Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie.

  • goedkeuringsdatum
    19 JULI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.06/09/2007
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    20/05/2016

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 17/10/2008 (B.S. 04/12/2008)

(2) B.Vl.R. van 24/07/2009 (B.S. 21/10/2009)

(3) B.Vl.R. van 23/07/2010 (B.S. 20/08/2010)

(4) Decr. van 10/12/2010 (B.S. 18/02/2011)

(5) B.Vl.R. van 01/06/2012 (B.S. 05/07/2012)

(6) B.Vl.R. van 22/06/2012 (B.S. 13/07/2012)

(7) B.Vl.R. van 01/03/2013 (B.S. 10/04/2013)

(8) B.Vl.R. van 27/03/2015 (B.S. 06/05/2015)

(9) B.Vl.R. van 15/04/2016 (B.S. 20/05/2016)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 9 en 24, § 1;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 26 april 2005 en 21 maart 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 mei 2007;

Gelet op advies 43.253/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De indeling van de leergebieden van de basiseducatie in opleidingen, vermeld in bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, wordt vervangen door de indeling, vastgelegd in bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie vastgelegd [5B.Vl.R. van 01/06/2012
B.S. 05/07/2012
in volgende bijlagen5B.Vl.R. van 01/06/2012
B.S. 05/07/2012
] die bij dit besluit zijn gevoegd :

1° [8B.Vl.R. van 27/03/2015
B.S. 06/05/2015
bijlage XXXXIII tot en met XXXXV8B.Vl.R. van 27/03/2015
B.S. 06/05/2015
] bevatten de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal;

2° [7B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 10/04/2013
bijlagen XXXX tot en met XXXXII bevatten de opleidingsprofielen7B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 10/04/2013
] voor de modulaire structuur van het leergebied Nederlands;

3° [2B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
bijlage XVIII2B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
] bevat het opleidingsprofiel voor de modulaire structuur van het leergebied Nederlands tweede taal;

4° [3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
bijlage XIX tot en met XXII3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
] bevatten het opleidingsprofiel voor de modulaire structuur van het leergebied wiskunde;

5° [6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
bijlage XVII en bijlage XXVII tot en met XXXIX6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
] bevatten de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het leergebied maatschappijoriëntatie;

6° [5B.Vl.R. van 01/06/2012
B.S. 05/07/2012
bijlage XXV5B.Vl.R. van 01/06/2012
B.S. 05/07/2012
] bevat het opleidingsprofiel voor de modulaire structuur van het leergebied informatie- en communicatietechnologie;

7° bijlage XIII tot en met XVI bevatten de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het leergebied talen.

[5B.Vl.R. van 01/06/2012
B.S. 05/07/2012
Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van hetzelfde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen afgeweken van het minimale aantal lestijden van de opleidingen van de leergebieden [8B.Vl.R. van 27/03/2015
B.S. 06/05/2015
wiskunde, informatie- en communicatietechnologie, maatschappijoriëntatie, Nederlands en alfabetisering Nederlands tweede taal8B.Vl.R. van 27/03/2015
B.S. 06/05/2015
] , zoals vastgelegd in bijlage XXVI bij dit besluit.5B.Vl.R. van 01/06/2012
B.S. 05/07/2012
]

Art. 3.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 2, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd. [1B.Vl.R. van 17/10/2008
B.S. 04/12/2008
De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.1B.Vl.R. van 17/10/2008
B.S. 04/12/2008
]

