[1B.Vl.R. van 10/04/2020
B.S. 08/05/2020
OPGEHEVEN: 1B.Vl.R. van 10/04/2020
B.S. 08/05/2020
] Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Dakdekker

  • goedkeuringsdatum
    21 juni 2013
  • publicatiedatum
    B.S.12/08/2013
  • datum laatste wijziging
    08/05/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 10/04/2020 (B.S. 08/05/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 28 mei 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juni 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van Dakdekker, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beroepskwalificatie van Dakdekker (m/v) (BK0033)

1. GLOBAAL

a. Titel

Dakdekker (m/v)

b. Definitie

De dakdekker voert dakbedekkingen en bekledingen van gevels uit van gebouwen met leien, pannen, kunststofmateriaal, hout, metalen platen,... en onderhoudt en herstelt deze teneinde gebouwen wind- en waterdicht te maken.

c. Niveau 3

d. Jaartal 2013

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt in teamverband (co 00146)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Rapporteert aan leidinggevenden

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's, ...)

Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00147)

- Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen

- Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB (1))

- Herkent asbesthoudende producten en reageert passend

- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten

- Werkt ergonomisch

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's (2))

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00148)

- Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde

- Richt de werkplaats (ergonomisch) in

- Beperkt stofemissie

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt de werkplek schoon

- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

Werkt op hoogte (co 00149)

- Bouwt steigers op en af volgens de veiligheidsregels

- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels

- Bouwt goederenliften op en zekert die, bedient de goederenlift

- Installeert een geschikte randbeveiliging

- Heeft aandacht voor elektrische bovenleidingen

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

- Gebruikt hefplatformen, hoogwerkers en verreikers volgens voorschriften

Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder (co 00150)

- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

- Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt

- Beperkt het lawaai : gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving

Maakt een diagnose van de staat van het dak (co 00151)

- Identificeert het type dakopbouw

- Beoordeelt de uitvoering en de staat van de dragende structuur

- Houdt rekening met toekomstige accessoires (dakvensters, zonnepanelen)

- Gaat de goede uitvoering van het daktimmer na

- Beoordeelt de staat van de dakbedekking

- Beoordeelt de kwaliteit van de isolatie

- Beoordeelt de toegankelijkheid

Legt het onderdak (co 00152)

- Brengt onderdak en zelfdragende dakplaten aan conform de normen en technische instructies van de fabrikant

Verwijdert dakelementen (co 00153)

- Verwijdert oude of slechte dakafdichting

- Demonteert elementen en breekt dakonderdelen af

- Verwijdert dakgoten, hemelwaterafvoer, zonnepanelen en andere daktoebehoren

- Kan de elementen die speciale tussenkomst vereisen identificeren

- Beschermt de dakstructuur tijdens de werkzaamheden tegen weersomstandigheden

Maakt het dakoppervlak schoon (co 00154)

- Reinigt het dakoppervlak met borstels, stof- en waterafzuigers

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Niet-metalen dakbedekking en gevelbekleding

Voorbereiden van niet-metalen dakbedekking en gevelbekleding (dakpannen, leien, ...) (co 00155)

- Lijnt correct uit

- Zet uit in functie van het dakoppervlak, de helling en de te gebruiken dakbedekking

- Maakt lattenverdeling

- Brengt tengel- en pan- of leilatten aan

- Brengt ruitersteunen en ruiter aan

- Brengt dakvoetprofiel aan

- Maakt breedteverdeling

- Neemt de juiste overlappingen in acht

- Controleert of de juiste bedekking / bekleding is gekozen

Plaatst pannen (co 00156)

- Maakt mortels (kalk- en cementmortels) aan

- Plaatst en verankert pannen

- Voert lucht-in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires uit

- Plaatst veiligheidshaken

Plaatst leien (co 00157)

- Plaatst en verankert natuur- en kunstleien volgens toegepaste spijker- of haaksysteem

- Voert overlappingen correct uit

- Voert lucht-in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires uit

- Plaatst veiligheidshaken

Plaatst platen en stroken (co 00158)

- Plaatst golfplaten, vezelplaten, kunststof-, metalen en bitumen platen en stroken, ... en houdt daarbij de vereiste legrichting aan

- Kiest de bevestigingsmiddelen en bevestigt de platen en stroken

Plaatst houten daken en gevels (co 00159)

- Kiest de bevestigingsmiddelen en bevestigt shingles

- Voert bebordingen correct uit

Plaatst prefab-elementen (co 00160)

- Informeert zich bij de fabrikant

- Plaatst de prefab-elementen volgens instructies van de fabrikant

Voert aansluitingen uit met diverse doorvoeringen (co 00161)

- Controleert en beoordeelt de structuur van de doorvoeringen

- Voert eventueel schoorsteen- en schouwmetselwerk uit

- Plooit bladen of maakt en bevestigt slabben

- Voert waterdichte aansluitingen met diverse doorvoeringen uit (schoorstenen, lichtkoepels, lichttunnels, liftschachten, verluchtingselementen, dakvensters, ...)

