[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

  • goedkeuringsdatum
    24 JULI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.14/10/2009
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    20/10/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 11/06/2010 (B.S. 05/08/2010)

(2) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 27/08/2019)

(3) B.Vl.R. van 04/09/2020 (B.S. 20/10/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 2;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 26 februari 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 3 februari 2009;

Gelet op protocol nr. 692 van 24 april 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 458 van 24 april 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 46.704/1 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen, die bij dit besluit zijn gevoegd :

1° bijlage I [3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
en bijlage IV3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
] voor de studiegebieden Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2 en Scandinavische talen;

2° bijlage II en III voor de studiegebieden Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Oosterse talen en Slavische talen.

2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
3° bijlage V en VI voor de studiegebieden Europese talen richtgraad 3 en 4 en Scandinavische talen.3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs wordt voor bijzondere doelgroepen als volgt afgeweken van het minimale aantal lestijden van de volgende opleidingen :

1° de opleiding Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans of Zweeds richtgraad 1 kan voor snel-lerende cursisten 140 lestijden bedragen, verdeeld in 4 modules van telkens 35 lestijden;

2° de opleiding Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans of Zweeds richtgraad 2 kan voor snel-lerende cursisten 280 lestijden bedragen, verdeeld in 8 modules van telkens 35 lestijden;

3° de opleiding Grieks, Pools, Russisch of Turks richtgraad 2 kan voor snel-lerende cursisten 280 lestijden bedragen, verdeeld in 8 modules van telkens 35 lestijden;

[1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010

4° [2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
de opleiding Frans [3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
of Engels3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
] richtgraad 1 kan voor traaglerende cursisten 360 lestijden bedragen, verdeeld in twee modules Breakthrough A/B van telkens 90 lestijden en twee modules Waystage A/B van telkens 90 lestijden;2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

5° [3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

1B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010
]

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
6° de opleiding Duits, Engels of Frans richtgraad 3 kan voor snel lerende cursisten 160 lestijden bedragen, verdeeld in twee modules Vantage 1 A/B van telkens 40 lestijden en twee modules Vantage 2 A/B van telkens 40 lestijden;

7° de opleiding Duits, Engels of Frans richtgraad 4 kan voor snel lerende cursisten 160 lestijden bedragen, verdeeld in twee modules Effectiveness 1 A/B van telkens 40 lestijden en twee modules Effectiveness 2 A/B van telkens 40 lestijden.

3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 2.

[2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
Het opleidingsprofiel, vastgelegd in bijlage III, die bij dit besluit is gevoegd, wordt uiterlijk tijdens het schooljaar 2022-2023 geëvalueerd. De pedagogische begeleidingsdiensten van het volwassenenonderwijs en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs worden uitgenodigd om aan de voormelde evaluatie deel te nemen.2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2009.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Europese talen groep 1*R1 AO TA 0013B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Bijlage II

Europese talen groep 2*R1 AO TA 005

[2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
Bijlage III2B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

Europese neventalen R1 en R2, Oosterse talen en Slavische talen

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage IV3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Europese neventalen R1 en R2, Scandinavische talen AO TA 002

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage V3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Europese talen groep 1 richtgraad 3 AO TA 003

[3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage VI3B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Europese talen R3 en R4, Scandinavische talen AO TA 004