Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mechanica-elektriciteit

  • goedkeuringsdatum
    01 SEPTEMBER 2006
  • publicatiedatum
    B.S.05/12/2006
  • datum laatste wijziging
    01/09/2016

COORDINATIE

B.Vl.R. 28-2-2014 - B.S. 4-4-2014

B.Vl.R. 5-9-2014 - B.S. 5-12-2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, op artikel 41, § 4, 2° en 3°, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003, en op artikel 75;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad van 30 maart 2004, 29 juni 2004 en 26 april 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 maart 2006;

Gelet op protocol nr. 594 van 5 mei 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 360 van 5 mei 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 40.718/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied Mechanica-elektriciteit, dat behoort tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, vastgelegd in [bijlage II tot en met XXXIV en bijlage XXXVII], die als bijlagen bij dit besluit zijn gevoegd.

B.Vl.R. van 5-9-2014

Art. 2 t.e.m. 4.

[...]

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XXXV wordt opgeheven door B.Vl.R. 28-2-2014; Art. 20.

Bijlage XXXVI wordt opgeheven door B.Vl.R. 28-2-2014; Art. 21.