Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden.

  • goedkeuringsdatum
    19 JULI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.31/08/2007
  • datum laatste wijziging
    05/04/2013

COORDINATIE

B.Vl.R. 10-7-2008 - B.S. 1-10-2008

B.Vl.R. 17-10-2008 - B.S. 4-12-2008

B.Vl.R. 21-9-2012 - B.S. 22-11-2012

B.Vl.R. 1-3-2013 - B.S. 5-4-2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 24, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 23 oktober 2003, op 27 april 2004 en op 21 november 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 mei 2007;

Gelet op advies 43.251/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied bijzondere educatieve noden, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [bijlagen I tot en met VIII] die bij dit besluit zijn gevoegd.

B.Vl.R. van 21-9-2012

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd. [De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.]

[In afwijking van het eerste lid worden de opleidingsprofielen, vastgelegd in [[bijlagen III tot en met VI]]¹, uiterlijk tijdens het schooljaar 2011-2012 geëvalueerd [[en de opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlagen VII en VIII, uiterlijk tijdens het schooljaar 2015-2016.]]².]

B.Vl.R. 10-7-2008; [[ ]]¹ B.Vl.R. 17-10-2008; [[ ]]² B.Vl.R. van 21-9-2012

Art. 3.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden wordt opgeheven.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlagen III en IV worden vervangen en een bijlage V wordt toegevoegd met B.Vl.R. 10-7-2008; Art. 3 en 4. De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de opleiding vrachtwagenchauffeur, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 ook onderwijsbevoegdheid voor de opleiding nascholing vrachtwagenchauffeur (B.Vl.R. 10-7-2008; Art. 5).

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de opleiding ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting TSO 3, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting (B.Vl.R. 17-10-2008; Art. 10)

Bijlage VI wordt bijgevoegd met B.Vl.R. 17-10-2008 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen VII en VIII wordt bijgevoegd met B.Vl.R. 21-9-2012 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen VII en VIII wordt vervangen door B.Vl.R. 1-3-2013 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.