Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van de werkgroepen 'leerlingen met speciale noden in het deeltijds kunstonderwijs' en 'afstemming tijdelijke projecten kunstinitiatie voor kansarme en/of allochtone minderjarigen en muzische vorming'

  • goedkeuringsdatum
    24 JULI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.13/10/2009
  • datum laatste wijziging
    13/10/2009

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs, artikel 3, 4 en 5;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting gegeven op 28 april 2009;

Gelet op het advies 46.708/1 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2009, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, de scholen voor basisonderwijs, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en de scholen voor secundair onderwijs, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder het decreet : het decreet van 10 juli 2008 houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs.

HOOFDSTUK II. - Werkgroep "leerlingen met speciale noden in het deeltijds kunstonderwijs"

Art. 3.

§ 1. Er wordt een werkgroep "leerlingen met speciale noden in het deeltijds kunstonderwijs" opgericht die belast is met het uitvoeren van de opdracht zoals vermeld in artikel 3, § 2 van het decreet.

De werkgroep is samengesteld uit :

1° afgevaardigden van de instellingen, die tijdelijke projecten zoals vermeld in artikel 3, § 1 van het decreet, organiseren;

2° afgevaardigden van andere instellingen voor deeltijds kunstonderwijs, die aan de werkgroep wensen deel te nemen;

3° externe experts.

§ 2. Het Gemeenschapsonderwijs, de representatieve verenigingen van inrichtende machten en de representatieve vakorganisaties kunnen personen voordragen als externe expert.

§ 3. De onderwijsinspectie kan als waarnemer aan de werkgroep deelnemen.

§ 4. De werkgroep kan opgesplitst worden in thematische subwerkgroepen.

Art. 4.

De werkgroep bezorgt uiterlijk 1 mei 2010 haar eindrapport aan de Vlaamse Regering die het voorlegt aan het Vlaams Parlement.

HOOFDSTUK III. - Werkgroep "afstemming kunstinitiatie voor kansarme en/of allochtone minderjarigen en muzische vorming"

Art. 5.

§ 1. Er wordt een werkgroep "afstemming kunstinitiatie voor kansarme en/of allochtone minderjarigen en muzische vorming" opgericht die belast is met het uitvoeren van de opdracht zoals vermeld in artikel 4, § 2 en artikel 5, § 2 van het decreet.

De werkgroep is samengesteld uit :

1° afgevaardigden van de instellingen en scholen, die tijdelijke projecten zoals vermeld in artikel 4, § 1 en artikel 5, § 1 van het decreet, organiseren;

2° afgevaardigden van andere instellingen voor deeltijds kunstonderwijs, basis- en secundaire scholen, die aan de werkgroep wensen deel te nemen;

3° externe experts.

§ 2. Het Gemeenschapsonderwijs, de representatieve verenigingen van inrichtende machten en de representatieve vakorganisaties kunnen personen voordragen als externe expert.

§ 3. De onderwijsinspectie kan als waarnemer aan de werkgroep deelnemen.

§ 4. De werkgroep kan opgesplitst worden in regionale subwerkgroepen.

Art. 6.

De werkgroep bezorgt uiterlijk 1 mei 2010 haar eindrapport aan de Vlaamse Regering die het voorlegt aan het Vlaams Parlement.

HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 7.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.