Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van onderwijskwalificaties van niveau 1 tot en met niveau 4, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    10 januari 2014
  • publicatiedatum
    B.S.31/01/2014
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    19/10/2018

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 03/07/2015 (B.S. 04/08/2015) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot fusie van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen en het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
;

(2) B.Vl.R. van 14/09/2018 (B.S. 19/10/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 11, artikel 14, gewijzigd bij de decreten van 17 december 2010 en 1 juli 2011, artikel 15 en artikel 15/1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs;

Gelet op het advies van Financiën gegeven op 9 juli 2013;

Gelet op het advies van de VLOR, gegeven op 26 september 2013;

Gelet op advies 54.478/1 van de Raad van State, gegeven op 16 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Definities en toepassingsgebied

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder :

1° agentschap : [1B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen1B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
] opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming;

2° beroepskwalificatie : het begrip, vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 30 april 2009;

3° competentie : het begrip, vermeld in artikel 2, 6° van het decreet van 30 april 2009, en artikel 3, 5°, van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs;

4° decreet van 30 april 2009 : het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur;

5° onderwijskwalificatie : het begrip, vermeld in artikel 2, 17°, van het decreet van 30 april 2009;

6° VLOR : de Vlaamse Onderwijsraad vermeld in het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad.

Art. 2.

Dit besluit is van toepassing op de erkenning van de onderwijskwalificaties van niveau 1 tot en met niveau 4,vermeld in artikel 14, eerste lid 1°, a), 2° a) en b), 3° a), 4° a) tot en met f) en 4° h).

HOOFDSTUK 2. - Procedure voor de erkenning van onderwijskwalificaties

Afdeling 1. - Voorwaarden voor de samenstellingsmogelijkheden en de omvang van onderwijskwalificaties

Art. 3.

Beroepskwalificatie(s) vervat in een onderwijskwalificatie zijn in principe van hetzelfde niveau of mits motivatie één niveau lager of één niveau hoger dan de onderwijskwalificatie zelf en kunnen hierbij geen onderwijsniveau overschrijden. Eenzelfde beroepskwalificatie kan vervat zitten in verschillende onderwijskwalificaties.

[2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
Deelkwalificaties die gebruikt worden in een onderwijskwalificatie van niveau 1 tot en met 4, zijn deelkwalificaties die onderdeel uitmaken van een beroepskwalificatie van niveau 1 tot en met 4.2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
]

Afdeling 2. - Opmaak van een voorstel van onderwijskwalificatie

Art. 4.

Het agentschap werkt voorstellen van onderwijskwalificaties uit op eigen initiatief of op vraag van belanghebbenden. Belanghebbenden kunnen hun vraag tot opmaak van een voorstel van onderwijskwalificatie permanent bij het agentschap indienen. Uiterlijk zes maanden na het ontvangen van een vraag legt het agentschap hetzij de gemotiveerde beslissing tot het niet opmaken van een voorstel hetzij het voorstel van onderwijskwalificatie voor advisering voor aan de VLOR.

Art. 5.

Ieder voorstel van onderwijskwalificatie bevat :

1° de titelen het niveau;

2° de aanvragers en de actoren die bij de opmaak betrokken zijn;

3° [2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
de onderwijsdoelen, meer bepaald de eindtermen en de overige onderdelen waaruit de onderwijskwalificatie is samengesteld met toepassing van artikel 14 van het decreet van 30 april 2009;2B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
]

4° de benaming en het niveau van de erkende beroepskwalificatie(s) die in voorkomend geval deel uitmaken van de kwalificatie;

5° ter uitvoering van en overeenkomstig de toepassing van de criteria, vermeld in artikel 15, tweede lid van het decreet van 30 april 2009 :

a) de maatschappelijke, economische of culturele behoefte;

b) de onderwijskundige en opvoedkundige context : de aansluiting bij de doelgroep, het bieden van een duidelijke finaliteit zijnde de arbeidsmarktgerichtheid en/of de doorstroomgerichtheid, de mate waarin leermotivatie gestimuleerd wordt;

c) een inschatting van de instroom;

d) een inschatting van de uitstroom;

e) de noodzakelijke materiële en financiële middelen en expertise;

f) de noodzakelijke samenwerking, als die vereist is;

g) de beschrijving van de plaats in de opleidingenstructuur en in voorkomend geval de vereiste voorkennis;

h) de onderwijsvorm(en), het onderwijsniveau of de onderwijsniveaus en het studiegebied of de studiegebieden, waarin de onderwijskwalificatie zal kunnen worden aangeboden;

6° de beschrijving van het onderscheidend karakter van de onderwijskwalificatie tegenover en de samenhang met andere voorstellen van onderwijskwalificaties en met erkende beroeps- en onderwijskwalificaties;

7° welke onderwijskwalificatie of kwalificaties in voorkomend geval vervangen worden.

Art. 6.

Het agentschap maakt de voorstellen van onderwijskwalificatie op. Met het oog op het creëren van voldoende draagvlak raadpleegt het agentschap bij de uitwerking van een voorstel tenminste :

1° de eventuele aanvragers van het voorstel van onderwijskwalificatie;

2° vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van inrichtende machten en het Gemeenschapsonderwijs.

Afdeling 3. - Advisering van een onderwijskwalificatie

Art. 7.

Elk voorstel van onderwijskwalificatie van niveau 1 tot en met 4 wordt door het agentschap aan de VLOR voor advies voorgelegd. De VLOR brengt advies uit over de elementen, vermeld in artikel 5, 1°, 2° en 4° tot en met 7°.

Dat advies wordt bij het agentschap uitgebracht binnen dertig kalenderdagen.

Afdeling 4. - Erkenning van een onderwijskwalificatie

Art. 8.

Het agentschap legt het voorstel van onderwijskwalificatie met een erkenningsadvies dat gebaseerd is op het advies, vermeld in artikel 7, binnen dertig kalenderdagen voor aan de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs en bevoegd voor de coördinatie van het vormingsbeleid. De Vlaamse Regering beslist of de erkenning al dan niet wordt verleend. De erkende onderwijskwalificatie omvat minstens de benaming, het niveau, de beschrijving van de eindtermen, specifieke eindtermen en/of competenties van de erkende beroepskwalificatie(s) waaruit de onderwijskwalificatie is samengesteld, het onderwijsniveau, de onderwijsvorm en het studiegebied waarin de onderwijskwalificatie kan worden aangeboden alsook het jaar waarin de erkenning werd verleend.

Elke erkende onderwijskwalificatie wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

HOOFDSTUK 3. - Wijzigingsbepalingen

Art. 9.

Artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs wordt vervangen door wat volgt : ...

Art. 10.

Aan artikel 16, tweede lid van hetzelfde besluit wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : ...

Art. 11.

In artikel 17 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt : ...

HOOFDSTUK 4. - Slotbepaling

Art. 12.

De Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs en bevoegd voor de coördinatie van het vormingsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.