- Voert de bladen of de slabben bij schoorstenen op hellende daken trapsgewijs uit

Werkt de niet-metalen dakbedekking en gevelbekleding af (co 00162)

- Vervaardigt en plaatst kilgoten

- Past het dakbedekkingsmateriaal aan (snijden, zagen) voor een goede aansluiting op de kilgoot of rand

- Vervaardigt afwerkingsdetails en versieringen (de rand, aansluiting, nok, veiligheidsaccessoires, ...)

- Brengt afwerkingsdetails en versieringen aan rond openingen, dakdoorbrekingen en andere accessoires

Metalen dakbedekking en gevelbekleding

Bereidt plaatsing van metalen dakbedekking en gevelbekleding voor (co 00163)

- Plaatst het meest geschikte metaal in functie van de uit te voeren werken

- Meet het dak en de gevel op rekening houdende met overlappingen

- Meet en duidt de lengte van het bladmetaal en het metaal op spoelen aan

- Tekent de verdeling van de metaalstroken af

Plaatst, bevestigt en verbindt metalen dakbedekking en gevelbekleding (co 00164)

- Gaat na of de ondergrond waarop de tussenlaag aangebracht wordt, voldoet

- Plaatst de materialen van de tussenlaag (scheidingslaag, structuurmat, onderdak) soepel of strak

- Snijdt en bewerkt het metaal, rekening houdend met obstakels en ornamenten

- Plaatst en bevestigt (soldeert, ...) de metalen dakbedekking en gevelbekleding

- Gebruikt gepaste soldeermiddelen

- Gebruikt brandbestrijdingsmiddelen

- Waakt erover dat de dakbedekking en gevelbekleding niet in aanraking komt met stoffen die het metaal kunnen beschadigen

- Voert verbindingen met staande naad uit

- Voert verbindingen met roefnaad uit

Voert aansluitingen uit met diverse doorvoeringen (co 00165)

- Controleert en beoordeelt de structuur van de doorvoeringen

- Voert eventueel schoorsteen- en schouwmetselwerk uit

- Plooit bladen of maakt en bevestigt slabben

- Voert waterdichte aansluitingen met diverse doorvoeringen uit (schoorstenen, lichtkoepels, lichttunnels, liftschachten, verluchtingselementen, dakvensters, ...)

- Voert de bladen of de slabben bij schoorstenen op hellende daken trapsgewijs uit

Voert aansluitingen uit met de bovenrand van het dak of de gevel (co 00166)

- Voert aansluitingen uit met staande naad, met roeflatten, met verlengde roeflatten

- Versnijdt bladen

- Vormt een waterdichte vouwnaad zonder soldeerwerk

- Werkt de slabbe in in een groef van het metselwerk of het beton

- Vervaardigt een opgaande boord

- Bevestigt een slabbe

- Plaatst luchtinvoer / ventilatie.

Voert aansluitingen uit met de onderrand van het dak of de gevel (co 00167)

- Voert aansluitingen uit afhankelijk van de metaalsoort

- Soldeert

- Voert kilaansluitingen uit

- Plaatst luchttoevoer/dakvoetventilatie

- Maakt overlappingen en dubbele aanhakingen

Voert aansluitingen uit met de flank (co 00168)

- Plooit bladen op

- Dekt de opkant met een slabbe af

- Voert verschillende types slabben trapsgewijs uit

- Voert een zijrandaansluiting uit

- Bevestigt randplanken of roeflatten

Hemelwaterafvoer en recuperatie

Vervaardigt bakgoten & bakgootdetails (co 00169)

- Berekent afmetingen en voert een uitzettingssnede uit

- Vervaardigt bakgoten in metaal

- Vervaardigt bakgootonderdelen en bakgootdetails

Brengt bak- en hanggoten aan en bevestigt deze (co 00170)

- Brengt bakgoten aan en bevestigt deze op hun draagconstructie

- Maakt de boeiboord vast

- Plaatst haken en hecht een hanggoot vast

- Verzekert de hellingsgraad

Vervaardigt een hemelwaterafvoer en sluit deze aan op het rioleringssysteem (co 00171)

- Voert een hemelwaterafvoer uit in verschillende vormen en doorsneden

- Plaatst en bevestigt de hemelwaterafvoer

- Sluit de leidingen water- en geurdicht af

- Plaatst en bevestigt de verbindingselementen

Zonnepanelen en -collectoren

Bereidt het dak voor op de montage van zonnepanelen en -collectoren (co 00172)

- Verzekert zich van de goede staat van de bestaande structuur

- Versterkt het schrijnwerk of de dakbedekking

- Beoordeelt de invloed die het gekozen systeem zal hebben op het dak (perforaties, beloopbaarheid, onderhoud,..)

