Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied toerisme

  • goedkeuringsdatum
    21 september 2012
  • publicatiedatum
    B.S.24/10/2012
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    29/04/2016

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 06/09/2013 (B.S. 08/10/2013)

(2) B.Vl.R. van 18/03/2016 (B.S. 29/04/2016)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009 en 1 juli 2011, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 30 april 2009 en 9 juli 2010;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, gedaan op 14 september 2011;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 8 november 2011;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 27 juni 2012;

Gelet op protocol nr. 775 van 13 juli 2012 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 543 van 13 juli 2012 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 51.754/1/V van de Raad van State, gegeven op 4 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied toerisme, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in [2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
bijlage 1 tot en met 52B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
] , die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2015-2016 geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Het opleidingsprofiel, vermeld in bijlage 3, wordt uiterlijk tijdens het schooljaar 2016-2017 geëvalueerd.

Art. 3.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Toerisme en Onthaal TSO 3, heeft vanaf 1 september 2012 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Host/hostess op een Toeristische Bestemming en Toeristisch Receptionist.

[1B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 08/10/2013
Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Toerisme en Onthaal TSO3 heeft vanaf 1 september 2013 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator.1B.Vl.R. van 06/09/2013
B.S. 08/10/2013
]

[2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Gids van het hoger beroepsonderwijs, heeft vanaf 1 februari 2016 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Gids van het secundair volwassenenonderwijs.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Reisleider van het hoger beroepsonderwijs, heeft vanaf 1 februari 2016 onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Reisleider van het secundair volwassenenonderwijs.

2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2012.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

Opleiding Host/hostess op een Toeristische Bestemming BO TO 001

Bijlage II

Opleiding toeristisch Receptionist BO TO 002

Bijlage III

Opleiding Medewerker reisbureau/touroperator BO TO 003

[2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
Bijlage IV2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

Opleiding Gids BO TO 401

[2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
Bijlage V2B.Vl.R. van 18/03/2016
B.S. 29/04/2016
]

Opleiding Reisleider BO TO 501