Decreet houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding

 • goedkeuringsdatum
  6/06/2008
 • publicatiedatum
  B.S. 18/07/2008 (pagina 38161)
 • bron

  Numac : 2008202338
 • datum laatste wijziging
  17/08/2018

HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen

ART. 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

ART. 2.

...

ART. 3.

Dit decreet is van toepassing op alle vestigingsplaatsen van:
1° de door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde scholen voor basisonderwijs, scholen voor secundair onderwijs, academies deeltijds kunstonderwijs, centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, wat de leertijd betreft, en centra voor deeltijdse vorming;
2° de door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;
3° de door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde internaten en tehuizen;
4° de andere scholen en centra voor onderwijs als die dezelfde vestigingsplaatsen in gebruik nemen als de vestigingsplaatsen, vermeld in punt 1°, 2° of 3°.

HOOFDSTUK II. Gezondheidsbescherming en rookverbod

ART. 4.

Er geldt een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke producten.

ART. 5.

De instellingen brengen in hun vestigingsplaatsen rookverbodtekens aan zodanig dat ieder die aanwezig is, er kennis van kan nemen.

ART. 6.

De bepalingen, vermeld in artikel 4, worden in voorkomend geval opgenomen in:
1° het school-, internaats- of centrumreglement; het betrokken school-, internaats- of centrumbestuur kan bijkomend aan leerlingen een rookverbod bij extra-murosactiviteiten opleggen;
2° het arbeidsreglement; het betrokken school-, internaats- of centrumbestuur kan bijkomend aan zijn personeelsleden een rookverbod opleggen bij de uitoefening van hun opdrachten buiten de vestigingsplaatsen, vermeld in artikel 3;
3° de reglementen en contractuele verbintenissen waarin de voorwaarden van de verhuur aan of het gebruik door derden van de vestigingsplaatsen, vermeld in artikel 3, worden vastgelegd.

Hierbij geven de instellingen aan op welke wijze de overtreding van het rookverbod wordt gesanctioneerd.

ART. 7.

De instelling voert een doeltreffend beleid om het rookverbod te handhaven. Ze controleert de naleving van het verbod en treedt op tegen overtreders conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het school- of arbeidsreglement.

ART. 8.

...

HOOFDSTUK III. Controle

ART. 9.

De onderwijsinspectie controleert tijdens haar doorlichtingen de uitvoering van de bepalingen in artikelen 5, 6 en 7.

HOOFDSTUK IV. Wijzigingsbepalingen

ART. 10.

Aan artikel 62, § 1, van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 1998, 1 december 1998, 13 juli 2001, 28 juni 2002 en 14 februari 2003, wordt een punt 12° toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 12° een doeltreffend beleid voert om het rookverbod kenbaar te maken en te handhaven, controle uitoefent over de naleving van het verbod en overtreders sancties oplegt, conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het school- of arbeidsreglement. »

ART. 11.

Aan artikel 24bis, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006, opgeheven voor het volwassenenonderwijs bij het decreet van 15 juni 2007 en gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2007, wordt een punt 17° toegevoegd dat luidt als volgt :
« 17° een doeltreffend beleid voert om het rookverbod kenbaar te maken en te handhaven, controle uitoefent over de naleving van het verbod en overtreders sancties oplegt, conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het school- of arbeidsreglement. »

ART. 12.

In artikel 24ter, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006, opgeheven voor het volwassenenonderwijs bij het decreet van 15 juni 2007 en gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2007, worden de woorden "1° tot en met 12°" vervangen door de woorden "1° tot en met 12° en 17°".

ART. 13.

Aan artikel 41 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2002, wordt een punt 15° toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 15° een doeltreffend beleid voert om het rookverbod kenbaar te maken en te handhaven, controle uitoefent over de naleving van het verbod en overtreders sancties oplegt, conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het arbeidsreglement. ».

HOOFDSTUK V. Inwerkingtredingsbepaling

ART. 14.

Dit decreet treedt in werking op 1 september 2008.