[1B.Vl.R. van 10/04/2020
B.S. 08/05/2020
OPGEHEVEN:1B.Vl.R. van 10/04/2020
B.S. 08/05/2020
] Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kassier

  • goedkeuringsdatum
    29 november 2013
  • publicatiedatum
    B.S.10/02/2014
  • datum laatste wijziging
    08/05/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 10/04/2020 (B.S. 08/05/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 4 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van kassier, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van kassier (m/v) (BK0069) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Kassier (m/v)

b. Definitie

Registreert de verkoop en int de betaling van goederen (kleding, voeding, doe-het-zelf....) of diensten (snelwegtol, parking, ...) teneinde een correct betalingssysteem te realiseren.

c. Niveau

3

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Gaat professioneel om met klanten (Id 17964 / Id 21154 / Id 17165)

- Verwelkomt de klant professioneel

- Toont een uitnodigende lichaamshouding

- Maakt oogcontact

- Begroet de klant volgens bedrijfsinterne afspraken

- Vermijdt conflicten met klanten

- Behandelt klachten van klanten volgens bedrijfseigen procedures

- Lost eventuele klachten op volgens bedrijfsinterne procedures

- Past uiterlijk en kleding aan de kenmerken van de verkoopomgeving

- Detecteert verdachte klanten met het oog op diefstalpreventie

- Grijpt in op verdachte klanten, rekening houdend met de wetgeving en met de bedrijfsinterne procedures

- Past zich aan de bedrijfscultuur aan

- Stelt zich empathisch op ten opzichte van klanten

- Informeert de klant over de diensten bij verkoop

- Demonstreert of toont artikels

Ontvangt betalingen en bedient de kassa (Id 18044 / Id 17906 / Id 9357 / Id 18118)

- Controleert de kassa bij het begin van de werkdag en telt bij sluiting

- Vermijdt kassaverschillen

- Bedient het kassa- en/of registratiesysteem op een klantgerichte manier

- Verwijdert/deactiveert diefstalbeveiliging

- Registreert correct de verkoopprijs en de bijkomende kosten

- Zoekt klantengegevens op

- Past klantgetrouwheidssystemen, kortingen en geschenkbonnen correct toe

- Informeert de klant over de verschillende betalingsmogelijkheden

- Handelt de verschillende betalingsmogelijkheden op een correcte manier af

- Maakt een BTW- bon of factuur volgens de wettelijke normen

- Reageert adequaat op fraudepogingen

- Start en sluit het kassa- en/of registratiesysteem

- Geeft correct wisselgeld weer

- Lost eenvoudige technische storingen op

- Verpakt de artikels volgens het gebruik, hun aard of bestemming

- Volgt het verkoopproces op (offerte, bestelling, levering en plaatsing, facturatie)

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Verwerkt de producten aan de kassa op een snelle wijze (Toevoeging door arbeidsmarktactoren) (co 00431)

- Scant prijzen in

- Deactiveert beveiliging

- Weet verschillende producten op een correcte wijze te hanteren

- Toont inzicht in het op een efficiënte wijze teruggeven van wisselgeld

- Houdt de eigen werkomgeving netjes

- Houdt zich op de hoogte van recente ontwikkelingen in het productgamma

- Stelt prioriteiten (onvoorziene leveringen, onverwachte klantenstromen,...)

- Sorteert geld

- Staat langdurig rechtop of zit

- Heft en tilt zware lasten op een ergonomische manier

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

Generiek

- Basiskennis Frans zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen van klanten begrijpen en in eenvoudige bewoordingen communiceren over de belangrijke aspecten van de artikelen en de verkoop

- Basiskennis Engels zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen van klanten begrijpen en in eenvoudige bewoordingen communiceren over de belangrijke aspecten van de artikelen en de verkoop

- Basiskennis van handelsrecht

- Basiskennis van informatica

- Basiskennis van de producten en hun toepassingen voor de courante sectoren (voeding, fashion, multimedia en doe-het-zelf...)

- Basiskennis van handelswetgeving

- Basiskennis van typologie van klanten of consumenten

- Basiskennis van winkelgedrag (wanneer en waar winkelen mensen, ...)

