Besluit van de Vlaamse Regering [2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
]

  • goedkeuringsdatum
    17 SEPTEMBER 2010
  • publicatiedatum
    B.S.22/10/2010
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    05/02/2018

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 27/04/2012 (B.S. 30/05/2012) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het experimenteel nieuw studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde en de studiegebieden hout en personenzorg, en van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs
;

(2) B.Vl.R. van 22/12/2017 (B.S. 05/02/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs, de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs - XIII- Mozaïek, artikel IX.3

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, artikel 130, artikel 180, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008 en 30 april 2009;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 3 maart 2009;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, gedaan op 13 en 15 januari 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 23 februari 2010;

Gelet op protocol nr. 728 van 2 juli 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 495 van 2 juli 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 48.537/1/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

T [2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
...2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
]

Art. 2.

[2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs van het studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in bijlage II tot en met IV, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen op de wijze, vermeld in het derde lid, van het minimale aantal lestijden afgeweken.

De opleiding Bibliotheekmedewerker, vastgelegd in bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd, kan voor snel-lerende cursisten 160 lestijden omvatten waarbij:

1° de module Bibliotheekadministratie maar twintig lestijden bedraagt;

2° de module Informatieverstrekking maar dertig lestijden bedraagt;

3° de module Introductie in de bibliotheek- en informatiesector maar twintig lestijden bedraagt;

4° de module Ondersteuning van activiteiten en pr maar twintig lestijden bedraagt;

5° de module Onthaal en begeleiding van bibliotheek- of informatiegebruikers maar dertig lestijden bedraagt;

6° de module Verzorgen en toegankelijk maken van het informatieaanbod maar veertig lestijden bedraagt.

2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
]

Art. 3.

[2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
...2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
]

Art. 4.

[2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
...2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
]

Art. 5.

[2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
...2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
]

Art. 6.

[2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
...2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
]

Art. 7.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2010.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

[2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
...2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
]

Bijlage II

[1B.Vl.R. van 27/04/2012
B.S. 30/05/2012
Opleiding Initiatie Archiefkunde BO BD 0021B.Vl.R. van 27/04/2012
B.S. 30/05/2012
]

[1B.Vl.R. van 27/04/2012
B.S. 30/05/2012
Bijlage III1B.Vl.R. van 27/04/2012
B.S. 30/05/2012
]

Opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed BO BD 003

[2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
Bijlage IV2B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
]

Beroepsopleiding Bibliotheekmedewerker - informatiebemiddelaar BO BD 401