[3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van onderwijskwalificaties van niveau 1 tot en met niveau 4, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

  • goedkeuringsdatum
    10 januari 2014
  • publicatiedatum
    B.S.31/01/2014
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    27/11/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 03/07/2015 (B.S. 04/08/2015) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot fusie van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen en het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
;

(2) B.Vl.R. van 14/09/2018 (B.S. 19/10/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen
;

(3) B.Vl.R. van 16/07/2021 (B.S. 20/09/2021) detail
Besluit van de Vlaamse Regering over het geïntegreerde ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen in het secundair onderwijs en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft studieaanbod, studietoelagen en projectsubsidiëring contractuelen
;

(4) B.Vl.R. van 02/09/2022 (B.S. 27/12/2022)

(5) B.Vl.R. van 22/09/2023 (B.S. 23/11/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de structuur, organisatie en financiering van het leerplichtonderwijs en betreffende onderwijsinfrastructuur en onderwijsinspectie
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 11, artikel 14, gewijzigd bij de decreten van 17 december 2010 en 1 juli 2011, artikel 15 en artikel 15/1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs;

Gelet op het advies van Financiën gegeven op 9 juli 2013;

Gelet op het advies van de VLOR, gegeven op 26 september 2013;

Gelet op advies 54.478/1 van de Raad van State, gegeven op 16 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Definities en toepassingsgebied

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder :

1° agentschap : [1B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen1B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
] opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming;

2° beroepskwalificatie : het begrip, vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 30 april 2009;

3° competentie : het begrip, vermeld in artikel 2, 6° van het decreet van 30 april 2009, en artikel 3, 5°, van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs;

4° decreet van 30 april 2009 : het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur;

5° onderwijskwalificatie : het begrip, vermeld in artikel 2, 17°, van het decreet van 30 april 2009;

6° VLOR : de Vlaamse Onderwijsraad vermeld in het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad.

Art. 2.

Dit besluit is van toepassing op de erkenning van de onderwijskwalificaties van niveau 1 tot en met niveau 4, [3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
vermeld in artikel 14, eerste lid 1°, 2°, 3° en 4°, van het decreet van 30 april 20093B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] .

HOOFDSTUK 2. - Procedure voor de erkenning van onderwijskwalificaties

Afdeling 1. - Voorwaarden voor de samenstellingsmogelijkheden en de omvang van onderwijskwalificaties

Art. 3.

Beroepskwalificatie(s) vervat in een onderwijskwalificatie zijn in principe van hetzelfde niveau of mits motivatie één niveau lager of één niveau hoger dan de onderwijskwalificatie zelf en kunnen hierbij geen onderwijsniveau overschrijden. Eenzelfde beroepskwalificatie kan vervat zitten in verschillende onderwijskwalificaties.

[2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
Deelkwalificaties die gebruikt worden in een onderwijskwalificatie van niveau 1 tot en met 4, zijn deelkwalificaties die onderdeel uitmaken van een beroepskwalificatie van niveau 1 tot en met 4.2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
]

Afdeling 2. - Opmaak van een voorstel van onderwijskwalificatie

Art. 4.

[3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
Het agentschap werkt voorstellen van onderwijskwalificaties uit op eigen initiatief of op verzoek van belanghebbenden, die daarvoor aan het agentschap alle informatie geven die het agentschap noodzakelijk acht.3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] [3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
Het agentschap legt3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] hetzij de gemotiveerde beslissing tot het niet opmaken van een voorstel hetzij het voorstel van onderwijskwalificatie voor advisering voor aan de VLOR.

Art. 5.

Ieder voorstel van onderwijskwalificatie bevat :

1° [3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
de benaming en het niveau;3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

2° de aanvragers en de actoren die bij de opmaak betrokken zijn;

3° [3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
de onderwijsdoelen waaruit de onderwijskwalificatie is samengesteld met toepassing van artikel 14 van het decreet van 30 april 2009, meer bepaald:

a) de decretale eindtermen;

b) in voorkomend geval: de decretale specifieke eindtermen of, bij ontstentenis, een beschrijving van de vooropgestelde specifieke eindtermen;

c) in voorkomend geval: de competenties van de erkende beroepskwalificaties of deelkwalificaties;

3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

4° de benaming en het niveau van de erkende beroepskwalificatie(s) die in voorkomend geval deel uitmaken van de kwalificatie;