- Basiskennis van prijsbepaling en BTW

- Basiskennis van winkelorganisatie en verantwoordelijkheidsdomeinen

- Kennis van conflicthantering

- Kennis van principes van klantvriendelijkheid

- Kennis van betaalmiddelen (werking, geldigheid,...)

- Kennis van inningsprocedures

- Kennis van wet- en regelgeving i.v.m. diefstalpreventie : rechten van personeel en van klant

- Kennis van profiel van diefstalgevoeligheid winkel en producten

- Kennis van technieken voor diefstalpreventie

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van schoonmaakmiddelen en -technieken

- Kennis van scantechnieken

- Kennis van milieu-,veiligheids- en hygiëne voorschriften voor de organisatie

Specifiek

- Kennis van weegschalen

- Kennis van de voorschriften voor verkoop van alcoholische dranken, tabak, gevaarlijke producten

- Kennis van het kassa- en/of registratiesysteem

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen professioneel verwelkomen van de klant

- Het zich kunnen aanpassen aan de bedrijfscultuur

- Het kunnen detecteren van verdachte klanten

- Het zich kunnen empathisch opstellen ten opzichte van klanten

- Het zich kunnen op de hoogte houden van recente ontwikkelingen in het productgamma

- Het kunnen informeren van de klant over de diensten bij verkoop (herstel, levering, gratis krediet, getrouwheidskaart, ...)

- Het kunnen controleren van de kassa bij het begin van de werkdag en tellen bij sluiting

- Het kunnen correct toepassen van klantgetrouwheidssystemen, kortingen en geschenkbonnen

- Het kunnen afhandelen van de verschillende betalingsmogelijkheden

- Het kunnen maken van een BTW- bon of factuur

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen oplossen van eventuele klachten

- Het kunnen adequaat reageren op diefstalpogingen

- Het kunnen prioriteiten stellen (onvoorziene leveringen, onverwachte klantenstromen,...)

- Het kunnen vermijden van kassaverschillen

- Het kunnen behandelen van klachten van klanten volgens bedrijfsinterne procedures

- Het kunnen oplossen van eenvoudige technische storingen van het kassa- en/of registratiesysteem

- Het kunnen vermijden van conflicten met klanten

Motorische vaardigheden

- Het snel kunnen inscannen

- Het snel kunnen verwijderen/deactiveren van diefstalbeveiliging

- Het snel kunnen sorteren van geld

- Het kunnen demonstreren of tonen van artikels

- Het kunnen bedienen van het kassa- en/of registratiesysteem

- Het kunnen in- en verpakken van de artikels volgens het gebruik, hun aard of bestemming

- Het kunnen langdurig rechtop staan of zitten

- Het kunnen ergonomisch heffen en tillen van zware lasten

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Werkt in een supermarkt (voeding, speciaalzaak, doe-het-zelfzaak), winkels (textiel, muziek, ...), ticketverkoop (theater, bioscoop, ...), plaatsen waar tol wordt betaald (parking, snelweg, ...).

- omstandigheden kunnen variëren volgens drukte, seizoenen, weeromstandigheden, feestdagen,...

- komt in contact met verschillende soorten klanten

- De winkel kan zich zowel in eentalig als meertalige regio's bevinden (toeristische centra, Brussel en omgeving).

- werkt ook 's avonds en in het weekend.

- wordt geconfronteerd met zeer wisselende klantenstromen en tijdsdruk.

Handelingscontext

- Werkt met grote bedragen.

- De informatiseringsgraad van de kassa's kan verschillen.

- Moet bederfbare/waardevolle producten met bijzondere voorzichtigheid behandelen.

- Moet nauwkeurig omgaan met geld, betalingen en de bijhorende documenten.

- Moet de nodige zelfbeheersing in geval van diefstal en/of klachten aan de dag leggen.

- Is meebepalend voor het imago en de commerciële resultaten van de winkel.

- Vereist extra aandacht voor nauwkeurigheid en snelheid bij piekmomenten.

2.2.4 Autonomie

- Is zelfstandig in de voortgang van het eigen werk

- Is gebonden aan interne afspraken, bedrijfsprocedures en regelgeving bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

- Doet beroep op de verantwoordelijke bij voor hem/haar onoplosbare problemen

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Professionele omgang met klanten

- Ontvangen betalingen en een bediende kassa

- Kassa zonder kassaverschillen

2.3 Vereiste attesten

Geen attesten vereist.