Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie.

  • goedkeuringsdatum
    19 JULI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.06/09/2007
  • datum laatste wijziging
    01/09/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 17-10-2008 - B.S. 4-12-2008

B.Vl.R. 24-7-2009 - B.S. 21-10-2009

B.Vl.R. 23-7-2010 - B.S. 20-8-2010

Decr. 10-12-2010 - B.S. 18-2-2011

B.Vl.R. 1-6-2012 - B.S. 5-7-2012

B.Vl.R. 22-6-2012 - B.S. 13-7-2012

B.Vl.R. 1-3-2013 - B.S. 10-4-2013

B.Vl.R. 27-3-2015 - B.S. 6-5-2015

B.Vl.R. 15-4-2016 - B.S. 20-5-2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 9 en 24, § 1;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 26 april 2005 en 21 maart 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 mei 2007;

Gelet op advies 43.253/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De indeling van de leergebieden van de basiseducatie in opleidingen, vermeld in bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, wordt vervangen door de indeling, vastgelegd in bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie vastgelegd [in volgende bijlagen]³ die bij dit besluit zijn gevoegd :

1°[bijlage XXXXIII tot en met XXXXV]6 bevatten de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal;

2°[bijlagen XXXX tot en met XXXXII bevatten de opleidingsprofielen]5 voor de modulaire structuur van het leergebied Nederlands;

3° [bijlage XVIII]¹ bevat het opleidingsprofiel voor de modulaire structuur van het leergebied Nederlands tweede taal;

4° [bijlage XIX tot en met XXII]² bevatten het opleidingsprofiel voor de modulaire structuur van het leergebied wiskunde;

5°[bijlage XVII en bijlage XXVII tot en met XXXIX]4 bevatten de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het leergebied maatschappijoriëntatie;

6°[bijlage XXV]³ bevat het opleidingsprofiel voor de modulaire structuur van het leergebied informatie- en communicatietechnologie;

7° bijlage XIII tot en met XVI bevatten de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het leergebied talen.

[Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van hetzelfde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen afgeweken van het minimale aantal lestijden van de opleidingen van de leergebieden [[wiskunde, informatie- en communicatietechnologie, maatschappijoriëntatie, Nederlands en alfabetisering Nederlands tweede taal]], zoals vastgelegd in bijlage XXVI bij dit besluit.]³

[ ]¹ B.Vl.R. 24-7-2009 ; [ ]² B.Vl.R. 23-7-2010 ; [ ]³ B.Vl.R. 1-6-2012; [ ]4 B.Vl.R. 22-6-2012; [ ]5 B.Vl.R. 1-3-2013; [ ]6 B.Vl.R. 27-3-2015; [[ ]] B.Vl.R. van 27-3-2015

Art. 3.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 2, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd. [De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.]

[In afwijking van het eerste lid wordt het opleidingsprofiel, vastgelegd in bijlage XVII, uiterlijk tijdens het schooljaar 2011-2012 geëvalueerd, [[worden de opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlage XIX tot en met XXII uiterlijk tijdens het schooljaar 2013-2014 geëvalueerd]]¹[[ [[[en worden de opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlage XXV en bijlage XXVII tot en met bijlage XXXIX]]] uiterlijk tijdens het schooljaar 2015-2016 geëvalueerd]]².]¹[De opleidingsprofielen vastgelegd in bijlage XXXX tot en met XXXXII en de afwijkingen van het minimale aantal lestijden per module in de opleidingen van het leergebied Nederlands zoals vastgelegd in bijlagen XXVI worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2016-2017 geëvalueerd.]²[De opleidingsprofielen vastgelegd in bijlage XXXXIII tot en met XXXXV en de afwijkingen van het minimale aantal lestijden per module in de opleidingen van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal zoals vastgelegd in bijlage XXVI worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2018-2019 geëvalueerd.]³[De keuzemodules van de opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlage XXVII, XXXII, XXXVII en XXXIX, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2019-2020 geëvalueerd.]4

[ ]¹ B.Vl.R. 17-10-2008; [ ]² B.Vl.R. 1-3-2013; [ ]³ B.Vl.R. 27-3-2015; [ ]4 B.Vl.R. 15-4-2016; [[ ]]¹ B.Vl.R. 23-7-2010; [[ ]]² B.Vl.R. van 1-6-2012

[Art. 3/1.

Conform artikel 11, § 5 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en gelet op de specificiteit van de basiseducatie, worden alle eindtermen wiskunde van het lager onderwijs en alle eindtermen en ontwikkelingsdoelen wiskunde van de eerste graad van het secundair onderwijs geschrapt en vervangen door de eindtermen voor het leergebied wiskunde van de basiseducatie, die in bijlage XXIII bij dit besluit zijn opgenomen.

Art. 3/2.

Ter uitvoering van artikel 12, § 4 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de basiscompetenties voor het leergebied wiskunde vastgelegd in bijlage XXIV, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3/3.

De open modules wiskunde worden in het schooljaar 2012-2013 geëvalueerd.]

B.Vl.R. van 23-7-2010

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XVII wordt toegevoegd met B.Vl.R. 17-10-2008 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XVIII wordt toegevoegd met B.Vl.R. 24-7-2009 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage V wordt opgeheven (B.Vl.R. 24-7-2009; Art. 3)

Bijlagen XIX tot en met XXIV worden toegevoegd met B.Vl.R. 23-7-2010 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XXIII wordt bekrachtigd (Decr. 10-12-2010; Art. 2)

Bijlage VI wordt opgeheven (B.Vl.R. 23-7-2010; Art. 6)

Bijlagen XXV en XXVI worden toegevoegd met B.Vl.R. 1-6-2012 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XXVI wordt vervangen en Bijlagen XXVII t.e.m. XXXIX worden toegevoegd met B.Vl.R. 22-6-2012 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XXVI wordt vervangen en Bijlagen XXXX t.e.m. XXXXII worden toegevoegd met B.Vl.R. 1-3-2013 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XII wordt opgeheven (B.Vl.R. 1-6-2012; Art. 4)

Bijlage VII tot en met XI worden opgeheven (B.Vl.R. 22-6-2012; Art. 6)

Bijlage IV wordt opgeheven door B.Vl.R. 1-3-2013; Art. 4.

Bijlage XXVI wordt vervangen en Bijlagen XXXXIII t.e.m. XXXXV worden toegevoegd met B.Vl.R. 27-3-2015 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen XXVI, XXVII, XXXII, XXXVII en XXXIX worden vervangen met B.Vl.R. 15-4-2016 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad , waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage III wordt opgeheven door B.Vl.R. 27-3-2015; Art. 5.

Bijlage II wordt opgeheven door B.Vl.R. 27-3-2015; Art. 4.