[1B.Vl.R. van 17/10/2008
B.S. 04/12/2008
In afwijking van het eerste lid wordt het opleidingsprofiel, vastgelegd in bijlage XVII, uiterlijk tijdens het schooljaar 2011-2012 geëvalueerd, [3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
worden de opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlage XIX tot en met XXII uiterlijk tijdens het schooljaar 2013-2014 geëvalueerd3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
] [5B.Vl.R. van 01/06/2012
B.S. 05/07/2012
[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
en worden de opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlage XXV en bijlage XXVII tot en met bijlage XXXIX6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
] uiterlijk tijdens het schooljaar 2015-2016 geëvalueerd5B.Vl.R. van 01/06/2012
B.S. 05/07/2012
] .1B.Vl.R. van 17/10/2008
B.S. 04/12/2008
] [7B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 10/04/2013
De opleidingsprofielen vastgelegd in bijlage XXXX tot en met XXXXII en de afwijkingen van het minimale aantal lestijden per module in de opleidingen van het leergebied Nederlands zoals vastgelegd in bijlagen XXVI worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2016-2017 geëvalueerd.7B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 10/04/2013
] [8B.Vl.R. van 27/03/2015
B.S. 06/05/2015
De opleidingsprofielen vastgelegd in bijlage XXXXIII tot en met XXXXV en de afwijkingen van het minimale aantal lestijden per module in de opleidingen van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal zoals vastgelegd in bijlage XXVI worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2018-2019 geëvalueerd.8B.Vl.R. van 27/03/2015
B.S. 06/05/2015
] [9B.Vl.R. van 15/04/2016
B.S. 20/05/2016
De keuzemodules van de opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlage XXVII, XXXII, XXXVII en XXXIX, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2019-2020 geëvalueerd.9B.Vl.R. van 15/04/2016
B.S. 20/05/2016
]

[3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010

Art. 3/1.

Conform artikel 11, § 5 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en gelet op de specificiteit van de basiseducatie, worden alle eindtermen wiskunde van het lager onderwijs en alle eindtermen en ontwikkelingsdoelen wiskunde van de eerste graad van het secundair onderwijs geschrapt en vervangen door de eindtermen voor het leergebied wiskunde van de basiseducatie, die in bijlage XXIII bij dit besluit zijn opgenomen.

3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
] [3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010

Art. 3/2.

Ter uitvoering van artikel 12, § 4 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de basiscompetenties voor het leergebied wiskunde vastgelegd in bijlage XXIV, die bij dit besluit is gevoegd.

3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
] [3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010

Art. 3/3.

De open modules wiskunde worden in het schooljaar 2012-2013 geëvalueerd.

3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
]

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlagen

Bijlage I

De indeling van de leergebieden van de basiseducatie in opleidingen

Bijlage II

[8B.Vl.R. van 27/03/2015
B.S. 06/05/2015
...8B.Vl.R. van 27/03/2015
B.S. 06/05/2015
]

Bijlage III

[8B.Vl.R. van 27/03/2015
B.S. 06/05/2015
...8B.Vl.R. van 27/03/2015
B.S. 06/05/2015
]

Bijlage IV

[7B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 10/04/2013
...7B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 10/04/2013
]

Bijlage V

[2B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
...2B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
]

Bijlage VI

[3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
...3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
]

Bijlage VII

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
...6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

Bijlage VIII

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
...6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

Bijlage IX

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
...6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

Bijlage X

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
...6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

Bijlage XI

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
...6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

Bijlage XII

[5B.Vl.R. van 01/06/2012
B.S. 05/07/2012
...5B.Vl.R. van 01/06/2012
B.S. 05/07/2012
]

Bijlage XIII

MO Frans - Opstap talen AO BE 011

Bijlage XIV

MO Frans - Opstap TKO AO BE 012

Bijlage XV

MO Engels - Opstap talen AO BE 013

Bijlage XVI

MO Engels - Opstap TKO AO BE 014

[1B.Vl.R. van 17/10/2008
B.S. 04/12/2008
Bijlage XVII1B.Vl.R. van 17/10/2008
B.S. 04/12/2008
]

MO Voortraject Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting AO BE 016

[2B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
Bijlage XVIII2B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
]

Opleiding Nederlands tweede taal (NT 2) - R1 AO BE 003

[3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
Bijlage XIX 3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
]

Opleiding Wiskunde - Maatschappelijk functioneren AO BE 017

[3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
Bijlage XX 3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
]

Opleiding Wiskunde - Maatschappelijk participeren AO BE 018

[3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
Bijlage XXI 3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
]

Opleiding Wiskunde Doorstroom AO BE 019

[3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
Bijlage XXII 3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
]

Zwevende modules

[3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
Bijlage XXIII 3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
]

Voorstel tot schapping en vervanging voor het leergebied wiskunde van de basiseducatie van de vakgebonden eindtermen wiskunde van het lager onderwijs en de eindtermen en ontwikkelingsdoelen wiskunde van het secundair onderwijs, eerste graad

