Besluit van de Vlaamse Regering [betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied ambachtelijk erfgoed (verv. BVR 8 september 2017, art. 10, I: 1 september 2017)

 • goedkeuringsdatum
  1/09/2006
 • publicatiedatum
  B.S. 26/10/2006 (pagina 57595)
 • bron

  Numac : 2006036668
 • datum laatste wijziging
  23/05/2019

Aanhef

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, op artikel 41, § 4, 2° en 3°, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003, en op artikel 75;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 24 mei 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 maart 2006;

Gelet op protocol nr. 594 van 5 mei 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 360 van 5 mei 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 40.714/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART. 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs vastgelegd in bijlage I tot en met VI en bijlage VIII tot en met XIII, die bij dit besluit zijn gevoegd.

ART. 2.

...

ART. 3.

De modulaire opleiding « Manueel boekbinder TSO 3 » leidt tot een diploma secundair onderwijs als aan de voorwaarden, vermeld in artikel 41, § 4, 2° of 3°, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, is voldaan.
 

ART. 4.

...

ART. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

ART. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE bijlage I

BIJLAGE bijlage II

BIJLAGE bijlage III

BIJLAGE bijlage IV

BIJLAGE bijlage V

BIJLAGE VI bijlage VI

BIJLAGE VII bijlage VII

...

BIJLAGE VIII bijlage VIII

BIJLAGE IX bijlage IX

BIJLAGE X bijlage X

BIJLAGE XI bijlage XI

BIJLAGE XII bijlage XII

BIJLAGE XIII bijlage XIII