Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, assistentie vrije zorgberoepen en specifieke personenzorg

 • goedkeuringsdatum
  10 JULI 2008
 • publicatiedatum
  B.S.13/08/2008
 • datum laatste wijziging
  05/10/2017
 • erratum
  err. B.S. 22-9-2008

(opschrift gewijzigd bij B.Vl.R. van 8-9-2017)

COORDINATIE

B.Vl.R. 24-7-2009 - B.S. 21-10-2009

B.Vl.R. 7-10-2011 - B.S. 14-11-2011

B.Vl.R. 27-4-2012 - B.S. 30-5-2012

B.Vl.R. 1-3-2013 - B.S. 5-4-2013

B.Vl.R. 6-9-2013 - B.S. 8-10-2013

B.Vl.R. 28-2-2014 - B.S. 4-4-2014

B.Vl.R. 5-9-2014 - B.S. 5-12-2014

B.Vl.R. 25-9-2015 - B.S. 5-11-2015

B.Vl.R. 8-9-2017 - B.S. 5-10-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, in zonderheid op artikel 24, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Personenzorg;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 24 mei 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.677/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd :

1° bijlage VI tot en met VIII voor het studiegebied algemene personenzorg;

2° bijlage IV en bijlage X tot en met XIV voor het studiegebied assistentie vrije zorgberoepen;

3° bijlage I tot en met III, bijlage V en bijlage IX voor het studiegebied specifieke personenzorg.

Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen als volgt afgeweken van het minimale aantal lestijden van de volgende opleidingen :

1° de opleiding Begeleider in de Kinderopvang kan voor snel-lerende cursisten 1260 lestijden bedragen, waarbij de module Zorg in de kinderopvang 1 maar 20 lestijden bedraagt;

2° de uitbreidingsmodule Motorisch-visuele communicatievormen, vastgelegd in de opleidingsprofielen, vermeld in bijlage III en bijlage VI tot en met IX, kan voor snel-lerende cursisten maar 40 lestijden bedragen;

3° de uitbreidingsmodule Complexe cliëntcontexten, vastgelegd in de opleidingsprofielen, vermeld in bijlage VII en VIII, kan voor snel-lerende cursisten maar 40 lestijden bedragen;

4° de uitbreidingsmodule Mentor op de werkvloer, vastgelegd in de opleidingsprofielen, vermeld in bijlage I tot en met IV, bijlage VIII en bijlage IX, kan voor snel-lerende cursisten 40 lestijden bedragen;

5° de uitbreidingsmodule Communicatieve hulmiddelen, vastgelegd in de opleidingsprofielen, vermeld in bijlage III en bijlage VI tot en met IX, kan voor snel-lerende cursisten maar 20 lestijden bedragen.]

B.Vl.R. van 8-9-2017

Art. 2.

[De uitbreidingsmodules Kraamzorg : verzorgende aspecten en Kraamzorg : psychosociale aspecten van de opleidingsprofielen, vermeld in bijlage I, VII en VIII, en de uitbreidingsmodules Kraamzorg : koken in de praktijk en Organisatie van de huishoudelijke taken van het opleidingsprofiel, vermeld in bijlage I, worden tijdens het schooljaar 2018-2019 geëvalueerd. De pedagogische begeleidingsdiensten, het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, de Vereniging van de Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap en de Expertisecentra Kraamzorg Vlaanderen worden uitgenodigd om aan de voormelde evaluatie deel te nemen.]

B.Vl.R. van 8-9-2017

[Art. 2/1 en 2/2.

[[...]] ]

B.Vl.R. 24-7-2009; [[ ]] B.Vl.R. van 8-9-2017

Art. 3.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Personenzorg wordt opgeheven.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2008.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 22-9-2008 (onder " Erratum"); waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage III en IV worden toegevoegd met B.Vl.R. 24-7-2009 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage V tot en met VIII worden toegevoegd met B.Vl.R. 7-10-2011 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage IX wordt toegevoegd met B.Vl.R. 27-4-2012 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage III wordt gewijzigd door B.Vl.R. 1-3-2013 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen I, II, III, V t.e.m. IX worden gewijzigd door B.Vl.R. 6-9-2013 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen III, V, VII en VIII worden vervangen en Bijlage X toegevoegd, met B.Vl.R. 5-9-2014 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage I wordt vervangen met B.Vl.R. 25-9-2015 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen I, VII en VIII worden vervangen en Bijlagen XI tot en met XIV toegevoegd, met B.Vl.R. 8-9-2017 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.