Besluit van de Vlaamse Regering [7B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, bedrijfsbeheer en logistiek en verkoop 7B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

  • goedkeuringsdatum
    11/06/2010
  • publicatiedatum
    B.S.28/07/2010
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    23/04/2021

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 07/10/2011 (B.S. 14/11/2011)

(2) B.Vl.R. van 21/09/2012 (B.S. 22/11/2012)

(3) B.Vl.R. van 01/03/2013 (B.S. 05/04/2013)

(4) B.Vl.R. van 06/09/2013 (B.S. 08/10/2013)

(5) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 20/09/2016)

(6) B.Vl.R. van 10/03/2017 (B.S. 10/04/2017)

(7) B.Vl.R. van 15/02/2019 (B.S. 23/05/2019)

(8) B.Vl.R. van 04/09/2020 (B.S. 20/10/2020)

(9) B.Vl.R. van 26/02/2021 (B.S. 23/04/2021)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, artikel 180, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008 en 30 april 2009;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 3 maart 2009;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, gedaan op 14 januari 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 23 februari 2010;

Gelet op protocol nr. 721 van 2 april 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 488 van 2 april 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 48.189/1 van de Raad van State, gegeven op 20 mei 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[7B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen die bij dit besluit zijn gevoegd:

1° [8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
bijlage VI en bijlage XVI tot en met XXII8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
] voor het studiegebied administratie;

2° bijlage XIV en XV voor het studiegebied bedrijfsbeheer;

3° [8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
bijlage VI, bijlage VIII tot en met XIII en bijlage XXIII8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
] voor het studiegebied logistiek en verkoop.

7B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

[2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012

Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet, wordt voor bijzondere doelgroepen als volgt afgeweken van het minimale aantal lestijden van de volgende opleidingen :

1° [8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
de opleiding Secretariaatsmedewerker kan voor snel-lerende cursisten 860 lestijden bedragen, waarbij de modules Tekstverwerking 1, Tekstverwerking 2 en Rekenblad 1 40 lestijden kunnen bedragen; ] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

2° [8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
de opleiding Boekhoudkundig Bediende kan voor snel-lerende cursisten 880 lestijden bedragen, waarbij de modules Tekstverwerking 1 en Rekenblad 1 40 lestijden kunnen bedragen; ] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

3° [8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
de opleiding Medisch-administratief Bediende kan voor snel-lerende cursisten 640 lestijden bedragen, waarbij de module Tekstverwerking 1 40 lestijden kan bedragen. ] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

[6B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
4° de opleiding Bedrijfsbeheer kan voor snel-lerende cursisten 100 lestijden bedragen, waarbij de module Basiskennis bedrijfsbeheer 100 lestijden bedraagt.6B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

[8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020

5° de opleiding Administratief Medewerker Onthaal kan voor snel lerende cursisten 620 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 80 lestijden bedraagt;

6° de opleiding Administratief Medewerker Onthaal kan voor traag lerende cursisten 700 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden [9B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
160 lestijden9B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] bedraagt;

7° de opleiding Polyvalent Administratief Medewerker kan voor snel lerende cursisten 660 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 80 lestijden bedraagt;

8° de opleiding Polyvalent Administratief Medewerker kan voor traag lerende cursisten 740 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden [9B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
160 lestijden9B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] bedraagt;

9° de opleiding Medisch Administratief Assistent kan voor snel lerende cursisten 740 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 80 lestijden bedraagt;

10° de opleiding Medisch Administratief Assistent kan voor traag lerende cursisten [9B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
8209B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden [9B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
160 lestijden9B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] bedraagt;

11° de opleiding HR Assistent kan voor snel lerende cursisten 700 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 80 lestijden bedraagt;

12° de opleiding HR Assistent kan voor traag lerende cursisten 780 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden [9B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
160 lestijden9B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] bedraagt;

13° de opleiding Boekhoudkundig Assistent kan voor snel lerende cursisten 640 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 80 lestijden bedraagt;

14° de opleiding Boekhoudkundig Assistent kan voor traag lerende cursisten 720 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden [9B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
160 lestijden9B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] bedraagt;

15° de opleiding Vastgoed Assistent kan voor snel lerende cursisten 640 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 80 lestijden bedraagt;

16° de opleiding Vastgoed Assistent kan voor traag lerende cursisten 720 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden [9B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
160 lestijden9B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
] bedraagt.

8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Art. 2.

[7B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019

Het opleidingsprofiel, vastgelegd in bijlage XV bij dit besluit, wordt uiterlijk tijdens het schooljaar 2022-2023 geëvalueerd. De pedagogische begeleidingsdiensten van het volwassenenonderwijs en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs worden uitgenodigd om aan de voormelde evaluatie deel te nemen.

7B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Art. 3.

[7B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
...7B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Art. 4.

[7B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
...7B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2010.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlagen

Bijlage I

[7B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
...7B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

[1B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
Bijlage II1B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
]

[8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 003] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

[1B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
Bijlage III1B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
]

[8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

[1B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
Bijlage IV1B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
]

[8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Opleiding Medisch Administratief bediende BO HA 005] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

[1B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
Bijlage V1B.Vl.R. van 07/10/2011
B.S. 14/11/2011
]

[8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Opleiding Boekhoudkundige bediende BO HA 006] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

[2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Bijlage VI2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

Opleiding Transport- en logistiek medewerker BO HA 007

[2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Bijlage VII2B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

[8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
[ (tot 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Opleiding Meertalig Polyvalent Bediende BO HA 002] [ (vanaf 01/09/2022)B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
...] 8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

[3B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Bijlage VIII3B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Opleiding Polyvalent verkoper BO HA 008 deel 1

Opleiding Polyvalent verkoper BO HA 008 deel 2

[4B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 08/10/2013
Bijlage IX4B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 08/10/2013
]

Opleiding Contactcentermedewerker BO HA 009

[4B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 08/10/2013
Bijlage X4B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 08/10/2013
]

Opleiding Magazijnmedewerker BO HA 010

[5B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage XI5B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Opleidingsprofiel Behandelaar Luchtvracht en Bagage deel 1

Opleidingsprofiel Behandelaar Luchtvracht en Bagage deel 2

[5B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage XII5B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Opleiding Magazijnier BO HA 302

[5B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
Bijlage XIII5B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 20/09/2016
]

Opleiding Verhuizer BO HA 301

[6B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
Bijlage XIV6B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

Bedrijfsbeheer BO HA 011

[7B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
Bijlage XV7B.Vl.R. van 15/02/2019
B.S. 23/05/2019
]

Ondernemerschap AO BB 001

[8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XVI8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Polyvalent administratief ondersteuner BO ADM 01

[8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XVII8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Administratief medewerker onthaal BO ADM 03

[8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XVIII8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Polyvalent administratief medewerker BO ADM 02

[8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XIX8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Medisch administratief assistent BO ADM 04

[8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XX8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

HR assistent BO ADM 07

[8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XXI8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Boekhoudkundig assistent BO ADM 05

[8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XXII8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Vastgoed assistent BO ADM 06

[8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
Bijlage XXIII8B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 20/10/2020
]

Verpakker BO LVK 001