Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Algemene Vorming

  • goedkeuringsdatum
    26 JANUARI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.29/03/2007
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    03/09/2012

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 20/01/2012 (B.S. 14/05/2012)

(2) B.Vl.R. van 03/02/2012 (B.S. 06/04/2012)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 12, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003, op artikel 14, 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, op artikel 41, § 4, 1° en 2°, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003, en op artikel 75;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 25 januari 2005 en 20 december 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 oktober 2006;

Gelet op protocol nr. 615 van 1 december 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 380 van 1 december 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 41.946/1 van de Raad van State, gegeven op 11 januari 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1 t.e.m. 4.

[2B.Vl.R. van 03/02/2012
B.S. 06/04/2012
...2B.Vl.R. van 03/02/2012
B.S. 06/04/2012
]

Art. 5.

Conform artikel 12 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs en gelet op de specificiteit van het volwassenenonderwijs, zijn in bijlage XVII tot en met XX de (vakoverschrijdende) eindtermen voor het studiegebied Algemene Vorming tweede en derde graad [1B.Vl.R. van 20/01/2012
B.S. 14/05/2012
met uitzondering van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming1B.Vl.R. van 20/01/2012
B.S. 14/05/2012
] opgenomen, die geschrapt of gewijzigd worden.

Art. 6.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005, met uitzondering van :

1° bijlage XII, XV en XVI, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2006;

2° artikel 4, § 2, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2006;

3° artikel 5, waarvan de uitwerking door het Vlaams Parlement wordt bepaald.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I. t.e.m. XVI.

[2B.Vl.R. van 03/02/2012
B.S. 06/04/2012
...2B.Vl.R. van 03/02/2012
B.S. 06/04/2012
]

Bijlage XVII.

Voorstel tot schrapping van vakoverschrijdende en vakgebonden eindtermen voor het secundair onderwijs voor sociale promotie, - studiegebied algemene vorming, tweede graad

Bijlage XVIII.

Voorstel tot schrapping van vakoverschrijdende en vakgebonden eindtermen voor het secundair onderwijs voor sociale promotie, - studiegebied algemene vorming, derde graad

Bijlage XIX.

Voorstel tot aanpassing van vakoverschrijdende en vakgebonden eindtermen voor het secundair onderwijs voor sociale promotie, - studiegebied algemene vorming, tweede graad

Bijlage XIX.

Voorstel tot aanpassing van vakoverschrijdende en vakgebonden eindtermen voor het secundair onderwijs voor sociale promotie, - studiegebied algemene vorming, derde graad