Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied chemie

  • goedkeuringsdatum
    07 OKTOBER 2011
  • publicatiedatum
    B.S.31/10/2011
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    05/10/2017

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 01/03/2013 (B.S. 05/04/2013)

(2) B.Vl.R. van 08/09/2017 (B.S. 05/10/2017)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, artikel 180, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 30 april 2009 en 9 juli 2010;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, gedaan op 14 en 15 september 2010;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 9 november 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 30 juni 2011;

Gelet op protocol nr. 756 van 15 juli 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 523 van 15 juli 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 50.062/1 van de Raad van State, gegeven op 22 september 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied chemie, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [2B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
[bijlage 1 en bijlage 3 tot en met 6]2B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
] , die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2 t.e.m. 4.

[2B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
...2B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

MO Procesoperator Chemie BO CH 001

Bijlage II

[2B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
...2B.Vl.R. van 08/09/2017
B.S. 05/10/2017
]

[1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Bijlage III1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Bieren BO CH 003

[1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Bijlage IV1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Wijnen BO CH 004

Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Wijnen BO CH 004 vervolg

[1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Bijlage V1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Destillaten en likeuren BO CH 005

[1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Bijlage VI1B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Zuivel BO CH 006