5° ter uitvoering van en overeenkomstig de toepassing van de criteria, vermeld in artikel 15, tweede lid van het decreet van 30 april 2009 :

a) de maatschappelijke, economische of culturele behoefte;

b) de onderwijskundige en opvoedkundige context : de aansluiting bij de doelgroep, het bieden van een duidelijke finaliteit zijnde de arbeidsmarktgerichtheid en/of de doorstroomgerichtheid, de mate waarin leermotivatie gestimuleerd wordt;

c) een inschatting van de instroom;

d) een inschatting van de uitstroom;

e) de noodzakelijke materiële en financiële middelen en expertise;

f) de noodzakelijke samenwerking, als die vereist is;

g) [3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
de beschrijving van de plaats in de opleidingsstructuur, de vereiste voorkennis en een inschatting van de wenselijkheid van een aanbodbeperking;3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

h) [3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

6° de beschrijving van het [3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
verschil in inhoudelijke invulling3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] van de onderwijskwalificatie tegenover en de [3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
eventuele3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] samenhang met andere voorstellen van onderwijskwalificaties en met erkende beroeps- en onderwijskwalificaties;

7° welke onderwijskwalificatie of kwalificaties in voorkomend geval vervangen worden.

Art. 6.

Het agentschap maakt de voorstellen van onderwijskwalificatie op. Met het oog op het creëren van voldoende draagvlak raadpleegt het agentschap bij de uitwerking van een voorstel [3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] :

1° [3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
eventueel de aanvragers van het voorstel van onderwijskwalificatie en eventueel deskundigen;3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

2° vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van inrichtende machten en het Gemeenschapsonderwijs.

Afdeling 3. - Advisering van een onderwijskwalificatie

Art. 7.

Elk voorstel van onderwijskwalificatie van niveau 1 tot en met 4 wordt door het agentschap aan de VLOR voor advies voorgelegd. De VLOR brengt advies uit over de elementen, vermeld in artikel 5, 1°, 2° en 4° tot en met 7°.

Dat advies wordt bij het agentschap uitgebracht binnen dertig kalenderdagen.

Afdeling 4. - Erkenning van een onderwijskwalificatie

Art. 8.

[4B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022

§ 1. [5B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
Het agentschap legt het voorstel van onderwijskwalificatie met een erkenningsadvies dat gebaseerd is op het advies, vermeld in artikel 7, voor aan de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming. De Vlaamse Regering beslist of de erkenning al dan niet wordt verleend. De Vlaamse Regering beslist over een voorstel dat uiterlijk op 1 oktober is ingediend, uiterlijk op 31 maart daaropvolgend. De voormelde termijnen gelden met behoud van de toepassing van de termijnen voor de organisatie van structuuronderdelen en de termijnen voor het verwerven van onderwijsbevoegdheid die bij decreet of besluit zijn vastgelegd.5B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

De erkenning, vermeld in het eerste lid, vindt plaats door de toevoeging van de onderwijskwalificatie als structuuronderdeel of opleiding in ten minste één van de volgende regelingen, naargelang van het geval:

1° het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs;

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs.

§ 2. De erkende onderwijskwalificatie omvat minstens de volgende elementen:

1° de benaming;

2° het niveau;

3° de onderwijsdoelen waaruit de onderwijskwalificatie is samengesteld, meer bepaald:

a) de decretale eindtermen;

b) in voorkomend geval: de decretale specifieke eindtermen of, bij ontstentenis, een indicatieve beschrijving van de vooropgestelde specifieke eindtermen;

c) in voorkomend geval: de competenties van de erkende beroepskwalificaties of deelkwalificaties;

4° de plaats in de opleidingsstructuur waar de onderwijskwalificatie kan worden aangeboden;

5° het jaar waarin de erkenning is verleend.

4B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

[3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
HOOFDSTUK 2/1. Procedure voor de actualisering of schrapping van onderwijskwalificaties3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021

Art. 8/1.

§1. Het agentschap werkt een voorstel tot actualisering van onderwijskwalificaties uit op eigen initiatief of op verzoek van belanghebbenden, die daarvoor aan het agentschap alle informatie geven die het agentschap noodzakelijk acht.

Het agentschap legt het voorstel tot actualisering voor aan de vertegenwoordigers van het Gemeenschapsonderwijs en de representatieve verenigingen van inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs, die advies geven over het feit of het voorstel alleen betrekking heeft op een technische aanpassing of niet, op basis van de criteria, vermeld in paragraaf 2. Het agentschap kan ook de aanvrager of deskundigen raadplegen over het dossier.

