Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    21 NOVEMBER 2008
  • publicatiedatum
    B.S.27/01/2009
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    27/01/2009

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008.

HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK II. - Onderwijs

...

Afdeling VI. - Fonds - Terugvorderingen Salarissen - Centra voor Basiseducatie (Recuperatiefonds)

Art. 10.

§ 1. Er wordt een fonds "Terugvorderingen Salarissen - Centra voor Basiseducatie" opgericht, hierna het Fonds te noemen.

§ 2. Het Fonds is een B-fonds in de zin van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.

§ 3. Aan het Fonds worden alle ontvangsten voortvloeiend uit de terugstorting van onverschuldigde salarissen en vergoedingen toegewezen.

§ 4. De middelen van het Fonds kunnen uitsluitend aangewend worden voor uitgaven met betrekking tot de betaling van salarissen van personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie.

...

HOOFDSTUK XXV. - Slotbepalingen

Art. 86.

Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van :

- artikelen 2, 4, 10 en 11, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2008;

...