Besluit van de Vlaamse Regering [betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden huishoudhulp, huishoudelijk koken en huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken (verv. BVR 13 juli 2018, art. 1, I: 1 september 2018)]

 • goedkeuringsdatum
  10/07/2008
 • publicatiedatum
  B.S. 30/09/2008 (pagina 50886)
 • bron

  Numac : 2008036106
 • datum laatste wijziging
  27/08/2019

Aanhef

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 24, § 1, en artikel 181, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 13 mei 2003 en 24 januari 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.675/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART. 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd:
1° bijlage IX voor het studiegebied huishoudhulp;
2° bijlage VI voor het studiegebied huishoudelijk koken;
3° bijlage VII en VIII voor het studiegebied huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken.

ART. 2.

Het opleidingsprofiel, vastgelegd in bijlage VIII, wordt uiterlijk tijdens het schooljaar 2021-2022 geëvalueerd. Het opleidingsprofiel dat vastgelegd is in bijlage IX, wordt uiterlijk tijdens het schooljaar 2022-2023 geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.

ART. 3.

...

ART. 4.

...

ART. 5.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs wordt opgeheven.

ART. 6.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

ART. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage I

...

BIJLAGE Bijlage II

...

BIJLAGE Bijlage III

BIJLAGE Bijlage IV

...

BIJLAGE Bijlage V

BIJLAGE Bijlage VI

BIJLAGE Bijlage VII

BIJLAGE Bijlage VIII

Bijlage IX