Besluit van de Vlaamse Regering betreffende [9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, assistentie vrije zorgberoepen en specifieke personenzorg9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

 • goedkeuringsdatum
  10 JULI 2008
 • publicatiedatum
  B.S.13/08/2008
 • zie ook
 • datum laatste wijziging
  22/04/2020
 • erratum
  err. B.S. 22-9-2008

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 24/07/2009 (B.S. 21/10/2009)

(2) B.Vl.R. van 07/10/2011 (B.S. 14/11/2011)

(3) B.Vl.R. van 27/04/2012 (B.S. 30/05/2012)

(4) B.Vl.R. van 01/03/2013 (B.S. 05/04/2013)

(5) B.Vl.R. van 06/09/2013 (B.S. 08/10/2013)

(6) B.Vl.R. van 28/02/2014 (B.S. 04/04/2014)

(7) B.Vl.R. van 05/09/2014 (B.S. 05/12/2014)

(8) B.Vl.R. van 25/09/2015 (B.S. 05/11/2015)

(9) B.Vl.R. van 08/09/2017 (B.S. 05/10/2017)

(10) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 27/08/2019)

(11) B.Vl.R. van 20/03/2020 (B.S. 22/04/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, in zonderheid op artikel 24, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Personenzorg;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 24 mei 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.677/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd :

1° bijlage VI tot en met VIII voor het studiegebied algemene personenzorg;

2° [11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
...11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
] bijlage X tot en met XIV voor het studiegebied assistentie vrije zorgberoepen;

3° bijlage I tot en met III, bijlage V [11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
, bijlage IX, bijlage XV en bijlage XVI11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
] voor het studiegebied specifieke personenzorg.

Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen als volgt afgeweken van het minimale aantal lestijden van de volgende opleidingen :

1° [11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
...11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
]

2° de uitbreidingsmodule Motorisch-visuele communicatievormen, vastgelegd in de opleidingsprofielen, vermeld in bijlage III en bijlage VI tot en met IX, kan voor snel-lerende cursisten maar 40 lestijden bedragen;

3° de uitbreidingsmodule Complexe cliëntcontexten, vastgelegd in de opleidingsprofielen, vermeld in bijlage VII en VIII, kan voor snel-lerende cursisten maar 40 lestijden bedragen;

4° de uitbreidingsmodule Mentor op de werkvloer, vastgelegd in de opleidingsprofielen, vermeld in [11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
bijlage III, bijlage VIII tot en met bijlage X, bijlage XV en bijlage XVI11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
] , kan voor snel-lerende cursisten 40 lestijden bedragen;

5° de uitbreidingsmodule Communicatieve hulmiddelen, vastgelegd in de opleidingsprofielen, vermeld in bijlage III en bijlage VI tot en met IX, kan voor snel-lerende cursisten maar 20 lestijden bedragen.

9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

[10B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
6° de opleiding Zorgkundige kan voor bijlerende cursisten 1540 lestijden bedragen, waarbij de module Totaalzorg 90 lestijden bedraagt en de module Individuele praktijkbegeleiding Zorgkundige 90 lestijden bedraagt.10B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

[11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020

7° de opleiding Kinderbegeleider Baby’s en Peuters kan voor snel lerende cursisten 668 lestijden bedragen, waarbij de module EHBO en levensreddend handelen maar 8 lestijden bedraagt en de module Stage Kinderbegeleider Baby’s en Peuters maar 40 lestijden bedraagt;

8° de opleiding Kinderbegeleider Schoolgaande Kinderen kan voor snel lerende cursisten 628 lestijden bedragen, waarbij de module EHBO en levensreddend handelen maar 8 lestijden bedraagt en de module Stage Kinderbegeleider Schoolgaande Kinderen maar 40 lestijden bedraagt;

