Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Grafische technieken

  • goedkeuringsdatum
    01 SEPTEMBER 2006
  • publicatiedatum
    B.S.08/11/2006
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    08/11/2006

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, 15, §1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, op artikel 41, § 4, 2° en 3°, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003, en op artikel 75;

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs -XIII-Mozaiëk, inzonderheid op artikel IX.2, § 2;

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, inzonderheid op artikel X.39 tot en met X.42;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 26 april 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 maart 2006;

Gelet op protocol nr. 594 van 5 mei 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 360 van 5 mei 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 40.716/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied Grafische technieken, dat behoort tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, vastgelegd in bijlage I tot en met XVIII, die als bijlagen bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd.

Art. 3.

De modulaire opleidingen "Digitaal drukker TSO 3", "Offsetdrukker rotatie TSO 3", "Webdesigner TSO 3", "Webontwikkelaar TSO 3", "Webserverbeheerder TSO 3" en "Multimedia operator TSO 3" leiden tot een diploma secundair onderwijs als aan de voorwaarden, vermeld in artikel 41, § 4, 2° of 3°, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, is voldaan.

Art. 4.

De hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema's kunnen bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende twee schooljaren gebruikt worden :

1° "Desktoppublishing BSO 4", goedgekeurd op 3 november 1999;

2° "Digitale communicatie BSO 4 ", goedgekeurd op 3 november 1999;

3° "Drukken BSO 4", goedgekeurd op 3 november 1999;

4° "Elektronische paginaopmaak en multimedia TSO 3", goedgekeurd op 31 mei 2002;

5° "Multimedia BSO 4", goedgekeurd op 3 november 1999;

6° "Tekstvervaardiging - offsetdrukken BSO 3", goedgekeurd op 3 juni 1991;

7° "Toegepaste grafische technieken TSO 3", goedgekeurd op 3 juni 1991;

8° "Websitebouwen BSO 4", goedgekeurd op 31 mei 2001;

9° "Werktekenen BSO 4", goedgekeurd op 3 november 1999.

Art. 5.

§ 1. Er worden overgangsmaatregelen toegekend aan de volgende personeelsleden :

1° de personeelsleden die uiterlijk op 31 augustus 2005 vast benoemd zijn voor het vak of de specialiteit grafische technieken;

2° de personeelsleden die tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast waren met het vak of de specialiteit grafische technieken in de loop van het schooljaar 2004-2005;

3° de personeelsleden die uiterlijk op 1 september 2005 het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur hebben verworven voor het vak of de specialiteit grafische technieken.

§ 2. De personeelsleden, vermeld in § 1, die op basis van de reglementering die vóór 1 september 2005 van kracht was organiek of via overgangsmaatregelen in het bezit waren van een vereist bekwaamheidsbewijs voor het vak of de specialiteit grafische technieken in BSO 4, en die vanaf 1 september 2005 geen vereist bekwaamheidsbewijs hebben voor het vak of de specialiteit grafische technieken in TSO 3, worden geacht in het bezit te zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs voor het vak of de specialiteit grafische technieken in TSO 3.

De personeelsleden, vermeld in § 1, die op basis van de reglementering die vóór 1 september 2005 van kracht was organiek of via overgangsmaatregelen in het bezit waren van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het vak of de specialiteit grafische technieken in BSO 4, en die vanaf 1 september 2005 geen voldoende geacht bekwaamheidsbewijs hebben voor het vak of de specialiteit grafische technieken in TSO 3, worden geacht in het bezit te zijn van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het vak of de specialiteit grafische technieken in TSO 3.

§ 3. De overgangsmaatregelen, vermeld in § 2, worden toegekend op 1 september 2005, rekening houdend met de onderstaande bepalingen :

1° voor de personeelsleden, vermeld in § 1, 1°, blijven de overgangsmaatregelen gelden zolang ze in dienst blijven in het onderwijs, het academisch onderwijs uitgezonderd;

2° voor de personeelsleden, vermeld in § 1, 2° en 3°, blijven de overgangsmaatregelen gelden zolang ze ononderbroken in dienst blijven in het onderwijs, het academisch onderwijs uitgezonderd, en gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap. Voor de toepassing van deze bepaling worden de volgende perioden niet als een onderbreking beschouwd: de vakantieperioden, de loopbaanonderbreking, de militaire dienst, de perioden van wederoproeping, de ziekte- en bevallingsverloven, de borstvoedingsverloven, de verloven van korte duur met behoud van wedde(toelage) ter gelegenheid van sommige gebeurtenissen van familiale of sociale aard, alsook de verloven zonder behoud van wedde(toelage) voor een maximumduur van zes werkdagen per schooljaar, alsmede een onderbreking van een doorlopende periode van maximaal twee kalenderjaren.

Art. 6.

De personeelsleden, vermeld in artikel 5, genieten voor het vak of de specialiteit grafische technieken in TSO 3 de weddeschaal die hen op grond van de reglementering die gold vóór 1 september 2005 werd toegekend voor het vak of de specialiteit grafische technieken in BSO 4, tenzij het bekwaamheidsbewijs waarover zij beschikken recht geeft op een hogere weddeschaal.

Art. 7.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

MO Drukvoorbereider BO GR 102

Bijlage II

MO Operator digitale impositie BO GR 103

Bijlage III

MO Digitaal drukker BO GR 104

Bijlage IV

MO DTP-operator BO GR 105

Bijlage V

MO Hulpdrukker BO GR 201

Bijlage VI

MO Offsetdrukker vellenpers BO GR 202

Bijlage VII

MO Offsetdrukker rotatie BO GR 203

Bijlage VIII

MO Flexodrukker BO GR 204

Bijlage IX

MO Diepdrukker BO GR 205

Bijlage X

MO Zeefdrukker BO GR 206

Bijlage XI

MO Afwerker: snijder en vouwer BO GR 301

Bijlage XII

MO Machinaal Boekbinder BO GR 302

Bijlage XIII

MO Papier- en kartonoperator BO GR 401

Bijlage XIV

MO Multimedia operator BO GR 501

Bijlage XV

MO Webdesigner BO GR 502

Bijlage XVI

MO Webontwikkelaar BO GR 503

Bijlage XVII

Webserverbeheerder BO GR 504

Bijlage XVIII

Zwevende modules