- Demonteert dakelementen zodat de panelen geplaatst en/of verankerd kunnen worden

- Beveiligt de dakelementen en het dak tegen onweer tijdens deze fase van de werken

- Hermonteert de nodige elementen voor het behoud van de integriteit van het dakcomplex

Monteert zonnepanelen en -collectoren (co 00173)

- Leest en past het montageplan toe

- Beschermt bestaande dakelementen die niet beschadigd mogen worden bij de montage

- Realiseert waterdichte doorbrekingen in het dak

- Verankert bevestigingen en/of verzwaart collectoren

- Beschermt het isolatiemateriaal van de hydraulische buitenleidingen tegen zonnestraling, knaagdieren en onweer

- Waakt erover dat sensoren gemakkelijk gedemonteerd kunnen worden

- Verzekert de waterdichtheid van de verbindingen tussen de sensoren en de dakbedekking met compatibele materialen

- Controleert de waterdichtheid van de verbindingen en de globale waterdichtheid van het dak

- Verzekert zich van het behoud van de integriteit van de functies van het dakcomplex

- Volgt de aanbevelingen van een checklist die bij een kwaliteitsprocedure hoort

Spoort tekortkomingen van de plaatsing van zonnepanelen en -collectoren op (co 00174)

- Spoort lekken in luchtdichting en problemen met de waterdichtheid op

- Controleert de stevigheid van de verankeringen

- Controleert de staat van de bedekkingsmaterialen (onderdaken, bitumenmembranen, ...)

Onderhoudt de zonnepanelen en -collectoren (co 00175)

- Reinigt de zonnepanelen en -collectoren zonder hun stabiliteit en/of hun werking in gevaar te brengen

Isolatie en luchtdichtheid

Plaatst isolatiematerialen (thermisch, akoestisch, brandwerend, ...) (co 00176)

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen

- Plaats de isolatie op uniforme en correcte wijze

- Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk

- Gebruikt controle- en meetgereedschap

Plaatst lucht- en/of dampscherm (co 00177)

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen

- Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen

- Plaatst het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze

- Voert doorbrekingen en integratie van elementen (ramen, installatiekanalen, ...) luchtdicht uit

- Maakt luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw

- Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk

2.2. Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

- Basiskennis van residentiële elektriciteits- en sanitaire werken (gereedschappen, materialen, planlezen)

- Basiskennis algemene principes EPB (3)

- Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken

- Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

- Basiskennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen

- Basiskennis van bouwfysica

- Kennis van bouwknopen

- Kennis voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest, ...)

- Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Kennis van risico's bij het gebruik van soldeerbranders en brandbestrijding

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen

- Kennis van materialen en gereedschappen

- Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van (interne) transportmiddelen

- Kennis van laad- en zekeringstechnieken

- Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie

- Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen

- Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen (blowerdoor, ...)

- Kennis van elementaire wiskunde

- Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties

- Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van etikettering en productidentificatie

- Kennis van daktypes en dakopbouw

- Kennis van houtsoorten, schadefenomenen en bescherming van hout

- Kennis van de technieken voor het plaatsen van een bebording

- Kennis van elementen die een gespecialiseerde tussenkomst vereisen (HVAC (4), dakvensters, ...)

- Kennis van de juiste reinigings- en beschermingswijze van elk dakbedekkings- en gevelbekledingselement

- Kennis van invloed van de minimale dakhelling op de keuze van de dakbedekkingsmaterialen

- Kennis van de eigenschappen, types, handelsafmetingen, verwerkingsvoorschriften, afwerkingen en bevestigingstechnieken van verschillende soorten dakbedekking en gevelbekleding

- Kennis van lucht in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires

- Kennis van de systemen van waterafvoer op en van het dak en de gevel

- Kennis van de uitvoeringstechnieken (dakrand, nokafwerking, verluchtingspannen)

- Kennis van de uitzettingsproblematiek en oplossingen om uitzetting of krimp te vermijden

- Kennis van het gereedschap voor de bewerking van de gebruikte metalen voor dakbedekking gevelbekleding

- Kennis van de verschillende verbindingen van bladen (staande naad, roefnaad, solderingen, klangverbindingen, ...)

