Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied informatie- en communicatietechnologie van de basiseducatie

  • goedkeuringsdatum
    20 JANUARI 2012
  • publicatiedatum
    B.S.24/05/2012
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    24/05/2012

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 11, § 5, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 oktober 2011;

Gelet op advies 50.673/1 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor het leergebied informatie- en communicatietechnologie van de basiseducatie worden de eindtermen informatie- en communicatietechnologie van het lager onderwijs en de eindtermen en ontwikkelingsdoelen informatie- en communicatietechnologie van de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs vervangen door de eindtermen die zijn opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Overeenkomstig artikel 11, § 5, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs treedt dit besluit in werking op de datum die wordt vastgesteld in het decreet tot bekrachtiging van dit besluit.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.