Besluit van de Vlaamse Regering [3B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden huishoudhulp, huishoudelijk koken en huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken3B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
]

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.30/09/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    27/08/2019

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 06/09/2013 (B.S. 08/10/2013)

(2) B.Vl.R. van 28/02/2014 (B.S. 04/04/2014)

(3) B.Vl.R. van 13/07/2018 (B.S. 10/08/2018)

(4) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 27/08/2019)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 24, § 1, en artikel 181, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 13 mei 2003 en 24 januari 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.675/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[3B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd:

1° [4B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
bijlage IX voor het studiegebied huishoudhulp;4B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

2° bijlage VI voor het studiegebied huishoudelijk koken;

3° bijlage VII en VIII voor het studiegebied huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken.

3B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
]

Art. 2.

[3B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018

Het opleidingsprofiel, vastgelegd in bijlage VIII, wordt uiterlijk tijdens het schooljaar 2021-2022 geëvalueerd. [4B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
Het opleidingsprofiel dat vastgelegd is in bijlage IX, wordt uiterlijk tijdens het schooljaar 2022-2023 geëvalueerd.4B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
] De resultaten van die evaluatie worden besproken met de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.

3B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
]

Art. 3.

[3B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
...3B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
]

Art. 4.

[3B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
...3B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
]

Art. 5.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs wordt opgeheven.

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

[2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
...2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

Bijlage II

[2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
...2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

Bijlage III

[3B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
...3B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
]

Bijlage IV

[3B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
...3B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
]

Bijlage V

[4B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
...4B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

[2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
Bijlage VI2B.Vl.R. van 28/02/2014
B.S. 04/04/2014
]

Studiegebied Huishoudelijk onderwijs Opleiding Koken AO HU 006

Bijlage VII

Studiegebied Huishoudelijk onderwijs Opleiding Decoratief in de woning AO HU 005

[3B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
Bijlage VIII3B.Vl.R. van 13/07/2018
B.S. 10/08/2018
]

Studiegebied Huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken AO Naaien AO HU 006

[4B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
Bijlage IX4B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

Studiegebied Huishoudhulp Beroepsopleiding Huishoudhulp BO HH 01