Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden meubelmakerij en schrijnwerkerij

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.30/09/2008
  • datum laatste wijziging
    05/10/2017

(opschrift gewijzigd bij B.Vl.R. van 8-9-2017)

COORDINATIE

B.Vl.R. 27-4-2012 - B.S. 30-5-2012

B.Vl.R. 21-9-2012 - B.S. 22-11-2012

B.Vl.R. 24-4-2015 - B.S. 4-6-2015

B.Vl.R. 18-3-2016 - B.S. 29-4-2016

B.Vl.R. 8-9-2017 - B.S. 5-10-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 24, § 1, en artikel 181, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 19 december 2006 en 18 december 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.674/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd :

1° bijlage VI, bijlage VIII tot en met IX, bijlage XVII tot en met XVIII en bijlage XXII voor het studiegebied meubelmakerij;

2° bijlage XI tot en met XVI, bijlage XIX tot en met XXI en bijlage XXIII tot en met XXVII voor het studiegebied schrijnwerkerij.]

B.Vl.R. van 8-9-2017

Art. 2 en 3.

[...]

B.Vl.R. van 8-9-2017

Art. 4.

[...]

B.Vl.R. van 18-3-2016

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage X wordt toegevoegd met B.Vl.R. 27-4-2012 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage V wordt vervangen door B.Vl.R. 21-9-2012 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XI tot en met XXI worden toegevoegd met B.Vl.R. 24-4-2015 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XXIII tot en met XXVII worden toegevoegd met B.Vl.R. 18-3-2016 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage II en VII worden opgeheven door B.Vl.R. 24-4-2015; Art. 16.

Bijlage I, IV en V worden opgeheven door B.Vl.R. 24-4-2015; Art. 15 en 17.

Bijlage IX wordt vervangen met B.Vl.R. 24-4-2015 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage III en IX worden opgeheven door B.Vl.R. 18-3-2016; Art. 4 en 5.

Bijlage XXII wordt toegevoegd met B.Vl.R. 18-3-2016 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage XXII wordt vervangen met B.Vl.R. 8-9-2017 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage X wordt opgeheven door B.Vl.R. 8-9-2017; Art. 26.