- Kennis van de werkwijze voor het opkanten en felsen van bladen

- Kennis van de eigenschappen, nodige afmetingen, vervaardiging en plaatsingswijze van bak- en hanggoten, gootdetails en hemelwaterafvoer

- Kennis van compatibiliteit van dak- en gootmaterialen

- Kennis van de voornaamste oorzaken van instabiliteit van een dragende structuur

- Kennis van de technieken om het schrijnwerk te versterken

- Kennis van de verschillende types zonnepanelen en -collectoren en hun plaatsing

- Kennis van waar te staan/te bewegen op het dak tijdens de werken

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen lezen en interpreteren van werkdocumenten, tekeningen en plannen en deze gegevens vertalen naar zijn eigen werkzaamheden

- Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende en efficiënt communiceren met collega's en derden

- Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Het (visueel) kunnen beoordelen van de staat (afwijkingen en gebreken) van het dak en de gevel, zijn onderdelen en de uitvoering van de dakbedekking en gevelbekleding

- Het kunnen identificeren van het type dakopbouw

- Het kunnen rekening houden met toekomstige accessoires en elementen die speciale tussenkomsten vereisen (dakvensters, zonnepanelen en -collectoren ...)

- Het kunnen kiezen van de juiste dakbedekking en gevelbekleding en bevestigingsmiddelen overeenkomstig de uit te voeren werken

- Het kunnen controleren en uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning, werktekeningen en plannen, de voorschriften en productfiches

- Het kunnen toepassen van een kwaliteitsprocedure met de geschikte controle-instrumenten

- Het kunnen raadplegen van technische bronnen

- Het kunnen controleren van de stevigheid van de verankeringen, de waterdichtheid van de verbindingen, de globale waterdichtheid van het dak en het behoud van de integriteit van de functies van het dakcomplex na installatie van zonnepanelen of -collectoren

- Het kunnen uitvoeren van goed geïsoleerde, lucht- en dampdichte dakwerken

- Het kunnen berekenen van de (minimale) afmetingen van bakgoten

Probleemoplossende vaardigheden

- Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek rekening houdend met de voorschriften/procedures

- Het kunnen bijsturen van de werkopdracht bij onvoorziene omstandigheden

- Het kunnen oplossen van eenvoudige problemen aan de omgeving of het product bij de plaatsing

- Het kunnen aanpassen van de eigen planning aan wijzigende omstandigheden

- Het kunnen bijsturen van de eigen werkzaamheden om koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm te vermijden

- Het proactief kunnen nemen van gepaste maatregelen bij veiligheidsrisico's rekening houdend met de voorschriften/procedures en weersomstandigheden

Motorische vaardigheden

- Het kunnen bedienen van elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Het kunnen hanteren van handgereedschap

- Het kunnen toepassen van de juiste ergonomische hef- en tiltechnieken

- Het kunnen demonteren en afbreken van dak- en gevelonderdelen en toebehoren en de dakstructuur tijdelijk beschermen tegen weersomstandigheden

- Het kunnen aanbrengen van onderdak, zelfdragende dakplaten en prefabelementen

- Het kunnen opmeten, uitlijnen en uitzetten in functie van het dak- en geveloppervlak, de helling en de te gebruiken dakbedekking en gevelbekleding

- Het kunnen maken van de lattenverdeling, de breedteverdeling en het aanbrengen van tengel-, pan- of leilatten, ruitersteunen, ruiter en dakvoetprofielen

- Het kunnen plaatsen en verankeren van alle soorten dakbedekking en gevelbekleding

- Het kunnen uitvoeren van schoorsteen- en schouwmetselwerk

- Het kunnen aanbrengen van (metalen en andere) afwerkingsdetails en versieringen rond openingen, dakdoorbrekingen en andere accessoires (veiligheidshaken, ...)

- Het kunnen uitvoeren van lucht- in- en uitgangen, verluchtings- en ventilatieaccessoires

- Het kunnen uittekenen van de lengte en de verdeling op het dak van de metaalstroken van een metalen dakbedekking

- Het kunnen plaatsen van de materialen van de tussenlaag (scheidingslaag, structuurmat, onderdak)

- Het kunnen snijden, bewerken en vervaardigen van de metalen dakbedekking en gevelbekleding

- Het kunnen gebruiken van soldeer- en lasbranders en brandbestrijdingsmiddelen

- Het kunnen uitvoeren van aansluitingen met diverse doorvoeringen en met de flank, de boven- en de onderrand van het dak en de gevel

- Het kunnen vervaardigen, aanbrengen en bevestigen van bakgoten, bakgootonderdelen en bakgootdetails, hanggoten en de boeiboord

