Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling en indeling van de ambten in de Centra voor Volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    15 FEBRUARI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.28/03/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    14/10/2021

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 19/03/2010 (B.S. 23/04/2010)

(2) B.Vl.R. van 16/11/2018 (B.S. 21/12/2018)

(3) B.Vl.R. van 03/09/2021 (B.S. 14/10/2021) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 129;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 oktober 2007;

Gelet op protocol nr. 647 van 26 oktober 2007 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 412 van 26 oktober 2007 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité, bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 43.821/1 van de Raad van State, gegeven op 6 december 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en het ondersteunend personeel die tewerkgesteld zijn in centra voor volwassenenonderwijs die gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid.

Art. 2.

De ambten die de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel kunnen uitoefenen in een centrum voor volwassenenonderwijs, worden als volgt vastgelegd en ingedeeld :

1° [1B.Vl.R. van 19/03/2010
B.S. 23/04/2010
wervingsambten :

a) in het secundair volwassenenonderwijs : leraar secundair volwassenenonderwijs;

b) [2B.Vl.R. van 16/11/2018
B.S. 21/12/2018
...2B.Vl.R. van 16/11/2018
B.S. 21/12/2018
]

1B.Vl.R. van 19/03/2010
B.S. 23/04/2010
]

2° selectieambten :

a) technisch adviseur;

b) adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs;

c) [2B.Vl.R. van 16/11/2018
B.S. 21/12/2018
...2B.Vl.R. van 16/11/2018
B.S. 21/12/2018
]

3° bevorderingsambten :

a) technisch adviseur-coördinator;

b) directeur.

De ambten onder 1° behoren tot het onderwijzend personeel en de ambten onder 2° en 3° behoren tot het bestuurspersoneel.

Art. 3.

De ambten die de leden van het ondersteunend personeel kunnen uitoefenen in een centrum voor volwassenenonderwijs, worden als volgt vastgelegd en ingedeeld :

1° wervingsambten :

a) administratief medewerker;

[2B.Vl.R. van 16/11/2018
B.S. 21/12/2018
b) stafmedewerker;2B.Vl.R. van 16/11/2018
B.S. 21/12/2018
]

[3B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
c) ICT-coördinator3B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
]

2° selectieambten : nihil;

3° bevorderingsambten : nihil.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op [1B.Vl.R. van 19/03/2010
B.S. 23/04/2010
1 september 20101B.Vl.R. van 19/03/2010
B.S. 23/04/2010
] .

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.