Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied juwelen

  • goedkeuringsdatum
    07 OKTOBER 2011
  • publicatiedatum
    B.S.04/11/2011
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    22/11/2012

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 21/09/2012 (B.S. 22/11/2012)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, artikel 180, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 30 april 2009 en 9 juli 2010;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, gedaan op 15 september 2010;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 9 november 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 30 juni 2011;

Gelet op protocol nr. 756 van 15 juli 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 523 van 15 juli 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 50.065/1 van de Raad van State, gegeven op 22 september 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs [1B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied juwelen, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in bijlage 1 tot en met 5, die bij dit besluit zijn gevoegd1B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
] .

Art. 2.

Het opleidingsprofiel, vermeld in artikel 1, wordt uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

[1B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
In afwijking van het eerste lid worden de opleidingsprofielen, vastgelegd in bijlage 2 tot en met 5, uiterlijk tijdens het schooljaar 2015-2016 geëvalueerd.1B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

Art. 3.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Uurwerkmaken BSO 3 heeft vanaf 1 september 2011 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Uurwerkmaker.

[1B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Goudsmederij BSO3 of de lineaire opleidingen Juwelenherstelling BSO3 of Edelsteenzetten BSO3 heeft vanaf 1 september 2012 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Edelsteenzetter, Goudsmid, Juwelenhersteller en Zilversmid.1B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

Art. 4.

De modulaire opleiding Uurwerkmaken BSO 3 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog gedurende het schooljaar 2011-2012 georganiseerd worden.

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Bijlage I

Opleiding uurwerkmaker BO JU 01

[1B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Bijlage II1B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

Opleiding Goudsmid BO JU 02

[1B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Bijlage III1B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

Opleiding Zilversmid BO JU 03

[1B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Bijlage IV1B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

Opleiding Edelsteenzetter BO JU 04

[1B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
Bijlage V1B.Vl.R. van 21/09/2012
B.S. 22/11/2012
]

Opleiding Juweelhersteller BO JU 05