§2. Onder technische aanpassingen als vermeld in paragraaf 1, worden een van de volgende aanpassingen verstaan:

1° redactionele aanpassingen van taalkundige, grammaticale of vormelijke aard, zonder afbreuk te doen aan de inhoudelijke omschrijving van de bepalingen van de erkende onderwijskwalificatie;

2° rechtzettingen van onnauwkeurigheden, zonder afbreuk te doen aan de inhoudelijke omschrijving van de bepalingen van de erkende onderwijskwalificatie;

3° wijzigingen in de naam van de onderwijskwalificatie of de naam van de beroepskwalificaties die onderdeel zijn van de onderwijskwalificatie, zonder afbreuk te doen aan de inhoudelijke omschrijving van de erkende onderwijskwalificatie, zonder wijziging van de finaliteit en zonder wijziging van de competenties;

4° wijzigingen in de beroepskwalificaties die onderdeel zijn van de onderwijskwalificatie, die beperkt zijn tot het opsplitsen of samenvoegen van beroepskwalificaties zonder wijziging van de competenties;

5° wijzigingen in de onderwijsdoelen, meer bepaald de onderdelen waaruit de onderwijskwalificatie is samengesteld met toepassing van artikel 14 van het decreet van 30 april 2009, ten gevolge van een actualisatie van een beroepskwalificatie, zonder dat de wijzigingen van de beroepskwalificatie aanleiding geven tot de toekenning van een ander kwalificatieniveau aan de beroepskwalificatie en zonder wijziging van de finaliteit.

3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] [3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021

Art. 8/2.

Als een voorstel tot actualisering van een erkende onderwijskwalificatie alleen betrekking heeft op een technische aanpassing, legt het agentschap het geactualiseerde dossier, samen met een advies dat gebaseerd is op het advies, vermeld in artikel 8/1, tweede lid, ter beslissing voor aan de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming.

[5B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, beslist over de actualisering van de onderwijskwalificatie. Als de actualisering betrekking heeft op een wijziging als vermeld in artikel 8/1, § 2, 3° of 4°, wijzigt de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, in overeenstemming hiermee het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs of het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, naargelang van het geval. Over een voorstel dat uiterlijk op 1 oktober is ingediend, beslist de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, uiterlijk op 31 maart daaropvolgend. De voormelde termijnen gelden met behoud van de toepassing van de termijnen voor de organisatie van structuuronderdelen en de termijnen voor het verwerven van onderwijsbevoegdheid die bij decreet of besluit zijn vastgelegd.5B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] [3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021

Art. 8/3.

Als een actualisering van een erkende onderwijskwalificatie niet beperkt is tot een technische aanpassing, volgt het agentschap de procedure voor de erkenning van een onderwijskwalificatie, vermeld in hoofdstuk 2.

3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] [3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021

Art. 8/4.

§1. Als het dossier, vermeld in artikel 8/1, betrekking heeft op een integrale schrapping van een erkende onderwijskwalificatie, raadpleegt het agentschap de volgende actoren :

1° eventueel de aanvragers van het voorstel tot schrapping en eventueel deskundigen;

2° vertegenwoordigers van het Gemeenschapsonderwijs en de representatieve verenigingen van inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs.

§2. Het agentschap legt elk voorstel van schrapping van een onderwijskwalificatie voor aan de VLOR voor advies. Dat advies wordt bij het agentschap uitgebracht binnen dertig dagen na ontvangst van het voorstel.

§3. Het agentschap legt het voorstel tot schrapping van onderwijskwalificatie met een advies dat gebaseerd is op het advies, vermeld in paragraaf 2, binnen dertig dagen na ontvangst van het advies, vermeld in paragraaf 2, voor aan de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming. De Vlaamse Regering beslist of de onderwijskwalificatie al dan niet wordt geschrapt. Leerlingen kunnen een onderwijskwalificatie die wordt geschrapt binnen een normaal tijdsbestek en zonder onderbreking verder zetten.

3B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

HOOFDSTUK 3. - Wijzigingsbepalingen

Art. 9.

Artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs wordt vervangen door wat volgt : ...

Art. 10.

Aan artikel 16, tweede lid van hetzelfde besluit wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : ...

Art. 11.

In artikel 17 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt : ...

HOOFDSTUK 4. - Slotbepaling

Art. 12.

De Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs en bevoegd voor de coördinatie van het vormingsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.