Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de eindtermen voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming van het studiegebied algemene vorming van het secundair volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    20 januari 2012
  • publicatiedatum
    B.S.24/05/2012
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    03/09/2012

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 11, § 5, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 maart 2011;

Gelet op advies 50.719/1 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Conform artikel 11, § 5 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en gelet op de eigenheid van het volwassenenonderwijs, worden de eindtermen bso en tso van de tweede en derde graad van het voltijds secundair onderwijs vervangen door de eindtermen voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming van het studiegebied algemene vorming van het secundair volwassenenonderwijs die zijn opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Algemene Vorming worden tussen de woorden "derde graad" en het woord "opgenomen" de woorden "met uitzondering van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming" ingevoegd.

Art. 3.

Conform artikel 11, § 5 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs treedt dit besluit in werking op de datum die wordt vastgesteld in het decreet tot bekrachtiging van dit besluit.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.