Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Koeling en warmte

  • goedkeuringsdatum
    01 SEPTEMBER 2006
  • publicatiedatum
    B.S.07/11/2006
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    07/11/2006

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, op artikel 41, § 4, 2° en 3°, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003, en op artikel 75;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 24 mei 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 maart 2006;

Gelet op protocol nr. 594 van 5 mei 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 360 van 5 mei 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 40.717/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied Koeling en warmte, dat behoort tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, vastgelegd in bijlage I tot en met XIII, die als bijlagen bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd.

Art. 3.

De modulaire opleidingen "Monteur centrale verwarming BSO 3", in combinatie met "Technieker centrale verwarming TSO 3", "Monteur centrale verwarming BSO 3", in combinatie met "Installateur individuele gasverwarming BSO 3", "Monteur centrale verwarming BSO 3", in combinatie met "Loodgieter BSO 3", "Airco-technieker TSO 3", "Koeltechnieker TSO 3", "Loodgieter BSO 3", in combinatie met "Dakdekker metalen dak BSO 3", "Monteur klimatisatie BSO 3" en "Sanitair installateur BSO 3", leiden tot een diploma secundair onderwijs als aan de voorwaarden, vermeld in artikel 41, § 4, 2° of 3°, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, is voldaan.

Art. 4.

De hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema's kunnen bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende twee schooljaren gebruikt worden :

1° "Centrale verwarming BSO 3", goedgekeurd op 22 december 2000;

2° "Installateur van gas voor individuele toestellen BSO 3", goedgekeurd op 31 mei 2002;

3° "Sanitair installateur-loodgieter BSO 3", goedgekeurd op 31 mei 2002.

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

MO Monteur centrale verwarming BO KW 001

Bijlage II

MO Technieker centrale verwarming BO KW 002

Bijlage III

MO Installateur individuele gasverwarming BO KW 003

Bijlage IV

MO Loodgieter BO KW 004

Bijlage V

MO Sanitair installateur BO KW 005

Bijlage VI

MO Airco-technieker BO KW 006

Bijlage VII

MO Koelmonteur BO KW 007

Bijlage VIII

MO Koeltechnieker BO KW 008

Bijlage IX

MO Installateur centrale verwarming BO KW 009

Bijlage X

MO Monteur klimatisatie BO KW 010

Bijlage XI

MO Technieker klimatisatie BO KW 011

Bijlage XII

MO Industrieel isolatiewerker BO KW 030

Bijlage XIII

Zwevende modules