Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Kant

  • goedkeuringsdatum
    18 NOVEMBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.28/02/2006
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/03/2006

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, en op artikel 75;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 13 mei 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 april 2005;

Gelet op protocol nr. 560.5 van 2 september 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 325.5 van 2 september 2005 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 39.204/1 van de Raad van State, gegeven op 25 oktober 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikelen 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden in de bijlagen I tot en met IV voor de modulaire structuur van het studiegebied Kant, behorende tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, de opleidingsprofielen als volgt vastgelegd :

1° in bijlage I de modulaire opleiding "Afgeknoopte Draden BSO3";

2° in bijlage II de modulaire opleiding "Doorlopende Draden BSO3";

3° in bijlage III de modulaire opleiding "Naaldkant BSO3";

4° in bijlage IV de modulaire opleiding "Borduren BSO3".

Art. 2.

De opleidingsprofielen bedoeld in artikel 1 worden ten laatste drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd.

Art. 3.

De hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema's, kunnen bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende één schooljaar gebruikt worden:

1° "Borduren BSO3", goedgekeurd op 31 mei 2002;

2° "Afgeknoopte draden BSO3", goedgekeurd op 31 mei 2001;

3° "Doorlopende draden BSO3", goedgekeurd op 31 mei 2001.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage I

MO Afgeknoopte Draden AO KA 001

Bijlage II

MO Doorlopende Draden AO KA 002

Bijlage III

MO Naaldkant AO KA 003

Bijlage IV

MO Borduren AO KA 004