Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bouw

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.30/09/2008
  • datum laatste wijziging
    08/10/2013

COORDINATIE

B.Vl.R. 10-9-2010 - B.S. 22-10-2010

B.Vl.R. 7-10-2011 - B.S. 14-11-2011

B.Vl.R. 21-9-2012 - B.S. 22-11-2012

B.Vl.R. 6-9-2013 - B.S. 8-10-2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 24, § 1, en artikel 181, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied bouw;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 24 mei 2005, 19 december 2006 en 18 december 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.672/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied bouw, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [bijlage I tot en met XXII], die bij dit besluit zijn gevoegd.

B.Vl.R. van 21-9-2012

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

In afwijking van het eerste lid worden de opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlagen I tot en met IV, uiterlijk tijdens het schooljaar 2008-2009 [en het opleidingsprofiel vastgelegd in bijlage XVIII uiterlijk tijdens het schooljaar 2013-2014]¹ geëvalueerd. [Het opleidingsprofiel vastgelegd in bijlage XIX wordt uiterlijk tijdens het schooljaar 2014-2015 geëvalueerd.]²[De opleidingsprofielen vastgelegd in bijlagen XX tot en met XXII worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2015-2016 geëvalueerd.]³[De uitbreidingsmodules van de opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlage VIII en IX, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2016-2017 geëvalueerd.]4

[ ]¹ B.Vl.R. 10-9-2010; [ ]² B.Vl.R. 7-10-2011; [ ]³ B.Vl.R. 21-9-2012; [ ]4 B.Vl.R. van 6-9-2013

Art. 3.

§ 1. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding ruwbouwafwerking BSO 2, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen dekvloerlegger, stukadoor en tegelzetter.

§ 2. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding bouw BSO 2, vermeld in bijlage III bij hetzelfde decreet, heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen bekister, ijzervlechter, metselaar, stukadoor, tegelzetter en werfbediener.

§ 3. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding bouw BSO 3, vermeld in bijlage III bij hetzelfde decreet, heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen bekister, dakdekker leien en pannen, dakdekker metalen dak, dakdichter, ijzervlechter, polyvalent dakdekker, metselaar en werfbediener.

§ 4. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding polyvalent bouwvakman BSO 2, vermeld in bijlage III bij hetzelfde decreet, heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen bekister, ijzervlechter, metselaar en werfbediener.

[§ 5. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Onderhoud en Herstellingen BSO 3 heeft vanaf 1 september 2011 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Polyvalent Onderhoudsmedewerker Gebouwen.]¹

[§ 6. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Bouw TSO3 of de lineaire opleidingen Openbare werken TSO3 of Bouwtechniek TSO3 heeft vanaf 1 september 2012 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Assistent Calculator Bouw, Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw en Uitvoerend CAD-tekenaar Wegeniswerken.]²

[ ]¹ B.Vl.R. 7-10-2011; [ ]² B.Vl.R. van 21-9-2012

Art. 4.

De modulaire opleiding ruwbouwafwerking BSO 2 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog gedurende het schooljaar 2008-2009 gebruikt worden.

Art. 5.

De hierna vermelde modulaire opleidingen kunnen, bij wijze van overgangsmaatregel, nog gedurende de schooljaren 2008-2009 en 2009-2010 gebruikt worden :

1° bouw BSO 2;

2° bouw BSO 3;

3° polyvalent bouwvakman.

[Art. 5/1.

De modulaire opleiding Onderhoud en Herstellingen BSO 3 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog gedurende het schooljaar 2011-2012 georganiseerd worden.]

B.Vl.R. van 7-10-2011

Art. 6.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied bouw wordt opgeheven.

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XVIII wordt toegevoegd met B.Vl.R. 10-9-2010 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XIX wordt toegevoegd met B.Vl.R. 7-10-2011 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad , waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen XX t.e.m. XXII worden toegevoegd met B.Vl.R. 21-9-2012 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad , waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen VIII en IX worden gewijzigd met B.Vl.R. 6-9-2013 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad , waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.