Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden.

  • goedkeuringsdatum
    19 JULI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.31/08/2007
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    05/04/2013

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 10/07/2008 (B.S. 01/10/2008)

(2) B.Vl.R. van 17/10/2008 (B.S. 04/12/2008)

(3) B.Vl.R. van 21/09/2012 (B.S. 22/11/2012)

(4) B.Vl.R. van 01/03/2013 (B.S. 05/04/2013)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 24, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 23 oktober 2003, op 27 april 2004 en op 21 november 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 mei 2007;

Gelet op advies 43.251/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied bijzondere educatieve noden, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [3B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
bijlagen I tot en met VIII3B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
] die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd. [1B.Vl.R. van 10/07/2008
B.S. 01/10/2008
De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.1B.Vl.R. van 10/07/2008
B.S. 01/10/2008
]

[1B.Vl.R. van 10/07/2008
B.S. 01/10/2008
In afwijking van het eerste lid worden de opleidingsprofielen, vastgelegd in [2B.Vl.R. van 17/10/2008
B.S. 04/12/2008
bijlagen III tot en met VI2B.Vl.R. van 17/10/2008
B.S. 04/12/2008
] , uiterlijk tijdens het schooljaar 2011-2012 geëvalueerd [3B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
en de opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlagen VII en VIII, uiterlijk tijdens het schooljaar 2015-2016.3B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
] .1B.Vl.R. van 10/07/2008
B.S. 01/10/2008
]

Art. 3.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden wordt opgeheven.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de opleiding vrachtwagenchauffeur, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 ook onderwijsbevoegdheid voor de opleiding nascholing vrachtwagenchauffeur (B.Vl.R. 10-7-2008; Art. 5).

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de opleiding ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting TSO 3, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting (B.Vl.R. 17-10-2008; Art. 10)

Bijlage I

MO Vlaamse gebarentaal - R1 AO BN 001

Bijlage II

MO Vlaamse gebarentaal - R2 AO BN 002

Bijlage III

[1B.Vl.R. van 10/07/2008
B.S. 01/10/2008
MO Vrachtwagenchauffeur BO BN 0031B.Vl.R. van 10/07/2008
B.S. 01/10/2008
]

Bijlage IV

[1B.Vl.R. van 10/07/2008
B.S. 01/10/2008
Secundair VWO Zwevende Modules1B.Vl.R. van 10/07/2008
B.S. 01/10/2008
]

[1B.Vl.R. van 10/07/2008
B.S. 01/10/2008
Bijlage V1B.Vl.R. van 10/07/2008
B.S. 01/10/2008
]

MO Nascholing vrachtwagenchauffeur BO BN 004

[1B.Vl.R. van 10/07/2008
B.S. 01/10/2008
Bijlage VI1B.Vl.R. van 10/07/2008
B.S. 01/10/2008
]

Opleiding Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting BO BN 005

[3B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Bijlage VII3B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

[4B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Opleiding Autobuschauffeur BO BN 0064B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

[3B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Bijlage VIII3B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

[4B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Opleiding Autocarchauffeur BO BN 0074B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]