Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied lichaamsverzorging

  • goedkeuringsdatum
    11 JUNI 2010
  • publicatiedatum
    B.S.29/07/2010
  • datum laatste wijziging
    01/09/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 1-3-2013 - B.S. 5-4-2013

B.Vl.R. 18-3-2016 - B.S. 29-4-2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Lichaamsverzorging;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 20 december 2005 en 9 december 2008;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, gedaan op 2 juni 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 23 februari 2010;

Gelet op protocol nr. 721 van 2 april 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 488 van 2 april 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 48.190/1 van de Raad van State, gegeven op 20 mei 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied lichaamsverzorging, die behoren tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [bijlage III en bijlage V tot en met XIV], die bij dit besluit zijn gevoegd.

B.Vl.R. 18-3-2016

Art. 2.

De opleidingsprofielen die zijn vastgelegd in bijlage I tot en met V van dit besluit, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2010-2011 geëvalueerd en de opleidingsprofielen die zijn vastgelegd in bijlage VI tot en met X van dit besluit, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2013-2014 geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

[De opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlagen XI en XII, en de uitbreidingsmodules van de opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlage VIII en bijlage X, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2016-2017 geëvalueerd.]

B.Vl.R. 1-3-2013

[Art. 2/1.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Grime TSO3 of Schoonheidsverzorging TSO3 heeft vanaf 1 februari 2013 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Allround Grimeur-Visagist.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Schoonheidsverzorging TSO3 heeft vanaf 1 februari 2013 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Nagelstylist.

[[Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Kappersmedewerker, heeft vanaf 1 februari 2016 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Kapper.]] ]

B.Vl.R. 1-3-2013; [[ ]] B.Vl.R. 18-3-2016

Art. 3.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Lichaamsverzorging wordt opgeheven.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2010.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen VIII en X worden vervangen en bijlagen XI en XII worden toegevoegd met B.Vl.R. 1-3-2013 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlagen XIII en XIV worden toegevoegd met B.Vl.R. 18-3-2016 en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Bijlage I wordt opgeheven met B.Vl.R. 18-3-2016; Art. 13.