Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal

  • goedkeuringsdatum
    18 NOVEMBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.28/02/2006
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    20/10/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 01/09/2006 (B.S. 06/12/2006)

(2) B.Vl.R. van 24/07/2009 (B.S. 21/10/2009)

(3) B.Vl.R. van 28/02/2014 (B.S. 04/04/2014)

(4) B.Vl.R. van 04/09/2020 (B.S. 20/10/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, 15, § 1 en § 2, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, en op artikel 75;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad van 23 oktober 2003 en 11 mei 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 april 2005;

Gelet op protocol nr. 560.3 van 2 september 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 325.3 van 2 september 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 39.205/1 van de Raad van State, gegeven op 25 oktober 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden in de [4B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
bijlagen V tot en met IX en bijlage XIV4B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
] voor de modulaire structuur van het studiegebied Nederlands tweede taal, behorende tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, de opleidingsprofielen als volgt vastgelegd:

1° [3B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
...3B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

2° [3B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
...3B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

3° [3B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
...3B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

4° [3B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
...3B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

5° in bijlage V de modulaire opleiding "NT2 Professioneel Bedrijfsgericht richtgraad 2";

6° in bijlage VI de modulaire opleiding "NT2 Professioneel Bedrijfsgericht richtgraad 3";

7° in bijlage VII de modulaire opleiding "NT2 Professioneel Juridisch richtgraad 3";

8° in bijlage VIII de modulaire opleiding "Socio-Culturele Integratie richtgraad 1";

9° in bijlage IX de modulaire opleiding "Socio-Culturele Integratie richtgraad 2";

10° [4B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...4B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

11° [2B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
...2B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
]

12° [2B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
...2B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
]

13° [2B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
...2B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
]

[1B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 06/12/2006
14° in bijlage XIV de modulaire opleiding "NT2 professioneel juridisch richtgraad 4".1B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 06/12/2006
]

Art. 2.

De opleidingsprofielen bedoeld in artikel 1 worden ten laatste drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd.

Art. 3.

Op grond van artikel 15, § 2, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs wordt in de volgende modulaire opleidingen voor bijzondere doelgroepen afgeweken van het vastgestelde minimale aantal lestijden: "NT2 Verkort R 1", "NT2 Verlengd R 1" en "NT2 Verkort R 2".

Art. 4.

De hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema's, kunnen bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende één schooljaar gebruikt worden:

1° "Leertraject Nederlands richtgraad 1", goedgekeurd 31 mei 2002;

2° "Leertraject Nederlands richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002;

3° "Leertraject Nederlands richtgraad 3", goedgekeurd op 31 mei 2002;

4° "Leertraject Nederlands richtgraad 4", goedgekeurd op 31 mei 2002;

5° "Socio-culturele integratie voor migranten richtgraad 2", goedgekeurd op 31 mei 2002.

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2004.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlagen

Bijlage I t.e.m. IV

[3B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
...3B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

Bijlage V

MO NT2 Professioneel Bedrijfsgericht R2 AO TA 005

Bijlage VI

MO NT2 Professioneel Bedrijfsgericht R3 AO NT 006

Bijlage VII

MO NT2 Professioneel Juridisch R3 AO NT 007

Bijlage VIII

MO Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009

Bijlage IX

MO Socio-Culturele Integratie R2 AO NT 010

Bijlage X

[4B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
MO Latijns Schrift AO NT 011] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 4B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage XI t.e.m. XIII

[2B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
...2B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
]