Decreet houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra

  • goedkeuringsdatum
    14 DECEMBER 2007
  • publicatiedatum
    B.S.01/02/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    31/08/2023

COORDINATIE

(1) Decr. van 13/05/2011 (B.S. 15/06/2011) detail
Decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 2007 houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra
;

(2) Decr. van 21/12/2012 (B.S. 19/02/2013) detail
Decreet betreffende het onderwijs XXII
;

(3) Decr. van 25/04/2014 (B.S. 25/09/2014) detail
Decreet betreffende het onderwijs XXIV
;

(4) Decr. van 19/06/2015 (B.S. 21/08/2015) detail
Decreet betreffende het onderwijs XXV
;

(5) Decr. van 17/06/2016 (B.S. 10/08/2016) detail
Decreet betreffende het onderwijs XXVI
;

(6) Decr. van 09/07/2021 (B.S. 26/08/2021) detail
Decreet over het onderwijs XXXI
;

(7) Decr. van 08/07/2022 (B.S. 09/08/2022) detail
Decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 2007 houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra, wat betreft de optimalisatie van de werking van de regionale technologische centra
;

(8) Decr. van 30/06/2023 (B.S. 29/08/2023) detail
Programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begrotingsaanpassing 2023
;

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK II. - Begripsomschrijving en opdrachten

Art. 2.

In elke provincie is er één regionaal technologisch centrum, hierna RTC te noemen. Het RTC Vlaams-Brabant heeft ook het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in zijn werkingsgebied. Het RTC neemt de rechtsvorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk zoals bepaald in [6Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
de wettelijke verplichtingen voor verenigingen zonder winstoogmerk6Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
] .

[7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022

De werking van een RTC is erop gericht:

1° synergieën te creëren tussen onderwijsinstellingen en de ondernemingswereld om innovatie in het onderwijs te brengen;

2° leerlingen optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarktrealiteit;

3° het onderwijs te ondersteunen op het vlak van innovatie, techniek, technologie en arbeidsmarktrealiteit;

4° een brede groep leraren aansluiting te laten vinden bij hedendaagse en toekomstgerichte technologie en arbeidsmarktrealiteit.

7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
]

Art. 3.

[7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022

Een RTC neemt concrete initiatieven voor de volgende aspecten:

1° tussen onderwijsinstellingen en ondernemingen de vraag naar en het aanbod van infrastructuur, apparatuur en uitrusting voor onderwijs die een pedagogisch-didactische rol kan vervullen, door een of meer infrastructurele inbeddingen te ontwikkelen of te ondersteunen, op elkaar afstemmen; en

2° aanvullend op de nascholing in scholen professionalisering op het vlak van nieuwe technologieën en STEM faciliteren of coördineren; en

3° een platform creëren waarin onderwijsinstellingen en ondernemingen kennis en ervaring kunnen uitwisselen; en [8Decr. van 30/06/2023
B.S. 29/08/2023
...8Decr. van 30/06/2023
B.S. 29/08/2023
]

4° tussen onderwijsinstellingen en ondernemingen de mogelijkheden tot werkplekleren [8Decr. van 30/06/2023
B.S. 29/08/2023
inclusief duaal leren8Decr. van 30/06/2023
B.S. 29/08/2023
] faciliteren; en/of

5° noden, behoeften en tendensen met betrekking tot materies op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt signaleren aan en ontvangen van het Departement Onderwijs en Vorming.

7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
]

HOOFDSTUK III. - Beheersovereenkomst

Afdeling I. - Inhoud

Art. 4.

§ 1. [4Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
Elk RTC sluit met de Vlaamse Regering telkens voor een periode van maximum vijf schooljaren een beheersovereenkomst. Mits onderling akkoord tussen de Vlaamse Regering en het betrokken RTC kan de looptijd van de beheersovereenkomst worden gewijzigd zonder echter de globale termijn van vijf schooljaren te overschrijden. De looptijd van de diverse beheersovereenkomsten is steeds identiek.

De beheersovereenkomst behandelt de bijzondere regels en voorwaarden waaronder het RTC zijn taken vervult. Het is een sturings- en voortgangsbewakingsinstrument, in het bijzonder gericht op een doelmatige uitvoering of dienstverlening, voortgangsbewaking en evaluatie.

4Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
]

§ 2. [7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
Een beheersovereenkomst bestaat uit:

1° algemene voorwaarden;

2° een strategisch plan voor de vijf RTC’s samen;

3° een actieplan voor elk schooljaar voor de vijf RTC’s samen.

