Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van [3B.Vl.R. van 27/10/2017
B.S. 24/11/2017
de ambten3B.Vl.R. van 27/10/2017
B.S. 24/11/2017
] , de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie

  • goedkeuringsdatum
    29 MEI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.17/08/2009
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/09/2018

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 06/09/2013 (B.S. 27/11/2013) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs
;

(2) B.Vl.R. van 27/10/2017 (B.S. 24/11/2017) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
;

(3) B.Vl.R. van 27/10/2017 (B.S. 24/11/2017) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie
;

(4) B.Vl.R. van 29/03/2019 (B.S. 26/06/2019) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de aanpassing aan het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs en tot toekenning van een bijkomende lineaire loonsverhoging en een bijkomende baremieke verhoging ter uitvoering van cao XI onderwijs, cao IV basiseducatie en cao V hoger onderwijs
;

(5) B.Vl.R. van 03/09/2021 (B.S. 14/10/2021) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, artikel X.39, 8° ingevoegd bij het decreet van 15 juni 2007, artikel X.40 en artikel X.58;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 127, artikel 128, § 2, en artikel 128bis, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 14 februari 2008;

Gelet op Protocol nr. 3 van 8 augustus 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie, vermeld in het decreet van 23 januari 2009 tot oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs;

Gelet op advies 45.105/1, gegeven op 25 september 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

[3B.Vl.R. van 27/10/2017
B.S. 24/11/2017
Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.3B.Vl.R. van 27/10/2017
B.S. 24/11/2017
]

HOOFDSTUK II. - De functies

Art. 2.

[3B.Vl.R. van 27/10/2017
B.S. 24/11/2017
In de centra voor basiseducatie kunnen de personeelsleden worden aangesteld in de volgende ambten :

1° bevorderingsambt van directeur

2° selectieambt van adjunct-directeur

3° wervingsambten

a) stafmedewerker;

b) leraar basiseducatie;

c) beleidsondersteunend administratief medewerker;

d) uitvoerend administratief medewerker;

e) ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting.

3B.Vl.R. van 27/10/2017
B.S. 24/11/2017
]

[5B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
f) ICT-coördinator5B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
]

HOOFDSTUK III. - De bekwaamheidsbewijzen

Art. 3.

[3B.Vl.R. van 27/10/2017
B.S. 24/11/2017

§ 1. De personeelsleden, vermeld in artikel 2, moeten houder zijn van een van de volgende bekwaamheidsbewijzen :

1° voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen :

a) de directeur : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor + bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB);

b) de adjunct-directeur : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor + bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB);

c) de stafmedewerker : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor;

d) de leraar basiseducatie : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor + BPB;

e) de beleidsondersteunend administratief medewerker : een bekwaamheidsbewijs van ten minste hoger secundair onderwijs (HSO);

f) de ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting : het certificaat of het getuigschrift van de opleiding van ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting.

[5B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
g) de ICT-coördinator: een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor;5B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
]

2° andere bekwaamheidsbewijzen

a) de directeur : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor;

b) de adjunct-directeur : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor;

c) de leraar basiseducatie : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor.

§ 2. Voor de personeelsleden die aangesteld zijn in het ambt van uitvoerend administratief medewerker, is geen studiebewijs vereist.

3B.Vl.R. van 27/10/2017
B.S. 24/11/2017
]

Art. 4.

Voor de bepalingen van dit hoofdstuk zijn artikel 3, § 1 en § 2, artikel 4, § 1 en § 2, en [1B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 27/11/2013
artikel 6, 7, [3B.Vl.R. van 27/10/2017
B.S. 24/11/2017
en 83B.Vl.R. van 27/10/2017
B.S. 24/11/2017
] 1B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 27/11/2013
] van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs van toepassing.

Art. 5.

Naast de studiebewijzen, vermeld in artikel 3, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, worden de studiebewijzen die behaald werden vóór 1 september 2008 in het kader van de verplichte bijscholing, vermeld in artikel 15 van het decreet van 12 juli 1990 houdende de regeling van de basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen, in de Centra voor Basiseducatie eveneens beschouwd als een bewijs van pedagogische bekwaamheid.

Art. 6.

[3B.Vl.R. van 27/10/2017
B.S. 24/11/2017
De personeelsleden vermeld in artikel 2, kunnen enkel een salaris verkrijgen als ze voldoen aan artikel 3.3B.Vl.R. van 27/10/2017
B.S. 24/11/2017
]

HOOFDSTUK IV. - De salarisschalen

Art. 7.

§ 1. [3B.Vl.R. van 27/10/2017
B.S. 24/11/2017
De personeelsleden die beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3, worden betaald overeenkomstig de volgende salarisschalen :

1° de directeur :

a) salarisschaal 511 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor + BPB;

b) salarisschaal 502 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor.

2° de adjunct-directeur :

a) salarisschaal 502 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor+ BPB;

b) salarisschaal 501 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor

3° de stafmedewerker : salarisschaal 501;

4° de leraar basiseducatie :

a) salarisschaal 346 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor+ BPB;

b) salarisschaal 301 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor;

5° de beleidsondersteunend administratief medewerker : salarisschaal 106;

6° de uitvoerend administratief medewerker : salarisschaal 122;

7° de ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting : salarisschaal 122.

3B.Vl.R. van 27/10/2017
B.S. 24/11/2017
]

[5B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
8° de ICT-coördinator: salarisschaal 501.5B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
]

§ 2. De salarisschalen vermeld in § 1, zijn vastgesteld bij [4B.Vl.R. van 29/03/2019
B.S. 26/06/2019
het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 20184B.Vl.R. van 29/03/2019
B.S. 26/06/2019
] houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs.

HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 8.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008.

Art. 9.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.