Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.30/09/2008
  • datum laatste wijziging
    01/09/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 11-6-2010 - B.S. 18-8-2010

B.Vl.R. 5-9-2014 - B.S. 5-12-2014

B.Vl.R. 24-4-2015 - B.S. 4-6-2015

B.Vl.R. 25-9-2015 - B.S. 5-11-2015

B.Vl.R. 18-3-2016 - B.S. 29-4-2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 16 en 24, § 1;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 12 juni 2007 en 3 oktober 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.673/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van de studiegebieden die behoren tot het hoger beroepsonderwijs, vastgelegd in [bijlage I en bijlage IV]³, die bij dit besluit zijn gevoegd.

[Ter uitvoering van artikel 179ter van hetzelfde decreet worden de modulaire opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van de studiegebieden die behoren tot het hoger beroepsonderwijs, vastgelegd in bijlage V tot en met XIII, die bij dit besluit zijn gevoegd.]¹

[Ter uitvoering van artikel 161/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, worden de opleidingsprofielen vastgelegd in [[bijlage XIX tot en met XXXIII]].]²

[ ]¹ B.Vl.R. 11-6-2010; [ ]² B.Vl.R. 5-9-2014; [ ]³ B.Vl.R. 18-3-2016; [[ ]] B.Vl.R. van 25-9-2015

Art. 2.

[...]

B.Vl.R. van 11-6-2010

[Art. 2/1.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de lineaire opleiding Topografie, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf 1 september 2010 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Topograaf.

Art. 2/2.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de lineaire opleiding Bouwkunde, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf 1 september 2010 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Bouwkundig Tekenaar.

Art. 2/3.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de lineaire opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde Psychiatrische Verpleegkunde, Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde Ziekenhuisverpleging of Kaderopleiding Nursing Geriatrie en Bejaardenzorg, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf 1 september 2010 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Kaderopleiding Nursing.

Art. 2/4.

De modulaire opleidingen Bank, Beurs en Financiën, Textielproductietechnieken, Design en Textiel, Topograaf, Bedrijfsautomatisatie en Chemie en Textiel kunnen, bij wijze van overgangsmaatregel, nog gedurende de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012 georganiseerd worden.]

B.Vl.R. van 11-6-2010

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad

Bijlagen V t.e.m. XIII worden toegevoegd met B.Vl.R. 11-6-2010; cfr. het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen XIV t.e.m. XVIII worden toegevoegd met B.Vl.R. 5-9-2014; cfr. het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen XIX t.e.m. XXII worden toegevoegd met B.Vl.R. 24-4-2015; cfr. het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen XXIII t.e.m. XXXIII worden toegevoegd met B.Vl.R. 25-9-2015; cfr. het Belgisch Staatsblad , waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen II en III worden opgeheven met B.Vl.R. 18-3-2016; Art. 9 en 10.