[3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
Bijlage XXIV 3B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
]

De basiscompetenties voor het leergebied wiskunde van de basiseducatie

[5B.Vl.R. van 01/06/2012
B.S. 05/07/2012
Bijlage XXV 5B.Vl.R. van 01/06/2012
B.S. 05/07/2012
]

MO Informatie- en communicatietechnologie AO BE 001

[5B.Vl.R. van 01/06/2012
B.S. 05/07/2012
Bijlage XXVI 5B.Vl.R. van 01/06/2012
B.S. 05/07/2012
]

[9B.Vl.R. van 15/04/2016
B.S. 20/05/2016
Afwijking van het minimale aantal lestijden in opleidingen van de basiseducatie9B.Vl.R. van 15/04/2016
B.S. 20/05/2016
]

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
Bijlage XXVII 6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

[9B.Vl.R. van 15/04/2016
B.S. 20/05/2016
Maatschappijoriëntatie - Communicatie AO BE 0209B.Vl.R. van 15/04/2016
B.S. 20/05/2016
]

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
Bijlage XXVIII 6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

Maatschappijoriëntatie - Gezondheid AO BE 021

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
Bijlage XXIX 6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

Maatschappijoriëntatie - Mobiliteit AO BE 022

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
Bijlage XXX 6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

Maatschappijoriëntatie - Huishouding AO BE 023

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
Bijlage XXXI 6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

Maatschappijoriëntatie - Techniek AO BE 024

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
Bijlage XXXII 6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

[9B.Vl.R. van 15/04/2016
B.S. 20/05/2016
Maatschappijoriëntatie - Samen leven AO BE 0259B.Vl.R. van 15/04/2016
B.S. 20/05/2016
]

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
Bijlage XXXIII 6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

Maatschappijoriëntatie - Actualiteit en geschiedenis AO BE 026

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
Bijlage XXXIV 6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

Maatschappijoriëntatie - Cultuur AO BE 027

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
Bijlage XXXV 6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

Maatschappijoriëntatie - Rechten en plichten AO BE 028

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
Bijlage XXXVI 6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

Maatschappijoriëntatie - Omgaan met veranderingen AO BE 029

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
Bijlage XXXVII 6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

[9B.Vl.R. van 15/04/2016
B.S. 20/05/2016
Maatschappijoriëntatie - Levenslang en levensbreed leren AO BE 0309B.Vl.R. van 15/04/2016
B.S. 20/05/2016
]

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
Bijlage XXXVIII 6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

Maatschappijoriëntatie - Doorstroom AO BE 031

[6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
Bijlage XXXIX 6B.Vl.R. van 22/06/2012
B.S. 13/07/2012
]

[9B.Vl.R. van 15/04/2016
B.S. 20/05/2016
Maatschappijoriëntatie - Werk AO BE 0329B.Vl.R. van 15/04/2016
B.S. 20/05/2016
]

[7B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 10/04/2013
Bijlage XXXX 7B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 10/04/2013
]

Nederlands - Maatschappelijk functioneren AO BE 034

[7B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 10/04/2013
Bijlage XXXXI 7B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 10/04/2013
]

Nederlands - Maatschappelijk participeren AO BE 035

[7B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 10/04/2013
Bijlage XXXXII 7B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 10/04/2013
]

Nederlands - Doorstroom AO BE 036

[8B.Vl.R. van 27/03/2015
B.S. 06/05/2015
Bijlage XXXXIII 8B.Vl.R. van 27/03/2015
B.S. 06/05/2015
]

NT2 Alfa - Mondeling richtgraad 1 en Schriftelijke richtgraad 1.1 AO BE 40

[8B.Vl.R. van 27/03/2015
B.S. 06/05/2015
Bijlage XXXXIV 8B.Vl.R. van 27/03/2015
B.S. 06/05/2015
]

NT2 Alfa - Mondeling richtgraad 1 AO BE 41

[8B.Vl.R. van 27/03/2015
B.S. 06/05/2015
Bijlage XXXXV 8B.Vl.R. van 27/03/2015
B.S. 06/05/2015
]

Latijns schrift basiseducatie AO BE 042