Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied textiel

  • goedkeuringsdatum
    24 JULI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.15/10/2009
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    05/04/2013

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 01/03/2013 (B.S. 05/04/2013)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, artikel 179bis, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, en artikel 181, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 26 februari 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 3 februari 2009;

Gelet op protocol nr. 692 van 24 april 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 458 van 24 april 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 46.705/1 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied textiel, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
bijlagen I tot en met III1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
] , die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. [1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Het opleidingsprofiel, vastgelegd in bijlage III, wordt uiterlijk tijdens het schooljaar 2016-2017 geëvalueerd.1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Art. 3.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de lineaire opleiding montage van textielmachines BSO 3, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf 1 april 2009 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding kwaliteitswisselaar platweverij.

[1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de lineaire opleidingen Handweven BSO3, Handweven - woning BSO3, Handweven - vervolmaking BSO3 of Handweven - Kleding BSO3 heeft vanaf 1 februari 2013 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Handwever.1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2009.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

Opleiding Kwaliteitswisselaar platweverij BO TX 018

Bijlage II

Zwevende Module

[1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Bijlage III1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Opleiding Handwever BO TX 019