Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied algemene vorming

  • goedkeuringsdatum
    03 februari 2012
  • publicatiedatum
    B.S.06/04/2012
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/04/2017

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 10/03/2017 (B.S. 10/04/2017)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikelen 20 en 87, § 1;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, artikel 24, § 2, artikel 25ter ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011 en artikel 41, § 4, 1° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied algemene vorming;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, gedaan op 14 september 2010;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 9 november 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 juni 2011;

Gelet op protocol nr. 762 van 9 december 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling ‹ Vlaamse Gemeenschap › van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 529 van 9 december 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 50.782/1 van de Raad van State, gegeven op 12 januari 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied algemene vorming, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [1B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
bijlage 13 tot en met 261B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
] , die bij dit besluit zijn gevoegd.

Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van hetzelfde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen als volgt afgeweken van het minimale aantal lestijden van een opleiding : de opleiding Aanvullende Algemene Vorming kan voor traag lerende cursisten tot 900 lestijden bedragen, waarbij de modules Wiskunde Basis, Wiskunde B2 en Nederlands Basis telkens 80 lestijden kunnen bedragen.

Art. 2.

Het opleidingsprofiel Aanvullende Algemene Vorming dat in bijlage 17 is vastgelegd, wordt uiterlijk tijdens het schooljaar 2015-2016 geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

De bevoegde administratie zal de instroom en de deelname van de cursisten aan alle mogelijke modules van het opleidingsprofiel Aanvullende Algemene Vorming monitoren vanaf de invoering van dit opleidingsprofiel en gedurende de twee daaropvolgende schooljaren.

Art. 3.

De modulaire opleidingen Algemene Vorming TSO2, Algemene Vorming TSO3 en Algemene Vorming BSO3 kunnen, bij wijze van overgangsmaatregel, nog gedurende de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 georganiseerd worden.

Art. 4.

Artikel 1, 2, 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied algemene vorming worden opgeheven.

Art. 5.

Bijlage I tot en met XVI bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 6.

Bijlage 10, 11 en 12 bij dit besluit worden opgeheven op 1 september 2014.

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2012, met uitzondering van de bepalingen waarvan de inwerkingtreding bepaald wordt bij artikel 6.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage 1 t.e.m. 12

[1B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
...1B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

Bijlage 13

MO Opfris Tweede Graad ASO AO AV 017

Bijlage 14

MO Opfris Tweede Graad TSO AO AV 018

Bijlage 15

MO Opfris Derde Graad ASO AO AV 019

Bijlage 16

MO Opfris Derde Graad TSO AO AV 020

Bijlage 17

Opleiding Aanvullende algemene vorming AO AV 021

[1B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
Bijlage 181B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

Wetenschappen AO AV 004

[1B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
Bijlage 191B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

Economie AO AV 002

[1B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
Bijlage 201B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

Humane Wetenschappen ASO2 AO AV 003

[1B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
Bijlage 211B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

Economie - moderne talen AO AV 006

[1B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
Bijlage 221B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

Economie - wiskunde AO AV 007

[1B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
Bijlage 231B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008

[1B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
Bijlage 241B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

Moderne Talen - Wetenschappen AO AV 009

[1B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
Bijlage 251B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

Moderne Talen - Wiskunde AO AV 010

[1B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
Bijlage 261B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

Wetenschappen - Wiskunde AO AV 011