Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mode

  • goedkeuringsdatum
    26 JANUARI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.13/03/2007
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    13/03/2007

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, op artikel 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, en op artikel 75;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 20 december 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 oktober 2006;

Gelet op protocol nr. 615 van 1 december 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 380 van 1 december 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 41.948/1 van de Raad van State, gegeven op 11 januari 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied Mode, dat behoort tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, vastgelegd in bijlage I tot en met XIII, die als bijlagen bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd.

Art. 3.

Het hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema kan bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende twee schooljaren gebruikt worden :

1° "Kleding - kleermaken dames BSO 3", goedgekeurd op 3 juni 1991.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2007.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I.

MO Realisaties dameskleding BO MO 012

Bijlage II.

MO Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013

Bijlage III.

MO Realisaties herenkleding BO MO 014

Bijlage IV.

MO Retouches BO MO 015

Bijlage V.

MO Maatwerk Damespatronen BO MO 16

Bijlage VI.

MO Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017

Bijlage VII.

MO Maatwerk Herenpatronen BO MO 018

Bijlage VIII.

MO Accessoires BO MO 019

Bijlage IX.

MO Mode en interieur BO MO 020

Bijlage X.

MO Mode- en textielverkoop BO MO 021

Bijlage XI.

MO Modulaire opleiding Breien BO MO 023

Bijlage XII.

MO Modulaire opleiding Breien BO MO 023

Bijlage XIII.

MO Zwevende modules