Een beheersovereenkomst bevat bepalingen over de resultaats- en inspanningsverbintenissen. De resultaatsverbintenissen betreffen minimaal cijfermatige afspraken over het aantal onderwijsinstellingen dat aan de RTC-acties deelneemt met leraren of leerlingen.

7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
]

[7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
De RTC’s maken het strategisch plan op. Het strategisch plan bevat al de volgende elementen:7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
]

1° de visie en de missie van het RTC;

2° een analyse van de omgeving, het beleidsveld en van de eigen organisatie;

3° de formulering van de strategische doelstellingen;

4° de omschrijving van de kritieke succesfactoren;

5° de instrumenten waarmee men de doelstellingen wil bereiken.

Het strategisch plan [1Decr. van 13/05/2011
B.S. 15/06/2011
heeft telkens betrekking op [4Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
de volledige looptijd van de beheersovereenkomst4Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
] 1Decr. van 13/05/2011
B.S. 15/06/2011
] en wordt bij de beheersovereenkomst gevoegd.

[7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
De RTC’s maken voor elk schooljaar een actieplan op voor de vijf RTC’s samen. Het actieplan bevat concrete stappen om de strategische doelstellingen van het strategisch plan te bereiken. Voor de uitvoering van de identieke acties voor de vijf RTC’s kunnen de provinciale of lokale samenwerkingspartners per RTC verschillen. Het voormelde actieplan kan per RTC worden aangevuld met RTC-specifieke acties die rekening houden met het provinciale, interregionale, regionale of lokale behoeftepatroon. Het actieplan bevat ook per RTC een financieel plan waarin de kosten en de opbrengsten van dat schooljaar begroot worden.7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
]

§ 3. Tijdens de looptijd van een beheersovereenkomst kunnen de Vlaamse Regering en het betrokken RTC beslissen om eventuele wijzigingen van of addenda bij de beheersovereenkomst aan te brengen.

§ 4. [7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
...7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
]

Art. 5.

[1Decr. van 13/05/2011
B.S. 15/06/2011
De Vlaamse Regering houdt toezicht op de [7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
RTC's7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
] via gerichte [5Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
controle5Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
] die erin bestaat de RTC-structuren, -processen en -uitkomsten te toetsen aan dit decreet en de beheersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 4. [3Decr. van 25/04/2014
B.S. 25/09/2014
...3Decr. van 25/04/2014
B.S. 25/09/2014
] 1Decr. van 13/05/2011
B.S. 15/06/2011
]

Afdeling II. - Financiële bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap

Art. 6.

[4Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015

§ 1. Een RTC heeft door het afsluiten van een beheersovereenkomst met de Vlaamse Regering recht op werkingstoelagen met in acht name van de beschikbare begrotingskredieten. De werkingstoelagen worden geïndexeerd.

§ 2. De werkingstoelagen worden per schooljaar als volgt per RTC bepaald :

1° [7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
een forfaitair bedrag dat is vastgesteld op 125.000 euro;7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
]

2° [7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
een variabel bedrag per RTC naar rato van het aantal regelmatige leerlingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en het stelsel voor leren en werken in het werkingsgebied van het betrokken RTC, geteld op 1 februari van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het betrokken schooljaar. Voor de toepassing van deze bepaling komen niet in aanmerking:

a) de leerlingen van de eerste graad en de tweede graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs en van het buitengewoon secundair onderwijs, OV 4;

b) de leerlingen van de derde graad van het voltijds gewoon algemeen en kunstsecundair onderwijs en van het buitengewoon algemeen en kunstsecundair onderwijs, OV 4;

c) de leerlingen van het buitengewoon technisch en beroepssecundair onderwijs, OV 4, type 5;

d) de leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs, OV 3, observatiefase en opleidingsfase;

e) de leerlingen van het gemoderniseerde Se-n-Se als beroepsgerichte specialisatie in het derde leerjaar van de derde graad, domeinen Kunst en Creatie en Taal en Cultuur.

