Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie

  • goedkeuringsdatum
    19 JULI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.28/08/2007
  • datum laatste wijziging
    05/10/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 24-4-2015 - B.S. 4-6-2015

B.Vl.R. 30-8-2016 - B.S. 20-9-2016

B.Vl.R. 8-9-2017 - B.S. 5-10-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 24, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 september 2006;

Gelet op de adviezen van de Vlaams Onderwijsraad, gegeven op 29 juni 2004 en 26 april 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 mei 2007;

Gelet op advies 43.252/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied informatie- en communicatietechnologie, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [bijlage V tot en met XIII] die bij dit besluit zijn gevoegd.

[Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen op de volgende wijze afgeweken van het minimale aantal lestijden :

1° de opleiding Informatica: toepassingssoftware kan voor snellerende cursisten 1200 lestijden omvatten, waarbij alle modules maar 40 lestijden omvatten;

2° alle modules van de opleidingen, vermeld in bijlage V tot en met XIII van dit besluit, kunnen 40 lestijden omvatten voor snellerende cursisten en 20 lestijden voor cursisten die hun competenties willen updaten.]

B.Vl.R. van 30-8-2016

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk [tijdens het schooljaar 2019-2020] geëvalueerd.

B.Vl.R. van 30-8-2016

[Art. 2/1.

Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Informatica: toepassingssoftware, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Start to ICT, ICT en Administratie, ICT en Sociale Media, ICT in een Educatieve Context, ICT in een Creatieve Context, Webcontent en App-ontwikkeling.

Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Informatica: computer- en besturingssystemen en netwerken, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijs bevoegdheid voor de modulaire opleiding ICT Besturingssystemen en Netwerken.

Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Informatica: programmeren, heeft vanaf 1 september 2016 ook onderwijs bevoegdheid voor de modulaire opleiding ICT Programmeren.]

B.Vl.R. van 30-8-2016

Art. 3.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 september 2006, wordt opgeheven.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage I wordt vervangen door bijlage 3, die bij B.Vl.R. 24-4-2015 is gevoegd en raadpleegbaar is via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage IV wordt opgeheven door B.Vl.R. 24-4-2015; Art. 10.

Bijlage V tot en met XIII worden toegevoegd met B.Vl.R. 24-4-2015 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage I wordt opgeheven door B.Vl.R. 30-8-2016; Art. 15.

In bijlage VI wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT en administratie zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".

In bijlage VII wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT en sociale media zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT en sociale media zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".

In bijlage VIII wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT in een creatieve context zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".

In bijlage IX wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT in een educatieve context zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".

In bijlage X wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding App-ontwikkeling zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".

In bijlage XI wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding Webcontent zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".

In bijlage XII wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT besturingssystemen en netwerken zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".

In bijlage XIII wordt de zin "De basiscompetenties van de opleiding Start to ICT zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau foundation/intermediate." vervangen door de zin "De basiscompetenties van de opleiding ICT programmeren zijn afgeleid van DIGCOMP en situeren zich op het niveau intermediate/advanced.".