Decreet houdende het instellen van een rookverbod in [4Decr. van 16/06/2023
B.S. 14/08/2023
“onderwijsinstellingen, onderwijsinternaten en centra voor leerlingenbegeleiding4Decr. van 16/06/2023
B.S. 14/08/2023
]

  • goedkeuringsdatum
    06 JUNI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.18/07/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    18/08/2023

COORDINATIE

(1) Decr. van 08/05/2009 (B.S. 28/08/2009) detail
Decreet betreffende het onderwijs XIX
;

(2) B.Vl.R. van 28/10/2016 (B.S. 29/12/2016) detail
Gecodificeerde decreten sommige bepalingen voor het onderwijs
;

(3) Decr. van 15/06/2018 (B.S. 17/08/2018) detail
Decreet betreffende het onderwijs XXVIII
;

(4) Decr. van 16/06/2023 (B.S. 14/08/2023) detail
Decreet over de onderwijsinternaten
;

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding

HOOFDSTUK I. -

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

[3Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
...3Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
]

Art. 3.

[3Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018

Dit decreet is van toepassing op alle vestigingsplaatsen van:

1° de door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde scholen voor basisonderwijs, scholen voor secundair onderwijs, academies deeltijds kunstonderwijs, centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, wat de leertijd betreft, en centra voor deeltijdse vorming;

2° de door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;

3° de door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde [4Decr. van 16/06/2023
B.S. 14/08/2023
onderwijsinternaat4Decr. van 16/06/2023
B.S. 14/08/2023
] ;

4° de andere scholen en centra voor onderwijs als die dezelfde vestigingsplaatsen in gebruik nemen als de vestigingsplaatsen, vermeld in punt 1°, 2° of 3°.”

3Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
]

HOOFDSTUK II. - Gezondheidsbescherming en rookverbod

Art. 4.

[3Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
Er geldt een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke producten.3Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
]

Art. 5.

De instellingen brengen in hun [3Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
vestigingsplaatsen3Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
] rookverbodtekens aan zodanig dat ieder die aanwezig is, er kennis van kan nemen.

Art. 6.

[3Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
De bepalingen, vermeld in artikel 4, worden in voorkomend geval opgenomen in:

1° het school-, [4Decr. van 16/06/2023
B.S. 14/08/2023
onderwijsinternaats-4Decr. van 16/06/2023
B.S. 14/08/2023
] of centrumreglement; het betrokken school-, [4Decr. van 16/06/2023
B.S. 14/08/2023
onderwijsinternaats-4Decr. van 16/06/2023
B.S. 14/08/2023
] of centrumbestuur kan bijkomend aan leerlingen een rookverbod bij extra-murosactiviteiten opleggen;

2° het arbeidsreglement; het betrokken school-, [4Decr. van 16/06/2023
B.S. 14/08/2023
onderwijsinternaats-4Decr. van 16/06/2023
B.S. 14/08/2023
] of centrumbestuur kan bijkomend aan zijn personeelsleden een rookverbod opleggen bij de uitoefening van hun opdrachten buiten de vestigingsplaatsen, vermeld in artikel 3;

3° de reglementen en contractuele verbintenissen waarin de voorwaarden van de verhuur aan of het gebruik door derden van de vestigingsplaatsen, vermeld in artikel 3, worden vastgelegd.

3Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
]

Hierbij geven de instellingen aan op welke wijze de overtreding van het rookverbod wordt gesanctioneerd.

Art. 7.

De instelling voert een doeltreffend beleid om het rookverbod te handhaven. Ze controleert de naleving van het verbod en treedt op tegen overtreders conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het [4Decr. van 16/06/2023
B.S. 14/08/2023
school-, onderwijsinternaats-, centrum- of arbeidsreglement4Decr. van 16/06/2023
B.S. 14/08/2023
] .

Art. 8.

[3Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
...3Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
]

HOOFDSTUK III. - Controle

Art. 9.

De [3Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
onderwijsinspectie3Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
] controleert tijdens haar doorlichtingen de uitvoering van de bepalingen in artikelen 5, 6 en 7.

HOOFDSTUK IV. - Wijzigingsbepalingen

Art. 10.

Aan artikel 62, § 1, van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 1998, 1 december 1998, 13 juli 2001, 28 juni 2002 en 14 februari 2003, wordt een punt 12° toegevoegd, dat luidt als volgt :

"12° een doeltreffend beleid voert om het rookverbod kenbaar te maken en te handhaven, controle uitoefent over de naleving van het verbod en overtreders sancties oplegt, conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het school- of arbeidsreglement."

Art. 11.

Aan artikel 24bis, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006, opgeheven voor het volwassenenonderwijs bij het decreet van 15 juni 2007 en gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2007, wordt een punt 17° toegevoegd dat luidt als volgt :

"17° een doeltreffend beleid voert om het rookverbod kenbaar te maken en te handhaven, controle uitoefent over de naleving van het verbod en overtreders sancties oplegt, conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het school- of arbeidsreglement."

Art. 12.

In artikel 24ter, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006, opgeheven voor het volwassenenonderwijs bij het decreet van 15 juni 2007 en gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2007, worden de woorden "1° tot en met 12°" vervangen door de woorden "1° tot en met 12° en 17°".

Art. 13.

Aan artikel 41 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2002, wordt een punt 15° toegevoegd, dat luidt als volgt :

"15° een doeltreffend beleid voert om het rookverbod kenbaar te maken en te handhaven, controle uitoefent over de naleving van het verbod en overtreders sancties oplegt, conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het arbeidsreglement."

HOOFDSTUK V. - Inwerkingtredingsbepaling

Art. 14.

Dit decreet treedt in werking op 1 september 2008.