7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
]

§ 3. De toekenning van de werkingstoelagen per RTC gebeurt als volgt :

1° voor de periode van 1 september tot en met 31 december :

a) een voorschot van 80 percent wordt uitbetaald uiterlijk 31 oktober van die periode;

b) [7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
het saldo van 20 percent wordt uitbetaald na de indiening en de goedkeuring van het werkings- en activiteitenverslag over het betrokken schooljaar en de toetsing van de realisaties aan de resultaats- en inspanningsverbintenissen, vermeld in de beheersovereenkomst en het actieplan per schooljaar, vermeld in artikel 4, § 2;7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
]

2° voor de periode van 1 januari tot en met 31 augustus :

a) een voorschot van 80 percent wordt uitbetaald uiterlijk 28 februari van die periode;

b) [7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
het saldo van 20 percent wordt uitbetaald na de indiening en de goedkeuring van het werkings- en activiteitenverslag over het betrokken schooljaar en de toetsing van de realisaties aan de resultaats- en inspanningsverbintenissen, vermeld in de beheersovereenkomst en het actieplan per schooljaar, vermeld in artikel 4, § 2;7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
]

[7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
3° voor de toepassing van de bepalingen onder punt 1°, b), en 2°, b), geldt dat naast de goedkeuring van het werkings- en activiteitenverslag enkel de toetsing aan de resultaatsverbintenissen, vermeld in artikel 4, § 2, een vermindering van de uitbetaling van het saldo tot gevolg kan hebben, begrensd tot een maximum van 10 percent van de totale uit te betalen werkingstoelage. Als een resultaatsverbintenis niet wordt behaald, wordt de 10 percent a rato van het aantal behaalde resultaatsverbintenissen betaald.7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
]

4Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
] [8Decr. van 30/06/2023
B.S. 29/08/2023

Art. 6/1.

In het kader van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Regering en binnen de beschikbare begrotingskredieten heeft een RTC recht op specifieke werkingstoelagen ter ondersteuning van het duaal leren. De specifieke werkingstoelagen worden geïndexeerd.

Deze specifieke werkingstoelagen worden per schooljaar per RTC bepaald zoals omschreven in artikel 6, § 2, 2°. In afwijking hiervan gaat voor het schooljaar 2023-2024 de periode in op 1 oktober 2023.

Naast het actieplan, vermeld in artikel 4, § 2, eerste lid, 3°, maken de vijf RTC’s samen voor de periode 1 oktober 2023 tot 31 augustus 2024 een actieplan op met de concrete stappen ter ondersteuning van het duaal leren, inclusief een financieel plan per RTC. Het actieplan is complementair aan de activiteiten van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en de sectorale partnerschappen Duaal Leren. Het actieplan wordt voor advies voorgelegd aan het Vlaams Partnerschap Duaal Leren.

De Vlaamse Regering bepaalt de rapporterings- en uitbetalingsmodaliteiten van de specifieke werkingstoelagen, vermeld in het eerste lid

8Decr. van 30/06/2023
B.S. 29/08/2023
]

Afdeling III. - Facilitair kader

Art. 7.

Naast de financiële bijdragen van de Vlaamse Gemeenschap als bedoeld in artikel 6 kan een RTC over de volgende middelen beschikken :

1° financiële, materiële of immateriële middelen die op eigen initiatief door actoren uit de onderwijssector, [7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
het ondernemingsleven of door overheden7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
] worden ingebracht;

2° vergoedingen voor verleende diensten aan organisaties andere dan door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde onderwijs-, opleidings- of vormingsinstellingen;

3° opbrengsten uit eigen bezit;

4° schenkingen en legaten;

5° leningen van allerlei aard;

[1Decr. van 13/05/2011
B.S. 15/06/2011
6° vergoedingen in geval ingeschreven deelnemers zonder voorafgaandelijke verwittiging niet kwamen opdagen; de bepaling van het bedrag zal in de beheersovereenkomst geregeld worden;1Decr. van 13/05/2011
B.S. 15/06/2011
]

[5Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
7° vergoedingen vanwege scholen bij deelname van leraren aan door een RTC ingerichte [7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
professionaliseringsprojecten7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
] ; de bepaling van het bedrag zal in de beheersovereenkomst geregeld worden.5Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
]

[7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
Hoofdstuk III/1. Governance7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
]

[7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022

Art. 7/1.

De Vlaamse Regering richt een Vlaamse Stuurgroep RTC op.

