Besluit van de Vlaamse Regering [1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied ambachtelijk erfgoed1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

  • goedkeuringsdatum
    1 SEPTEMBER 2006
  • publicatiedatum
    B.S.26/10/2006
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    23/05/2019

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 08/09/2017 (B.S. 05/10/2017)

(2) B.Vl.R. van 15/02/2019 (B.S. 23/05/2019)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, op artikel 41, § 4, 2° en 3°, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003, en op artikel 75;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 24 mei 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 maart 2006;

Gelet op protocol nr. 594 van 5 mei 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 360 van 5 mei 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 40.714/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state; Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[2B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs vastgelegd in bijlage I tot en met VI en bijlage VIII tot en met XIII, die bij dit besluit zijn gevoegd.2B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Art. 2.

[1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
...1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

Art. 3.

De modulaire opleiding « Manueel boekbinder TSO 3 » leidt tot een diploma secundair onderwijs als aan de voorwaarden, vermeld in artikel 41, § 4, 2° of 3°, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, is voldaan.

Art. 4.

[1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
...1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlagen

Bijlage I

MO Hulpboekbinder BO BB 305

Bijlage II

MO Manueel boekbinder TSO 3

Bijlage III

MO Boekvergulder BO BB 306

Bijlage IV

MO Manueel boekbinder-boekvergulder BO BB 307

Bijlage V

MO Zwevende modules

[1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Bijlage VI1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

Opleiding Siersmid BO SM 001

[1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Bijlage VII1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

[2B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
...2B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

[1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Bijlage VIII1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

MO Tokelinstrumentenbouwer-hersteller BO MI 001

[1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Bijlage IX1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

MO Strijkinstrumentenbouwer-hersteller BO MI 002

[1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Bijlage X1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

MO Klavierinstrumentenbouwer - hersteller BO MI 003

[1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Bijlage XI1B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

MO Vakman Houtsnijwerk BO HO 009

[2B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
Bijlage XII2B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

MO Hoefsmid BO AE 411

[2B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
Bijlage XIII2B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

MO Bekapper BO AE 412