9° de opleiding Kinderbegeleider Baby’s en Peuters kan voor traag lerende cursisten 1030 lestijden bedragen, waarbij de modules De kinderopvang en ik, Basis verzorging, Samenwerken in het team en interdisciplinair en Indeling tijd en ruimte baby’s en peuters 40 lestijden bedragen, de modules Basisprincipes van pedagogisch handelen en Voeding baby’s en peuters 60 lestijden bedragen, de modules Pedagogisch handelen baby’s en peuters, Omgaan met diversiteit in de kinderopvang, Verzorging baby’s en peuters, Kwaliteitsvol werken in de kinderopvang en Samenwerken met gezinnen en hun context 80 lestijden bedragen, de module Spel baby’s en peuters 120 lestijden bedraagt en de module Stage Kinderbegeleider Baby’s en Peuters 160 lestijden bedraagt;

10° de opleiding Kinderbegeleider Schoolgaande Kinderen kan voor traag lerende cursisten 970 lestijden bedragen, waarbij de modules De kinderopvang en ik, Basis verzorging, Samenwerken in het team en interdisciplinair, Indeling tijd en ruimte schoolgaande kinderen, Zorg schoolgaande kinderen en Voeding schoolgaande kinderen 40 lestijden bedragen, de module Basisprincipes van pedagogisch handelen 60 lestijden bedraagt, de modules Pedagogisch handelen schoolgaande kinderen, Omgaan met diversiteit in de kinderopvang, Kwaliteitsvol werken in de kinderopvang en Samenwerken met gezinnen en hun context 80 lestijden bedragen, de module Spel schoolgaande kinderen 120 lestijden bedraagt en de module Stage Kinderbegeleider Schoolgaande kinderen 160 lestijden bedraagt.

11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
]

Art. 2.

[9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
De uitbreidingsmodules Kraamzorg : verzorgende aspecten en Kraamzorg : psychosociale aspecten van de opleidingsprofielen, vermeld in bijlage I, VII en VIII, en de uitbreidingsmodules Kraamzorg : koken in de praktijk en Organisatie van de huishoudelijke taken van het opleidingsprofiel, vermeld in bijlage I, worden tijdens het schooljaar 2018-2019 geëvalueerd. De pedagogische begeleidingsdiensten, het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, de Vereniging van de Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap en de Expertisecentra Kraamzorg Vlaanderen worden uitgenodigd om aan de voormelde evaluatie deel te nemen.9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

[1B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009

Art. 2/1 en 2/2.

[9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
...9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

1B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
]

Art. 3.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Personenzorg wordt opgeheven.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2008.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

[11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
[9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Begeleider in de kinderopvang BO PZ 1089B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]
] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
...] 11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
]

Bijlage II

[11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
[5B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 08/10/2013
Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang BO PZ 1095B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 08/10/2013
]
] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
...] 11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
]

[1B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
Bijlage III1B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
]

[7B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
Jeugd- en gehandicaptenzorg BO PZ 1017B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
]

[1B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
Bijlage IV1B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
]

[7B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
...7B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
]

[2B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
Bijlage V2B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
]
[7B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014

Interculturele medewerker BO PZ 113 deel 1

Interculturele medewerker BO PZ 113 deel 2

7B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
] [2B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
Bijlage VI2B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
]

Logistiek assistent BO PZ 111

[2B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
Bijlage VII2B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
]

[9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Verzorgende BO PZ 1129B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

[2B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
Bijlage VIII2B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
]

[9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Zorgkundige BO PZ 1109B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

[3B.Vl.R. van 27/04/2012
B.S. 30/05/2012
Bijlage IX3B.Vl.R. van 27/04/2012
B.S. 30/05/2012
]

[5B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 08/10/2013
Animator voor bejaarden BO PZ 0015B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 08/10/2013
]

[7B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
Bijlage X7B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
]

Tandartsassistent BO PZ 103

[9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Bijlage XI9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

Farmaceutisch Technisch Assistent BO CH 002

[9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Bijlage XII9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

Uitvaartmedewerker BO AZ 003

[9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Bijlage XIII9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

Uitvaartassistent BO AZ 004

[9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
Bijlage XIV9B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

Uitvaartmanager BO AZ 005

[11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
Bijlage XV11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
]

Beroepsopleiding Kinderbegeleider baby's en peuters BO SP 001

[11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
Bijlage XVI11B.Vl.R. van 20/03/2020
B.S. 22/04/2020
]

Beroepsopleiding Kinderbegeleider schoolgaande kinderen BO SP 002