De Vlaamse Stuurgroep RTC is samengesteld uit de volgende leden:

1° een voorzitter aangeduid door de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs;

2° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs;

3° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor werk;

4° zeven leden voorgedragen door de Vlaamse Onderwijsraad;

5° vijf leden voorgedragen door de representatieve middenstands-, zelfstandigen-, werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;

6° een vertegenwoordiger van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;

7° vijf vertegenwoordigers van de regionale technologische centra, met name één vertegenwoordiger per regionaal technologisch centrum;

8° een vertegenwoordiger van het STEM-platform;

9° een vertegenwoordiger van Agentschap Innoveren en Ondernemen VLAIO;

10° een waarnemend vertegenwoordiger van het Departement Onderwijs en Vorming; 11° een waarnemend vertegenwoordiger van het Departement Werk en Sociale Economie.

De instanties, vermeld in punt 2° tot en met 11°, duiden een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiging aan.

De leden, vermeld in punt 2° tot en met 9°, hebben stemrecht.

De leden van de stuurgroep worden aangesteld voor een periode van 5 jaar.

Het secretariaat wordt opgenomen door het Departement Onderwijs en Vorming.

De Vlaamse Stuurgroep RTC heeft de volgende opdrachten:

1° strategische doelstellingen voor alle RTC’s samen voor de duur van de beheersovereenkomsten formuleren;

2° operationele doelstellingen met inbegrip van prioriteiten voor alle RTC’s samen voor de duur van de beheersovereenkomsten formuleren;

3° RTC-acties op Vlaams niveau initiëren, ondersteunen en monitoren;

4° RTC-acties op provinciaal niveau bewaken op inhoudelijke coherentie, ondersteunen en monitoren;

5° advies verlenen over materies op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt.

De doelstellingen, vermeld in het zevende lid, 1° en 2°, worden in de vorm van een advies ter beslissing aan de Vlaamse Regering voorgelegd.

De Vlaamse Regering kan eveneens:

1° een vergoeding toekennen aan de leden van de Vlaamse Stuurgroep RTC;

2° nadere modaliteiten bepalen met betrekking tot de organisatie en werking van de Vlaamse Stuurgroep RTC.

7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
]

HOOFDSTUK IV. - Infrastructuur

Art. 8.

§ 1. Indien een inrichtende macht aan een RTC voor de werking van het RTC een persoonlijk of zakelijk recht of een gebruiksrecht verleent op een onroerend goed bestemd voor het onderwijs, wordt dit nooit als een bestemmingswijziging beschouwd.

§ 2. Het RTC treedt ten aanzien van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, hierna AGIOn te noemen, of de rechtsopvolger daarvan, in de rechten en verplichtingen van de overdragende inrichtende macht, indien het RTC eigenaar wordt van het gebouw of het zakelijk recht overneemt dat noodzakelijk was voor het verkrijgen van de subsidies verstrekt door bedoeld agentschap, of de rechtsopvolger daarvan.

Indien het RTC de eigendom of het zakelijk recht niet overneemt, blijft de overdragende inrichtende macht verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de regelgeving voor het verkrijgen van de subsidies verstrekt door AGIOn of de rechtsopvolger daarvan.

HOOFDSTUK V. - Evaluatie van de regionale technologische centra

Art. 9.

De Vlaamse Regering evalueert de werking van de RTC's en brengt daarvan ten minste [2Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
één jaar2Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
] vóór het verstrijken van elke beheersovereenkomst verslag uit aan het Vlaams Parlement.

[6Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
Voor de beheersovereenkomsten voor de periode 1 september 2020 tot 31 augustus 2022 wordt tijdens de looptijd van die beheersovereenkomsten geen evaluatie georganiseerd.6Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

HOOFDSTUK VI. - Rapporteringsverplichting

Art. 10.

De RTC's bezorgen jaarlijks, [4Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
ten laatste op 15 november4Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
] volgend op het werkingsjaar, een werkingsverslag, een financieel verslag, een afschrift van de bewijsstukken en hun jaarrekening aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

HOOFDSTUK VII. - Opheffingsbepalingen

Art. 11.

In het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek wordt hoofdstuk XII, bestaande uit de artikelen XII. 1 tot XII.9bis en XII. 15 tot XII. 17, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 7 juli 2006, opgeheven.

HOOFDSTUK VIII. - Overgangsbepaling

Art. 12.

[7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
...7Decr. van 08/07/2022
B.S. 09/08/2022
]

[4Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015

Art. 12/1.

Toepassing van de bepalingen van artikel 6 kan er nooit toe leiden dat de, per kalenderjaar begrote, globale werkingstoelagen voor de RTC's worden overschreden.

4Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
]

HOOFDSTUK IX. - Inwerkingtredingsbepaling

Art. 13.

Dit decreet treedt in werking op 15 december 2007.