[4B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 44B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.30/09/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    20/10/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 24/07/2009 (B.S. 21/10/2009)

(2) B.Vl.R. van 28/02/2014 (B.S. 04/04/2014)

(3) B.Vl.R. van 05/09/2014 (B.S. 05/12/2014)

(4) B.Vl.R. van 04/09/2020 (B.S. 20/10/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 24, § 1;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 3 oktober 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.676/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs [2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
worden de opleidingsprofielen voor de modulaire opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [4B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
bijlage I tot en met VI4B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
] , die bij dit besluit zijn2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
] gevoegd.

[2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014

Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen als volgt afgeweken van het minimale aantal lestijden van de volgende opleidingen :

1° de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 kan voor snel-lerende cursisten 160 lestijden bedragen, verdeeld in 4 modules van telkens 40 lestijden, of voor traag-lerende cursisten 360 lestijden, verdeeld in 4 modules van telkens 90 lestijden;

2° de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 2 kan voor snel-lerende cursisten 320 lestijden bedragen, verdeeld in 8 modules van telkens 40 lestijden, of voor traag-lerende cursisten 720 lestijden, verdeeld in 8 modules van telkens 90 lestijden;

3° de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 3 kan voor snel-lerende cursisten 160 lestijden bedragen, verdeeld in 2 modules van telkens 80 lestijden;

4° de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 4 kan voor snel-lerende cursisten 160 lestijden bedragen, verdeeld in 2 modules van telkens 80 lestijden.

2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

[4B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
5° de opleiding Lezen en Schrijven voor Anders Gealfabetiseerden Richtgraad 1 kan voor snel lerende cursisten 20 lestijden bedragen, waarbij de module Lezen en schrijven voor anders gealfabetiseerden 20 lestijden bedraagt;

6° de opleiding Lezen en Schrijven voor Anders Gealfabetiseerden Richtgraad 1 kan voor traag lerende cursisten 60 lestijden bedragen, waarbij de module Lezen en schrijven voor anders gealfabetiseerden 60 lestijden bedraagt.

4B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

[1B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009

Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van voormeld decreet wordt voor bijzondere doelgroepen als volgt afgeweken van het minimale aantal lestijden van de volgende opleidingen [2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
waarvan het opleidingsprofiel is vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
] :

1° [2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
...2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

2° [2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
...2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

3° [2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
...2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

4° de opleiding Nederlands tweede taal - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 3 kan voor snel-lerende cursisten 120 lestijden bedragen, verdeeld in 3 modules van telkens 40 lestijden;

5° [2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
...2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

6° de opleiding Nederlands tweede taal - professioneel juridisch richtgraad 4 kan voor snel-lerende cursisten 80 lestijden bedragen, verdeeld in 2 modules van telkens 40 lestijden.

1B.Vl.R. van 24/07/2009
B.S. 21/10/2009
]

Art. 2.

Het opleidingsprofiel, vermeld in artikel 1, wordt uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

[2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
De opleidingsprofielen vastgelegd in bijlage II tot en met V worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2017-2018 geëvalueerd.2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2008.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Bijlage I

NT2 Professioneel Gids/Reisleider R3 AO NT 015

[2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
Bijlage II2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

[3B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
Nederlands tweede taal - Richtgraad AO NT 0163B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
]

[2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
Bijlage III2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

[3B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014

Nederlands tweede taal - Richtgraad 2 AO NT 017

Nederlands tweede taal - Richtgraad 2 AO NT 017 vervolg

3B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 05/12/2014
]

[2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
Bijlage IV2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

Nederlands tweede taal - Richtgraad 3 AO NT 018

[2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
Bijlage V2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

Nederlands tweede taal - Richtgraad 3 AO NT 019

[4B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage VI4B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Nederlands tweede taal Richtgraad 1 en 2 AO NT 018