- Het kunnen uitvoeren van een uitzettingssnede bij metalen daken en gevels

- Het kunnen uitvoeren van de hellingsgraad van goten

- Het kunnen uitvoeren, plaatsen en bevestigen van een hemelwaterafvoer met verschillende doorsneden en de verbindingselementen

- Het water- en geurdicht kunnen afsluiten van de leidingen op het rioleringssysteem

- Het kunnen versterken, beveiligen, beschermen, hermonteren van de nodige elementen van het dakcomplex (en de gevel) zodat zonnepanelen en -collectoren en hun leidingen waterdicht geplaatst, verankerd, beschermd en gereinigd kunnen worden

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt vooral uitgeoefend op bouwplaatsen (nieuwbouw), in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen (restauratie en renovatie) binnen ondernemingen en vergt de nodige mobiliteit.

- Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, weersomstandigheden, grondstoffen en machines.

- De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.

- De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken op hoogte, in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

- Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

- Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken.

- Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega's en derden.

- Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en PBM's en CBM's met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.

- Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften.

- Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.

2.2.4. Autonomie

Is zelfstandig in :

- het beoordelen van de staat van het dak

- het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden

- het uitvoeren en het afwerken van de werkzaamheden aan isolatie en onderdak, dak, gevel en hemelwaterafvoer

- het monteren van zonnepanelen en -collectoren

- het controleren en indien nodig bijsturen van de kwaliteit van zijn werk

Is gebonden aan :

- een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning

- veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften, codes van goede praktijk,technische voorschriften, productfiches, werktekeningen en plannen

- instructies van de leidinggevende

- afspraken met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden met collega's en derden

Doet beroep op :

- de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemenen gevaarlijke situaties (bv. gebrekkige dakrandbeveiliging, ...) en bijkomende instructies

- gespecialiseerde professionals en/of derden voor storingen, technische interventies en/of onderhoud aan wat buiten zijn competenties of bevoegdheden ligt (bv. indienststelling van zonnepanelen en -collectoren)

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- Het efficiënt functioneren in een onderneming

- Het milieubewust, kwalitatief en veilig uitvoeren van de werken

- Het veilig en ordelijk organiseren van de werkplek

- Het veilig uitvoeren van werken op hoogte

- Het duurzaam gebruiken van stromen en het beperken van geluidshinder

- Het beoordelen van de staat van een dak

- Het leggen van een onderdak

- Het verwijderen van dakelementen

- Het schoonmaken van het dakoppervlak

- Het voorbereiden van niet-metalen dakbedekking en gevelbekleding (dakpannen, leien, ...)

- Het plaatsen van pannen

- Het plaatsen van leien

- Het plaatsen van platen en stroken

- Het plaatsen van houten daken en gevels

- Het plaatsen van prefab-elementen

- Het uitvoeren van aansluitingen met diverse doorvoeringen

- Het afwerken van de niet-metalen dakbedekking en gevelbekleding

- Het voorbereiden van de plaatsing van metalen dakbedekkingen en gevelbekleding

- Het plaatsten, bevestigen en verbinden van metalen dakbedekking en gevelbekleding

- Het uitvoeren van aansluitingen met diverse doorvoeringen

- Het aansluiten met de bovenrand van het dak of de gevel

- Het aansluiten met de onderrand van het dak of de gevel

- Het uitvoeren van aansluitingen met de flank

- Het vervaardigen van bakgoten en bakgootdetails

- Het aanbrengen en bevestigen van bak- en hanggoten

- Het vervaardigen van een hemelwaterafvoer en deze aansluiten op het rioleringssysteem

- Het voorbereiden van het dak op de montage van zonnepanelen en -collectoren

- Het monteren van zonnepanelen en -collectoren

- Het opsporen van tekortkomingen aan de plaatsing van zonnepanelen en -collectoren

- Het onderhouden van zonnepanelen en -collectoren

- Het plaatsen van isolatiematerialen (thermisch, akoestisch, brandwerend, ...)

- Het plaatsen van lucht- en dampscherm

2.3. Vereiste attesten

Geen wettelijk verplichte attesten nodig maar voor de praktijkuitoefening is wel een gedegen opleiding voor bepaalde activiteiten in functie van de veiligheid vereist.

Nota's

(1) EPB = de regelgeving omtrent het realiseren van energiezuinige, comfortabele gebouwen

(2) PBM's = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM's = collectieve beschermingsmiddelen

(3) EPB = de regelgeving omtrent het realiseren van energiezuinige, comfortabele gebouwen

(4) HVAC is Heating Ventilation and Airconditioning