV;

6° twee vertegenwoordigers van de leerlingen uit het secundair onderwijs;

7° twee vertegenwoordigers van de studenten uit het hoger onderwijs;

8° vier vertegenwoordigers uit sociaal-economische organisaties;

9° twee vertegenwoordigers uit sociaal-culturele organisaties;

10° [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
...1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
]

Art. 3.

De Raad voor het basisonderwijs bestaat uit [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
221B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
] leden en wordt samengesteld als volgt :

1° acht vertegenwoordigers van de inrichtende machten waarvan twee aangeduid door het Gemeenschapsonderwijs, twee aangeduid door OVSG, drie aangeduid door het [2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
Katholiek Onderwijs Vlaanderen2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] en één aangeduid door OKO;

2° [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
twee directeurs, van wie één uit het officieel basisonderwijs, één uit het vrij basisonderwijs, samen voorgedragen door de representatieve verenigingen van inrichtende machten en het GO! en de representatieve vakorganisaties;1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
]

3° zes vertegenwoordigers van het personeel waarvan één aangeduid door het ACOD, vier aangeduid door het COC en COV en één aangeduid door het VSOA;

4° twee vertegenwoordigers van de ouders waarvan één aangeduid door KOOGO en [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
GO! Ouders1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
] en één aangeduid door VCOV;

5° twee vertegenwoordigers van de centra voor leerlingenbegeleiding waarvan één uit het officieel onderwijs en één uit het vrij onderwijs;

6° twee vertegenwoordigers uit sociaal-culturele organisaties;

7° [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
...1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
]

Art. 4.

§ 1. De Raad voor het secundair onderwijs bestaat uit [2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
292B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] leden en wordt samengesteld als volgt :

1° [2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
negen vertegenwoordigers van de inrichtende machten, waarvan twee aangewezen door het Gemeenschapsonderwijs, één door POV, één door OVSG, drie door het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, één door OKO en één door SYNTRUM;2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
]

2° [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
twee directeurs, van wie één uit het officieel secundair onderwijs, één uit het vrij secundair onderwijs, samen voorgedragen door de representatieve verenigingen van inrichtende machten en het GO! en de representatieve vakorganisaties;1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
]

3° zes vertegenwoordigers van het personeel waarvan één aangeduid door het ACOD, vier aangeduid door het COC en COV en één aangeduid door het VSOA;

4° twee vertegenwoordigers van de ouders waarvan één aangeduid door KOOGO en [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
GO! Ouders1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
] en één aangeduid door VCOV;

5° twee vertegenwoordigers van de leerlingen;

6° twee vertegenwoordigers van de centra voor leerlingenbegeleiding waarvan één uit het officieel onderwijs en één uit het vrij onderwijs;

7° vier vertegenwoordigers uit sociaal-economische organisaties;

8° twee vertegenwoordigers uit sociaal-culturele organisaties;

9° [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
...1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
]

Art. 5.

De Raad voor levenslang en levensbreed leren bestaat uit [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
311B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
] leden :

1° [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
111B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
] vertegenwoordigers van de inrichtende machten en opleidingsverstrekkers waarvan één aangeduid door het Gemeenschapsonderwijs, [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
één aangewezen door OKO,1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
] één aangeduid door POV, één aangeduid door OVSG, drie aangeduid door het [2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
Katholiek Onderwijs Vlaanderen2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] , drie vertegenwoordigers van de andere opleidingsverstrekkers aangeduid door [3B.Vl.R. van 20/11/2020
B.S. 18/12/2020
het Departement Werk en Sociale Economie3B.Vl.R. van 20/11/2020
B.S. 18/12/2020
] , VDAB en SOCIUS in overleg met de voogdijminister en één vertegenwoordiger aangeduid door de federatie voor basiseducatie;

2° [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
vier directeurs, van wie één uit het officieel deeltijds kunstonderwijs, twee uit het volwassenenonderwijs, van wie één uit het officieel en één uit het vrij onderwijs, samen voorgedragen door de representatieve verenigingen van inrichtende machten en het GO! en de representatieve vakorganisaties en één directeur van een centrum voor basiseducatie, samen voorgedragen door de Federatie Basiseducatie en de representatieve vakorganisaties;1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
]

3° zes vertegenwoordigers van het personeel waarvan twee aangeduid door het ACOD, drie aangeduid door het COC en COV en één aangeduid door het VSOA;

4° vier cursisten;

5° vier vertegenwoordigers uit sociaal-economische organisaties;

6° twee vertegenwoordiger uit sociaal-culturele organisaties;

7° [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
...1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
]

Art. 6.

§ 1. De Raad voor het hoger onderwijs bestaat uit zesentwintig leden :

1° acht vertegenwoordigers van de instellingshoofden van het hoger onderwijs, vier namens de hogescholen en vier namens de universiteiten;

2° zes vertegenwoordigers van het personeel waarvan twee aangeduid door het ACOD, drie aangeduid door het COC en COV en één aangeduid door het VSOA;

3° zes vertegenwoordigers van de studenten;

4° vier vertegenwoordigers uit sociaal-economische organisaties;

5° twee vertegenwoordigers uit sociaal-culturele organisaties.

HOOFDSTUK III. - Aanduiding van de geledingen door de daartoe gemachtigde organisaties

Art. 7.

De afgevaardigden uit de sociaal-culturele organisaties worden aangeduid door [1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
VERVER1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
] .

De cursisten of gewezen cursisten in de raad levenslang en levensbreed leren worden aangewezen op basis van een oproep aan cursisten.

[1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
...1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
]

De in het decreet of dit besluit vermelde organisaties duiden tegelijkertijd met de aanduiding van de effectieve leden ook telkens een plaatsvervanger aan.

[1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
...1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
]

HOOFDSTUK VI. - Opheffing-, overgangs-, inwerkingtredings- en slotbepalingen

Art. 21.

Tot de installatievergaderingen met de vernieuwde samenstelling van de VLOR blijft de VLOR in zijn actuele samenstelling fungeren.

Art. 22.

Indien op de installatievergadering wordt vastgesteld dat - niettegenstaande de naleving van de in het decreet en dit besluit voorziene stappen met het oog op de samenstelling van de raden - één of meer geledingen niet of onvolledig kunnen worden samengesteld, dan wordt de desbetreffende raad geacht rechtsgeldig te zijn samengesteld.

Art. 23.

Artikel 153 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II wordt opgeheven.

Art. 24.

De artikelen 7, 9 en 10 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van de strategische adviesraden, de artikelen 68, 76 tot en met 85,88 en artikel 96, 2° van het decreet en de bepalingen van dit besluit hebben uitwerking met ingang vanaf 4 oktober 2005.

Art. 25.

[1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
...1B.Vl.R. van 08/11/2013
B.S. 09/12/2013
]

Art. 26.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 betreffende de samenstelling van de Vlaamse Onderwijsraad wordt ingetrokken.

Art. 27.

De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.