Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied maritieme opleidingen

  • goedkeuringsdatum
    01 maart 2013
  • publicatiedatum
    B.S.09/04/2013
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    09/04/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009 en 1 juli 2011, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 30 april 2009 en 9 juli 2010;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep, gedaan op 13 januari 2012;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 20 maart 2012;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 6 december 2012;

Gelet op protocol nr. 785 van 14 februari 2013 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 553 van 14 februari 2014 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 52.769/1 van de Raad van State, gegeven op 14 februari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied maritieme opleidingen, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in bijlage 1 en 2, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2016-2017 geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Art. 3.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Maritieme opleiding: dek en motoren TSO3, heeft vanaf 1 februari 2013 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Maritieme Opleiding Dek en Maritieme Opleiding Motoren.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2013.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage 1

Maritieme opleiding dek BO MA 001

Bijlage 2

Maritieme opleiding motoren BO MA 002